Skip to content

Cod hwyluso alinio testunau gyda hunalign a dogfennaeth ar sut i ddefnyddio LFAligner // Code for simplifying aligning texts with hunalign and documentation for LFAligner

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
tut
 
 
 
 
 
 
 
 

Alinio

Er mwyn alinio testunau Cymraeg a Saesneg, rydym yn awgrymu eich bod chi'n defnyddio hunalign fel y gwelir isod. Mae hunalign yn rhaglen ar ffurf gorchmynion terfynnell.

Os oes well gennych chi ddefnyddio rhaglen gyda rhyngwyneb, mae LF Aligner yn ddewis da ar gyfer Windows.

Gosod y Meddalwedd Alinio

Mae'r project yma yn cynnwys cod Python sy'n hwyluso defnyddio hunalign o fewn terfynnell.

Cyn cychwyn alinio, bydd angen 3 peth:

 • Gosod Hunalign (neu LF Aligner) ar eich peiriant gyda'r gorchmynion canlynol:
 $ wget ftp://ftp.mokk.bme.hu/Hunglish/src/hunalign/latest/hunalign-1.1.tgz
 $ tar zxvf hunalign-1.1.tgz 
 $ cd hunalign-1.1/src/hunalign
 $ make
 • Gosod NLTK, bydd o gymorth wrth segmentu'r testun yn frawddegau:
 $ sudo easy_install pip
 $ sudo pip install -U nltk
 • Gosod ffeil .dic ar gyfer hunalign a ddarparir gennym ni:
 $ wget http://techiaith.org/alinio/hunalign/cy-en.dic -O hunalign-1.1/data/cy-en.dic

Ar ôl dod â'r tri peth yma at eu gilydd, mae modd i chi alinio.

Alinio ffeiliau testun

Defnyddiwch y sgript python alinio.py er mwyn alinio ffeiliau testun.

Mae angen 3 'mewnbwn' ar y sgript:

 • Eich ffeil testun Saesneg
 • Eich ffeil testun Cymraeg
 • Enw ar gyfer ffeil allbwn y data sydd wedi'i alinio (neu - ar gyfer stdout)

Yna gallwch redeg y sgript gyda'r gorchymyn isod:

$ python alinio.py -e ffeil_saesneg.txt -c ffeil_cymraeg.txt allbwn.txt

Agorwch y ffeil allbwn.txt er mwyn gweld y data wedi'i alinio:

Ffonau symudol Android ac iOS    Android and iOS mobile phones    1.3
Cyfrifiaduron bwrdd gwaith   Desktop computers    0.158824
Gliniaduron   Laptops   0.15
Pa Wasanaethau API sydd ar gael?    What API Services are available?    0.789286

Twitorial LFAligner

Gweler y ffeil LFAligner am fwy o wybodaeth.


Aligning

In order to align Welsh and English texts, we recommend that you use hunalign as seen below. Hunalign uses a terminal and command line interface.

If you prefer a programme with a graphical interface, LF Aligner is a good option for Windows.

Setup

This project contains Python code which makes using hunalign in a terminal easier.

Before starting your alignment, you will need 3 things:

 • An installation of hunalign (or LF Aligner) on your machine
 $ wget ftp://ftp.mokk.bme.hu/Hunglish/src/hunalign/latest/hunalign-1.1.tgz
 $ tar zxvf hunalign-1.1.tgz 
 $ cd hunalign-1.1/src/hunalign
 $ make
 • An installation of NLTK, which will help you in the process of segmenting text into sentences:
 $ sudo easy_install pip
 $ sudo pip install -U nltk
 • A .dic file used by hunalign which we distribute
 $ cd hunalign-1.1/data
 $ wget http://techiaith.org/alinio/hunalign/cy-en.dic -O hunalign-1.1/data/cy-en.dic

After bringing together these three elements, you are ready to start aligning your text.

Alinining text files

User the Python script alinio.py to align your text files1

The script requirest three input parameters:

 • The name of your English text file
 • The name of your Welsh text file
 • A name for your output file where aligned data is stored. (use - for stdout)

You can then use the script in the following way:

$ python alinio.py -e enlgish_file.txt -c welsh_file.txt output.txt

Open the output.txt file to see your aligned data:

Ffonau symudol Android ac iOS    Android and iOS mobile phones    1.3
Cyfrifiaduron bwrdd gwaith   Desktop computers    0.158824
Gliniaduron   Laptops   0.15
Pa Wasanaethau API sydd ar gael?    What API Services are available?    0.789286

LFAligner Tutorial

See the file LFAligner for more information.

About

Cod hwyluso alinio testunau gyda hunalign a dogfennaeth ar sut i ddefnyddio LFAligner // Code for simplifying aligning texts with hunalign and documentation for LFAligner

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published