Skip to content
Creu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain gyda MaryTTS a Docker | Create your own Welsh TTS voices with MaryTTS and Docker
Python Makefile Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
raspberrypi
scripts
texts
voice-builder
.gitignore
Dockerfile.runtime
Dockerfile.voicebuild
LICENSE
Makefile
README.md

README.md

docker-marytts

Yma ceir adnoddau ar gyfer rhedeg a ddatblygu testun-i-leferydd Cymraeg eich hunain yn hwylus iawn gan ddefnyddio MaryTTS a Docker*.

Dewisiadau defnyddio

Y dewisiadau defnyddio ar gyfer docker-marytts yw:


Defnyddio llais testun-i-leferydd o'r Porth Technolegau Iaith

Mae'r Uned Technolegau Iaith wedi defnyddio recordiadau o Corpws WISPR i greu, gyda MaryTTS, llais naturiol gogleddol gwrywaidd. Mae modd arbrofi gyda'r llais ar wefan y Porth Technolegau Iaith (http://techiaith.cymru/lleferydd/testun-i-leferydd/) a'i defnyddio o fewn wasanaeth API ar-lein (https://github.com/PorthTechnolegauIaith/marytts/tree/master/doc/)

Os hoffwch chi ei defnyddio'n lleol ar eich cyfrifiadur eich hunain, yna defnyddiwch ar gyfrifiadur Linux neu Mac OS X:

$ git clone https://github.com/techiaith/docker-marytts.git

Ac yna:

$ cd docker-marytts

$ make github

$ make

$ make runtime

Bydd hyn yn cychwyn amgylchedd Docker lle mae modd llwytho'r llais i lawr a dechrau gweinydd lleferydd MaryTTS:

root@9dcf4f9f904b:~# voice-download.sh wispr

root@9dcf4f9f904b:~# ./target/marytts-5.2/bin/marytts-server

Mae modd dod allan o'r amgylchedd gan adael y gweinydd i redeg drwy bwyso CTRL-P ac yna CTRL-Q

Yna agorwch borwr ac ewch i http://localhost:59125 i arbrofi rhagor.


Datblygu llais testun-i-lefrydd eich hunain

Mae modd defnyddio'r adnoddau MaryTTS hyn i greu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain.

Dyma engreifftiau o'r leisiau o'r rhai aelodau Uned Technolegau Iaith sydd wedi'i trosi i lais synthetig gyda'r adnoddau hyn:

Bydd angen defnyddio'r meddalwedd i recordio unigolyn yn darllen sgript recordio arbennig. Mae modd i chi hefyd cynhyrchu sgript recordio eich hunain er mwyn cynhyrchu lleisiau gorau ar gyfer parthau penodol.

Cychwyn arni

Er mwyn cychwyn arni i cynhyrchu lleisiau eich hunain, llwythwch yr adnoddau i lawr drwy ddefnyddio git:

$ git clone https://github.com/techiaith/docker-marytts.git

Ac yna:

$ cd docker-marytts

$ make github

$ make mysql

Mae'r project yn ogystal yn defnyddio'r HTK i gynhyrchu modelau acwstig. Mae rhaid i chi gofrestru ar wefan http://htk.eng.cam.ac.uk, er mwyn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer caniatáu llwytho cod ffynhonnell i lawr. Wedi i chi cael eich manylion, mae modd llwytho'r HTK i lawr fel hyn:

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-3.4.1.tar.gz

$ wget --user <eich enw defnyddiwr HTK> --ask-password http://htk.eng.cam.ac.uk/ftp/software/HTK-samples-3.4.1.tar.gz

Bydd yn gofyn am eich cyfrinair yn y man.

Bydd ddwy ffeil, HTK-3.4.1.tar.gz a HTK-samples-3.4.1.tar.gz yn bodoli o fewn y cyfeiriadur docker-marytts

Defnyddiwch y ddau orchymyn canlynol er mwyn adeiladu'r amgylchedd Mary TTS ar eich cyfrifiadur:

$ make

$ make run

Bydd yr amgylchedd Docker yn cychwyn.

Mae'r camau nesaf yn dibynol ar beth hoffwch chi ei gyflawni:


* [recordio unigolyn i gynhyrchu llais testun-i-leferydd newydd](#recordiosgript)
* [gosod a rhedeg eich llais newydd](#defnyddiollais)
Paratoi Sgriptiau Recordio

Bydd angen gorff swmpus o destun er mwyn cael ddigon o ddewis ar gyfer brawddegau addas ar gyfer sgript recordio. Y ffynonellau bosib yw:

Wicipedia Cymraeg fel ffynhonnell testun

Defnyddiwch y gorchmynion canlynol:

$ cd /home/marytts/texts/wici

$ create_database_docker.sh wkdb.conf

$ wkdb_collect.sh wkdb.conf

Ffynhonnell testun amgen...

