Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
This project is terminated.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
node_modules
outline
public
.gitattributes
.gitignore
README.md
app.js
startserver.bat
users.json

README.md

This project is terminated. A version two can be found here: TidLogga2

TidLogga

Sida som är till för personer som är timanställda i projekt, tanken är att inloggning skall erbjudas. Samt sammanställning för månaden.

Projektet byggde enbart på Socket.io vilket visade sig inte vara bästa metoden, därav avslutades projektet och finns nu som en vesion 2.

You can’t perform that action at this time.