PHP klasse som henter data fra NAVs "Bedriftsundersøkelse - etterspørsel etter arbeidskraft per næring"
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Bedriftsundersokelse.class.php
LICENSE
README.md
cache.csv
index.php
screenshot.png

README.md

NAV etterspørsel arbeidskraft

Dette er en PHP klasse som kan brukes for å lese av den siste bedriftsundersøkelsen publisert av NAV (etterspørsel etter arbeidskraft pr næring).

Klassen benytter eget namespace for å unngå konflikt med eksisterende rammeverk/bibliotek.

index.php filen viser et eksempel på hvordan man leser det ut fra klassen.

Data leses av en csv fil som hentes fra data.nav.no, men blir cachet til en lokal cache.csv fil.

https://data.nav.no/dataset/92173c56-2262-47b2-9662-d0ceacf406d1/resource/a696d765-1ccb-46ca-a43e-7ec69af156ff/download/navs-bedriftsundersokelse---ettersporsel-etter-arbeidskraft-per-naering.csv

Gjerne send inn issues/pull requests ved eventuelle spørsmål eller forbedringer.

Screenshot