Bộ gõ tiếng Việt cho Linux chạy trên IBus
Branch: master
Clone or download
Latest commit 41fc969 Nov 24, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE release v1.5.2 Nov 24, 2018
debian release v1.5.2 Nov 24, 2018
dict fix no-spell-checking mode Nov 23, 2018
src release v1.5.2 Nov 24, 2018
test-data fix no-spell-checking mode Nov 23, 2018
.gitignore ignore dict-gen/vendor Sep 4, 2018
.travis.yml Test exclude map Aug 27, 2018
GPLv3_vi.md Update GPLv3_vi.md Jul 30, 2018
LICENSE release v1.0.0 Jul 29, 2018
MAINTAINERS release v1.0.0 Jul 29, 2018
Makefile release v1.5.2 Nov 24, 2018
PKGBUILD release v1.5.2 Nov 24, 2018
README.md fix bug on mouse click Sep 27, 2018
deploy.bash Edit deploy script: typo Aug 20, 2018
except.tmpl.txt Add except list, resolve #18 Sep 1, 2018
ibus-teni.dsc release v1.5.2 Nov 24, 2018
ibus-teni.spec release v1.5.2 Nov 24, 2018
icon.png new icon Sep 26, 2018
teni.xml release v1.5.2 Nov 24, 2018
wm.bash update WM_CLASS getting guide Sep 4, 2018

README.md

IBus Teni - a Vietnamese Input Method Editor for IBus

Build Status GitHub release License: GPL v3 contributions welcome

Copyright 2018, Nguyen Cong Hoang <hoangnc.jp@gmail.com>.

IBus Teni is a Vietnamese Input Method Editor (IME) for IBus.

IBus Teni là một bộ gõ tiếng Việt cho IBus.

Teni là gì ?

 • Teni là kết hợp Telex và Vni - 2 kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất.
 • Teni cũng là kiểu gõ mặc định của bộ gõ này, vừa gõ được Telex, vừa gõ được Vni.

Sơ lược tính năng

 • Chỉ bảng mã Unicode
 • 3 kiểu gõ:
  • Kiểu gõ Teni (Telex + Vni, không cho phép gõ nhanh ư, ơ bằng w, [, ])
  • Kiểu gõ Vni
  • Kiểu gõ Telex (cho phép gõ nhanh ư, ơ bằng w, [, ])
 • 2 kiểu đánh dấu thanh:
  • Dấu thanh chuẩn
  • Dấu thanh kiểu mới
 • Gõ dấu tự do, đánh dấu thanh bằng từ điển
 • Có danh sách loại trừ ứng dụng không dùng bộ gõ

Cài đặt và cấu hình

Cài đặt (Ubuntu)

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Lệnh bên dưới cho phép đọc event chuột, không bắt buộc nhưng cần để ibus-teni hoạt động tốt

sudo usermod -a -G input $USER

Cài đặt cho các bản Linux khác và hướng dẫn cài đặt từ mã nguồn: wiki

Cấu hình

 1. Keyboard input method system: IBus
 2. Add an input source: Vietnamese(Teni)

Gỡ bỏ

sudo apt remove ibus-teni
ibus restart

Sử dụng

 • Dùng phím tắt mặc định của IBus (thường là ⊞Win+Space) để chuyển đổi giữa các bộ gõ
 • IBus-Teni dùng pre-edit để xử lý phím gõ, mặc định sẽ có gạch chân chữ khi đang gõ
 • Khi pre-edit chưa kết thúc mà nhấn chuột vào chỗ khác thì có 3 khả năng xảy ra tùy chương trình
  • Chữ đang gõ bị mất
  • Chữ đang gõ được commit vào vị trí mới con trỏ
  • Chữ đang gõ được commit vào vị trí cũ
 • Vì vậy đừng quên commit: khi gõ chỉ một chữ, hoặc chữ cuối câu, hoặc sửa chữ giữa câu: nhấn phím Ctrl để commit.

Các phiên bản

 • Phiên bản thử nghiệm không công khai hoàn thành vào cuối tháng 5/2018
 • Phiên bản thử nghiệm công khai phát hành vào đầu tháng 7/2018
 • Phiên bản chính thức phát hành vào ngày 29/7/2018

Xem trang release để biết chi tiết các phiên bản đã phát hành.

Góp ý và báo lỗi

Xem hướng dẫn

Giấy phép

Toàn bộ code IBus Teni được viết bởi Nguyen Cong Hoang và những người đóng góp được phát hành dưới giấy phép GNU General Public License version 3.

Code trong thư mục src/ibus-teni/vendor là của các bên thứ 3, xem các thông báo bản quyền trong từng thư mục con.

Dữ liệu từ điển trong thư mục dict: xem dict/LICENSE