Skip to content
DEPRECATED: Second version of plan-pwr. See
JavaScript Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
bin
lib
public
semesters
views
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README
config.ru
pwr.rb
test.html
test.rb

README


CHANGELOG
 * 0.6.1 - poszerzone pola dla kursów TP/TN
 
 * 0.6.0 - mozliwosc ustawiania wlasnych kolorow

 * 0.5.1 - dodane Mini PDF i Mini HTML
 
 * 0.5.0 - dodane wpisanie ręcznie dodatkowych kursów

 * 0.4.0 - zmieniony layout html/pdfkit

 * 0.3.3 - wymiana icalendar na ri_cal

 * 0.3.2 - dodane przykłady
 
 * 0.3.1 - poprawa działania pdfkit

 * 0.3.0 - wymiana erb na haml
     - wymiana prawn na pdfkit
     
 * 0.2.0 - dodany kalkulator średniej
 
 * 0.1.0 - pierwsze podejście
Something went wrong with that request. Please try again.