Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
71 lines (49 sloc) 3.92 KB

Cefndir

Mae julius-cy yn defnyddio dwy elfen wybodaeth bwysig am y Gymraeg er mwyn darparu adnabod lleferydd Cymraeg, sef modelau acwstig a lecsicon ynganu.

Modelau acwstig

Mae modelau acwstig yn cynrychioli sain ffonemau Cymraeg. Mae julius-cy yn eu defnyddio i geisio adnabod sain y ffonemau mae'n eu clywed.

Defnyddiwyd Corpws Lleferydd Paldaruo, sef casgliad o recordiadau o siaradwyr yn darllen testunau arbennig i gael enghreifftiau o sain holl ffonemau'r Gymraeg gan nifer helaeth o siaradwyr, gyda gwahanol acenion a graddau o ruglder yn y Gymraeg. Datblygwyd ap ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android - Paldaruo - er mwyn adeiladu'r corpws drwy ddulliau torfoli. Gweler: http://techiaith.bangor.ac.uk/paldaruo/

Defnyddiwyd meddalwedd safonol HTK (fersiwn 3.4.1) - gweler http://htk.eng.cam.ac.uk - i brosesu'r recordiadau a hyfforddi'r modelau acwstig Cymraeg. Dewiswyd is-set o'r 36 cyfraniad ansawdd gorau yn y Corpws Lleferydd Paldaruo er mwyn hyfforddi modelau acwstig y fersiwn cyntaf o julius-cy i'w ryddhau. Llwyddodd y modelau acwstig i gyrraedd cyfradd cywirdeb 92% yn ôl ein profion.

Yn y cyfamser, defnyddiwch yr ap ar unrhyw ddyfais iOS neu Android er mwyn cyfrannau eich llais chi - yn enwedig os nad yw julius-cy yn gweithio cystal gyda'ch llais eich hun.

Lecsicon ynganu

Mae'r lecison yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o eiriau Cymraeg gyda gwybodaeth ynganu h.y. pa ffonemau mae'r gair yn eu cynnwys. Dyma enghraifft o'i gynnwys:

GWYCH             [GWYCH]            g w Y ch           
GWYCHACH           [GWYCHACH]          g w @ ch A ch         
GWYCHAF            [GWYCHAF]           g w @ ch A f         
GWYCHDER           [GWYCHDER]          g w @ ch d E r        
GWYCHDERAU          [GWYCHDERAU]         g w @ ch d E r AU       
GWYCHED            [GWYCHED]           g w @ ch E d         
GWYD             [GWYD]            g WY d            
GWYDDA            [GWYDDA]           g w @ dd A          
GWYDDAF            [GWYDDAF]           g w @ dd A f         
GWYDDAI            [GWYDDAI]           g w @ dd AI   

Mae julius-cy yn defnyddio lecsicon i allu cymharu'r ffonemau mae wedi'u clywed a chanfod y gair union neu agosaf er mwyn ei ddangos i'r defnyddiwr.

Hefyd o fewn julius-cy, mae'r modelau acwstig a'r lecsicon ynganu ar gael o http://techiaith.cymru/htk

Adnabod Cwestiynau a Gorchmynion Cymraeg

Mae'r eirfa a'r math o frawddegau mae'r fersiwn cyntaf o julius-cy i'w ryddhau yn eu hadnabod wedi'u manylu yn y ffeiliau julius.grammar a julius.voca.

Mae julius.voca yn cynnwys gwybodaeth am yr eirfa y dylai julius-cy eu hadnabod. Mae pob un gair â gwybodaeth ynganu (o'r lecsicon ynganu) a chategori. e.e.

% GAIR_GORCHYMYN_CHWARAE_CERDDORIAETH
CHWARAEA    ch W A r AE A

% GAIR_GORCHYMYN_DISTAW_CERDDORIAETH
DISTAWA     d I s t A w A 

% GWRTHRYCH_CERDDORIAETH
GERDDORIAETH  g E r dd O r I AE th
FIWSIG     f IW s I g

% ANSODDAIR_CERDDORIAETH
ARAF      A r A f
HAPUS      h A p U s
DAWNSIO     d AW n sh O
CYMRAEG     c @ m r AE g
ROC       r O c  

Defnyddir categoriau'r ffeil julius.voca gan y ffeil gramadeg - julius.grammar - er mwyn manylu ar adnabod cystrawen brawddegau y dylai julius-cy eu hadnabod e.e.:

S : NS_B GORCHYMYN_CERDDORIAETH NS_E

GORCHYMYN_CERDDORIAETH : GAIR_GORCHYMYN_CHWARAE_CERDDORIAETH GWRTHRYCH_CERDDORIAETH
GORCHYMYN_CERDDORIAETH : GAIR_GORCHYMYN_CHWARAE_CERDDORIAETH GWRTHRYCH_CERDDORIAETH ANSODDAIR_CERDDORIAETH
GORCHYMYN_CERDDORIAETH : GAIR_GORCHYMYN_DISTAW_CERDDORIAETH

Mae'r fersiwn cyntaf o julius-cy i'w ryddhau yn gallu adnabod cwestiynau a gorchmynion syml ynghylch y tywydd, amser, newyddion, cerddoriaeth, diarhebion a jôcs.