Skip to content
Applikation vilket ger patienten möjlighet att beställa maten själv.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
node_modules
public
statistik
Instruktioner
README.md
app.js
instruktioner.txt
startserver.bat

README.md

Matbestallning-socket.io

Applikation vilket ger patienten möjlighet att beställa maten själv. Dels uppnår vi med denna idén möjligghet att ge patienten möjlighet till egenbestämmande. Även ger vi vårdpersonalen tid att ta beställningar för de patienter som inte klarar av att göra detta själva. Med detta kan vi även få direkt feedback till köket om hur uppskattad maten var. Patienten kan även själv registrera hur mycket den ätit och med detta föra din egen kalorilista. OBSERVERA att detta inte är en färdig lösning!

You can’t perform that action at this time.