Skip to content
Patientöversikt som är tänkt att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Mitt mål är att göra allt så minimalistiskt som möjligt, samtidigt som det skall vara överskådligt.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
node_modules
public
Instruktioner
README.md
app.js
register.json
save.json
startserver.bat

README.md

DW-socket-io

Patientöversikt som är tänkt att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Mitt mål är att göra allt så minimalistiskt som möjligt, samtidigt som det skall vara överskådligt. http://dwhiteboard.tk/

You can’t perform that action at this time.