Creu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain gyda MaryTTS a Docker | Create your own Welsh TTS voices with MaryTTS and Docker
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
raspberrypi
scripts
texts
voice-builder
.gitignore
Dockerfile.runtime
Dockerfile.voicebuild
LICENSE
Makefile
README.md

README.md

docker-marytts

Yma ceir adnoddau ar gyfer rhedeg a ddatblygu testun-i-leferydd Cymraeg eich hunain yn hwylus iawn gan ddefnyddio MaryTTS a Docker*.

Dewisiadau defnyddio

Y dewisiadau defnyddio ar gyfer docker-marytts yw:


Defnyddio llais testun-i-leferydd o'r Porth Technolegau Iaith

Mae'r Uned Technolegau Iaith wedi defnyddio recordiadau o Corpws WISPR i greu, gyda MaryTTS, llais naturiol gogleddol gwrywaidd. Mae modd arbrofi gyda'r llais ar wefan y Porth Technolegau Iaith (http://techiaith.cymru/lleferydd/testun-i-leferydd/) a'i defnyddio o fewn wasanaeth API ar-lein (https://github.com/PorthTechnolegauIaith/marytts/tree/master/doc/)

Os hoffwch chi ei defnyddio'n lleol ar eich cyfrifiadur eich hunain, yna defnyddiwch ar gyfrifiadur Linux neu Mac OS X:

$ git clone https://github.com/techiaith/docker-marytts.git

Ac yna:

$ cd docker-marytts

$ make github

$ make

$ make runtime

Bydd hyn yn cychwyn amgylchedd Docker lle mae modd llwytho'r llais i lawr a dechrau gweinydd lleferydd MaryTTS:

root@9dcf4f9f904b:~# voice-download.sh wispr

root@9dcf4f9f904b:~# ./target/marytts-5.2/bin/marytts-server

Mae modd dod allan o'r amgylchedd gan adael y gweinydd i redeg drwy bwyso CTRL-P ac yna CTRL-Q

Yna agorwch borwr ac ewch i http://localhost:59125 i arbrofi rhagor.


Datblygu llais testun-i-lefrydd eich hunain

Mae modd defnyddio'r adnoddau MaryTTS hyn i greu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain.

Dyma engreifftiau o'r leisiau o'r rhai aelodau Uned Technolegau Iaith sydd wedi'i trosi i lais synthetig gyda'r adnoddau hyn:

Bydd angen defnyddio'r meddalwedd i recordio unigolyn yn darllen sgript recordio arbennig. Mae modd i chi hefyd cynhyrchu sgript recordio eich hunain er mwyn cynhyrchu lleisiau gorau ar gyfer parthau penodol.

Cychwyn arni

Er mwyn cychwyn arni i cynhyrchu lleisiau eich hunain, llwythwch yr adnoddau i lawr drwy ddefnyddio git:

$ git clone https://github.com/techiaith/docker-marytts.git

Ac yna:

$ cd docker-marytts

$ make github

$ make mysql

Mae'r project yn ogystal yn defnyddio'r HTK i gynhyrchu modelau acwstig. Mae rhaid i chi gofrestru ar wefan http://htk.eng.cam.ac.uk, er mwyn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer caniatáu llwytho cod ffynhonnell i lawr. Wedi i chi cael eich manylion, mae modd llwytho'r HTK i lawr fel hyn:

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-3.4.1.tar.gz

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-samples-3.4.1.tar.gz

Bydd yn gofyn am eich cyfrinair yn y man.

Bydd ddwy ffeil, HTK-3.4.1.tar.gz a HTK-samples-3.4.1.tar.gz yn bodoli o fewn y cyfeiriadur docker-marytts

Defnyddiwch y ddau orchymyn canlynol er mwyn adeiladu'r amgylchedd Mary TTS ar eich cyfrifiadur:

$ make

$ make run

Bydd yr amgylchedd Docker yn cychwyn.

Mae'r camau nesaf yn dibynol ar beth hoffwch chi ei gyflawni:


* [recordio unigolyn i gynhyrchu llais testun-i-leferydd newydd](#recordiosgript)
* [gosod a rhedeg eich llais newydd](#defnyddiollais)
Paratoi Sgriptiau Recordio

Bydd angen gorff swmpus o destun er mwyn cael ddigon o ddewis ar gyfer brawddegau addas ar gyfer sgript recordio. Y ffynonellau bosib yw:

Wicipedia Cymraeg fel ffynhonnell testun

Defnyddiwch y gorchmynion canlynol:

$ cd /home/marytts/texts/wici

$ create_database_docker.sh wkdb.conf

$ wkdb_collect.sh wkdb.conf

Ffynhonnell testun amgen...

