Permalink
Browse files

Czech inline help amends

  • Loading branch information...
philwareham committed Dec 19, 2018
1 parent 3899904 commit 4f440b488d26ab6f81c8502b6a110e4a484fd93f
Showing with 2 additions and 5 deletions.
  1. +2 −5 textpattern/lang/cs_pophelp.xml
@@ -313,7 +313,7 @@
<p>Soubor <code>php.ini</code> ať už globální, nebo lokální, musí obsahovat nastavení <code>date.timezone</code>.</p> ]]></item>
<item id="setup_still_exists" title="Složka setup stále existuje"><![CDATA[
<h2>Složka setup stále existuje</h2>
<p>Po nainstalování systému Textpattern již není složka <code>textpattern/setup</code> potřeba a doporučujeme ji z bezpečnostních důvodů smazat!</p> ]]></item>
<p>Po nainstalování systému Textpattern již není složka <code>setup</code> potřeba a doporučujeme ji z bezpečnostních důvodů smazat!</p> ]]></item>
<item id="site_url_mismatch" title="Chybná webová adresa (doména)"><![CDATA[
<h2>Chybná webová adresa (doména)</h2>
<p>Adresa URL webu uvedená v Nastavení/Server neodpovídá skutečné adrese URL, kterou používáš pro prohlížení svých webových stránek.</p>
@@ -529,10 +529,7 @@ např.: #@language cs-cz</p>
<li>rozšířená syntaxe blokových prvků (bc.., bq.., atd.)</li>
</ul>
<p><strong>Pozn.:</strong> Z bezpečnostních důvodů je HTML převedeno na prostý text.</p> ]]></item>
<item id="custom_form_types" title="Vlastní typy šablon forem"><![CDATA[
<h2>Vlastní typy šablon forem</h2>
<p>TO DO. MIME typy TO DO.</p>
]]></item>
<item id="custom_form_types" title="Vlastní typy forem"><![CDATA[]]></item>
<item id="custom_overview" title="Vlastní pole"><![CDATA[
<h2>Vlastní pole</h2>
<p>Vlastní pole se používají k uložení doplňkových dat článků.<br>Můžeš definovat až deset vlastních polí. Každé se objeví jako samostatné pole na panelu Psaní.</p>

0 comments on commit 4f440b4

Please sign in to comment.