Skip to content
The last digit in the Finnish invoice reference number is the verification number, which is calculated by this formula.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
reference.php

README.md

Suomalaisten pankkien käyttämän viitenumeron luonti

Tuspen kauppaa kehittäessä tuli vastaan tarve tehdä laskuihin viitenumeroita automaattisesti, mutta niitä ei voi generoida täysin satunnaisista numeroista vaan viimeinen numero pitää olla viitteen tarkastusnumero.

Jostain tuntemattomasta syystä pankit ovat päättäneet, että tarkastuksessa käytettävät numerot ovat 1, 3 ja 7. Viitenumeron tarkastusnumero saadaan kertomalla viitenumeron jokainen numero vastaavalla tarkistusnumerolla (137137), laskemalla tulokset yhteen, etsimällä lähin täysi kymmenen ja vähentämällä kympistä yhteenlaskettu summa.

Viitenumero: 123456

Kertolaskut: 1 x 1 = 1, 2 x 3 = 6, 3 x 7 = 21, 4 x 1 = 4, 5 x 3 = 15, 6 x 7 = 42.

Yhteissumma: 1 + 6 + 21 + 4 + 15 + 42 = 89

Lähin kymmenen miinus yhteissumma: 90 - 89 = 1

Uusi toimiva viitenumero: 1234561

Käytämme tällä hetkellä nelinumeroista tilausnumeroa + vuodesta 18 (324418 + tarkistusnumero). Kaava taitaa toimia aina kun tarkistusnumerot menevät tasan eli esim. kolmen, kuuden ja yhdeksän numeron viitenumeroihin.

You can’t perform that action at this time.