ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการพัฒนา Android App บน Windows ด้วย PhoneGap

teerasej edited this page Jul 31, 2013 · 1 revision

1. Setup Java Development Kit

Website: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

2. Setup Apache Ant

Website: http://ant.apache.org/bindownload.cgi

3. Setup Android SDK

Website: http://developer.android.com/sdk/index.html

PATH: ;C:\Development\adt-bundle\sdk\platform-tools;C:\Development\adt-bundle\sdk\tools

4. Done, Let's create our PhoneGap project