Skip to content
Olika Pokemon Go projekt
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
gammalt
public
views
.gitattributes
.gitignore
README.md
index.js
package.json
swe.traineddata

README.md

GymLund.tk

Vad är detta?

Detta projektet började med att jag själv ville besöka alla Pokémon Go gymmen i min stad. För detta gjorde jag en lista som gick att checka av. Under denna perioden implementerades även Gym Badges i Pokémon Go, så lade till dem på sidan. I olika forum jag deltog i var det ständigt användare som frågade var gymmet befann sig. Jag löste problemet genom att göra lite justeringar och sedan blev GymLund.tk det den är idag!

Var kommer informationen ifrån?

Alla bilder från Gym Badges är från mitt konto. Visas en gymbadge med ett frågetecken innebär det att jag hört att det ska finnas ett gym men ännu inte besökt den.

Gymmens lokalisation hittar jag dels genom Facebook grupper men även via följande sidor:

OBS! Risk finns att gym saknas, då denna sida inte drivs av bottar utan spelares observationer

Stödjer i nuläget följande städer:

API för GymLund

GymLund stödjer nu jsonp! Om du vill få information är det bara att skicka en "GET" request enligt följande:

Gym

Följande parametrar tas mot:

ID Variabel Förklaring
rip true / false Om borttagna gym ska visas
ex true / false Om bara ex-raid gym ska visas
lat nummer Var du är i latitud
lon nummer Var du är i longitud
todo "km" / "normal" Vilken ordning gymmen ska ha i listan. OBS om inte lat & lon är med kommer det automatiskt bli "normal"
question sökord Tar bort alla gym som inte innehåller sökningen. Om inga gym matchar retuneras false.

Använd följande url struktur:

https://www.gymlund.tk/script/[area].json?[id]=[variabel]

Exempel:

Pokémon information

Följande parametrar tas mot:

ID Variabel Förklaring
to "all" / nummer Alla Pokémon eller till satt nummer
from nummer Begränsar ovan genom att hoppa över till satt nummer
spec nummer Enbart info från specifik pokemon. Om Pokémonen har fler versioner (Alolan) behöver nummer avslutas med "a" eller "b"
fast & charge text Attackernas namn

Använd följande url struktur

https://www.gymlund.tk/script/pokedata/pokemon.json?[id]=[variabel]

Exempel:

Hur får jag GymLund till min stad?

Lämna en pull request där du skickar "gym" och din stads namn med filformatet ".json". (Exempel gymlund.json) Strukturen är följande:

[
 {
		"namn": "[Gymmets namn]",
		"id": "",
		"location": {
			"lon": "[longitude]",
			"lat": "[latitude]"
		},
		"exraid": [true eller false],
		"rip": [true eller false]
 },{
		"namn": "The Ufo",      //Exempel
		"id": "",
		"location": {
			"lon": "57.625",   //Exempel
			"lat": "11.9"     //Exempel
	 	},
		"exraid": false,       //Exempel om exraid gym är det true
		"rip": false         //Exempel true om gymmet blivit borttaget
 },
 ...
]
You can’t perform that action at this time.