Os oes gennych chi gasgliad o destunau amgen a glan eisoes yna :

$ cd /home/marytts/texts/alt

$ create_database_docker.sh wkdb.conf

Mae modd estyn enghraifft o destun o ffynhonnell amgen, fel Cofnod y Cynulliad, o'r Porth Technolegau Iaith drwy defnyddio:

$ getcorpustext_cy.sh -n CofnodYCynulliad

Bydd angen mewnforio'r pwy bynnag testun i amgylchedd MaryTTS trwy ddefnyddio:

$ alt-cleantext-import.sh wkdb.conf alt-cleantext/CofnodYCynulliad/CofnodYCynulliad.cy

Cynhyrchu sgriptiau recordio

Ar ôl casglu testunau, ewch i'ch cyfeiriadur texts/wici neu texts/alt ac yna defnyddiwch:

$ wkdb_featuremaker.sh wkdb.conf

$ wkdb_database_selector.sh wkdb.conf

$ selectedtext-dbexport.sh wkdb.conf

Mae hyn yn cynhyrchu sgript recordio o'r testunau lle mae'r wybodaeth am ynganu'r Gymraeg wedi'i ddefnyddio i sicrhau bod ddigon o enghreifftiau o bob ffonem ac elfen sain eraill y Gymraeg wedi eu cynnwys.

Rydych yn barod nawr i recordio eich llais er mwyn creu system testun-i-leferydd eich hunain fel y disgrifir yn y camau nesaf.Recordio a chynhyrchu llais testun-i-leferydd newydd
Recordio

Mae sgript eisoes, neu'r un rydych wedi cynhyrchu gyda sgriptiau docker-marytts wedi ei chadw yn:

https://github.com/techiaith/docker-marytts/blob/master/voice-builder/recorder/Prompts.py

Mae rhaid recordio'r promtiau hyn tu allan i'r amgylchedd Docker.

Felly o fewn eich amgylchedd linell gorchymyn arferol eich cyfrifiadur, ewch i cyfeiriadur docker-marytts/voice-builder/recorder

$ cd voice-builder/recorder

Fe welwch ffeil 'Prompts.py' yn ogystal a ddau ffeil cod Python. Er mwyn sicrhau bod holl cydrannau Python yn bodoli ar eich cyfrifiadur, defnyddiwch:

$ sudo apt install audacity portaudio19-dev python3-pip

$ sudo pip3 install -r requirements.txt

Ac yna,

$ python3 Record-Prompts-GUI.py

Bydd rhaglen fach syml ymddangos ar gyfer recordio pob prompt yn y sgript.

Cynhyrchu llais testun-i-leferydd

Ar ôl cwblhau'r recordio, defnyddiwch y gorchymyn canlynol i ddynodi enw i'ch llais newydd. Yma rydyn yn dewis 'macsen'

$ ./init-voice-build.sh macsen

Mae gweddill y camau angen mynd yn ôl i amgylchedd MaryTTS o fewn Docker.

Felly:

$ docker exec -it marytts bash

$ cd /home/marytts/voice-builder/macsen

A chychwyn y rhaglen glanhau a gwella ansawdd eich recordiadau

$ audio_converter_GUI.sh

Dewisiwch y ffolder:

  • /home/marytts/voice-builder/macsen/recordings

ar gyfer 'Input Wave directory', ac yna:

  • /home/marytts/voice-builder/macsen/wav

ar gyfer 'Output Wave directory (mae'n bosib creu'r ffolder 'wav' o fewn y GUI os nad yw'n bodoli eisoes)

Ar ol i'r broses llnau a gwella'r recordiadau cwblhau, defnyddiwch yr orchymun canlynol:

$ voice-import-cy.sh

Bydd hyn yn achosi i raglen GUI newydd ymddangos, gyda chyfres o gamau sydd eu hangen ar gyfer creu testun i leferydd 'unit selection'.

Ticiwch bob un yn eu tro, gan droi pob un rhes yn wyrdd.

Caewch y rhaglen ar ôl cwblhau 'Compile voice', a bydd ffeiliau newydd sy'n pecynnu'r llais newydd ar gael yn

$ /home/marytts/voice-builder/macsen/mary/voice-macsen/target

Yn benodol:

  • voice-macsen-5.2-component.xml
  • voice-macsen-5.2.zip

Defnyddio llais newydd

Os oes gennych chi'r ffeiliau voice-macsen-5.2-component.xml a voice-macsen-5.2.zip ar gyfer llais newydd yna defnyddiwch y gorchymyn canlynol er mwyn eu hychwanegu i'r weinydd MaryTTS o fewn eich amgylchedd docker-marytts:

$ voice-install-cy.sh macsen

Defnyddiwch y gorchymyn canlynol i gychwyn gweinydd MaryTTS a'ch llais newydd:

$ cd /home/marytts

$ ./target/marytts-5.2/bin/marytts-server

Agorwch borwr ac ewch i http://localhost:59125 i brofi a mwynhau eich llais synthetig Cymraeg newydd.