Os oes gennych chi gasgliad o destunau amgen a glan eisoes yna :

$ cd /home/marytts/texts/alt

$ create_database_docker.sh wkdb.conf

Mae modd estyn enghraifft o destun o ffynhonnell amgen, fel Cofnod y Cynulliad, o'r Porth Technolegau Iaith drwy defnyddio:

$ getcorpustext_cy.sh -n CofnodYCynulliad

Bydd angen mewnforio'r pwy bynnag testun i amgylchedd MaryTTS trwy ddefnyddio:

$ alt-cleantext-import.sh wkdb.conf alt-cleantext/CofnodYCynulliad/CofnodYCynulliad.cy

Cynhyrchu sgriptiau recordio

Ar ôl casglu testunau, ewch i'ch cyfeiriadur texts/wici neu texts/alt ac yna defnyddiwch:

$ wkdb_featuremaker.sh wkdb.conf

$ wkdb_database_selector.sh wkdb.conf

$ selectedtext-dbexport.sh wkdb.conf

Mae hyn yn cynhyrchu sgript recordio o'r testunau lle mae'r wybodaeth am ynganu'r Gymraeg wedi'i ddefnyddio i sicrhau bod ddigon o enghreifftiau o bob ffonem ac elfen sain eraill y Gymraeg wedi eu cynnwys.

Rydych yn barod nawr i recordio eich llais er mwyn creu system testun-i-leferydd eich hunain fel y disgrifir yn y camau nesaf.Recordio a chynhyrchu llais testun-i-leferydd newydd
Recordio

Mae sgript eisoes, neu'r un rydych wedi cynhyrchu gyda sgriptiau docker-marytts wedi ei chadw yn:

https://github.com/techiaith/docker-marytts/blob/master/voice-builder/recorder/Prompts.py

Mae rhaid recordio'r promtiau hyn tu allan i'r amgylchedd Docker.

Felly o fewn eich amgylchedd linell gorchymyn arferol eich cyfrifiadur, ewch i cyfeiriadur docker-marytts/voice-builder/recorder

$ cd voice-builder/recorder

Fe welwch ffeil 'Prompts.py' yn ogystal a ddau ffeil cod Python. Er mwyn sicrhau bod holl cydrannau Python yn bodoli ar eich cyfrifiadur, defnyddiwch:

$ sudo apt install audacity portaudio19-dev python3-pip

$ sudo pip3 install -r requirements.txt

Ac yna,

$ python3 Record-Prompts-GUI.py

Bydd rhaglen fach syml ymddangos ar gyfer recordio pob prompt yn y sgript.

Cynhyrchu llais testun-i-leferydd

Ar ôl cwblhau'r recordio, defnyddiwch y gorchymyn canlynol i ddynodi enw i'ch llais newydd. Yma rydyn yn dewis 'macsen'

$ ./init-voice-build.sh macsen

Mae gweddill y camau angen mynd yn ôl i amgylchedd MaryTTS o fewn Docker.

Felly:

$ docker exec -it marytts bash

$ cd /home/marytts/voice-builder/macsen

A chychwyn y rhaglen glanhau a gwella ansawdd eich recordiadau

$ audio_converter_GUI.sh

Dewisiwch y ffolder:

  • /home/marytts/voice-builder/macsen/recordings

ar gyfer 'Input Wave directory', ac yna:

  • /home/marytts/voice-builder/macsen/wav

ar gyfer 'Output Wave directory (mae'n bosib creu'r ffolder 'wav' o fewn y GUI os nad yw'n bodoli eisoes)

Ar ol i'r broses llnau a gwella'r recordiadau cwblhau, defnyddiwch yr orchymun canlynol:

$ voice-import-cy.sh

Bydd hyn yn achosi i raglen GUI newydd ymddangos, gyda chyfres o gamau sydd eu hangen ar gyfer creu testun i leferydd 'unit selection'.

Ticiwch bob un yn eu tro, gan droi pob un rhes yn wyrdd.

Caewch y rhaglen ar ôl cwblhau 'Compile voice', a bydd ffeiliau newydd sy'n pecynnu'r llais newydd ar gael yn

$ /home/marytts/voice-builder/macsen/mary/voice-macsen/target

Yn benodol:

  • voice-macsen-5.2-component.xml
  • voice-macsen-5.2.zip

Defnyddio llais newydd

Os oes gennych chi'r ffeiliau voice-macsen-5.2-component.xml a voice-macsen-5.2.zip ar gyfer llais newydd yna defnyddiwch y gorchymyn canlynol er mwyn eu hychwanegu i'r weinydd MaryTTS o fewn eich amgylchedd docker-marytts:

$ voice-install-cy.sh macsen

Defnyddiwch y gorchymyn canlynol i gychwyn gweinydd MaryTTS a'ch llais newydd:

$ cd /home/marytts

$ ./target/marytts-5.2/bin/marytts-server

Agorwch borwr ac ewch i http://localhost:59125 i brofi a mwynhau eich llais synthetig Cymraeg newydd.

You can’t perform that action at this time.