Skip to content
Permalink
Browse files

Latest Estonian translations

Thanks to Rivo Zängov (Eraser), via Crowdin.
  • Loading branch information...
philwareham committed Feb 22, 2019
1 parent 60628f6 commit 730a001f6dc901c209e34c9f84afbb564e8c2739
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 textpattern/lang/et.ini
@@ -5,6 +5,11 @@ lang_dir="ltr"
[admin]
account_activation="Palun aktiveeri oma konto"
alias_is_taken="Alias on juba olemas."
assign_assets_to="Määra autori sisu kasutajale"
author_already_exists="Autor <strong>{name}</strong> on juba olemas."
author_deleted="Autorid on kustutatud: <strong>{name}</strong>."
author_save_failed="Autori <strong>{name}</strong> salvestamine ebaõnnestus."
author_updated="Autoreid on uuendatud: <strong>{name}</strong>."
cannot_assign_assets_to_deletee="Ressurssi ei saa määrata kustutatud kontole."
changeprivilege="Muuda rolli"
change_email_address="Muuda oma emaili aadress"
@@ -34,6 +39,7 @@ password_invalid="Teie parool pole korrektne."
password_required="Palun sisesta uus parool."
password_reset="Taasta parool"
password_reset_button="Taasta parool"
password_reset_confirmation_request="Palun Kinnita oma parooli lähtestamise soov"
password_sent_to="Parool saadetud"
password_set="Sinu parool on määratud"
password_set_confirmation="Sinu parool on määratud. Kui sa ei küsinud seda, siis palun võta ühendust oma saidi administraatoriga."
@@ -639,6 +645,7 @@ custom_6_set="Kohandatud välja 6 nimi"
custom_7_set="Kohandatud välja 7 nimi"
custom_8_set="Kohandatud välja 8 nimi"
custom_9_set="Kohandatud välja 9 nimi"
custom_form_types="Kohandatud vormi malli liigid"
default_event="Vaikimisi paneel"
default_publish_status="Vaikimisi avaldamise staatus"
doctype="Doctype"
@@ -664,6 +671,7 @@ path_from_root="Alamkataloog (kui on)"
permlink_format="Püsilingi URL-i muster"
permlink_hyphenated="Sidekriipsudega (pealkiri-on-selline)"
permlink_intercapped="Suurtähtedega (PealkiriOnSelline)"
plugin_cache_dir="Plugina vahemälu kaust"
prefs="Seaded"
production_debug="Silumine"
production_live="Avaldatud"
@@ -749,6 +757,7 @@ include_in_search="Kaasa otsinguga?"
live_theme="Avaldatud"
search_sections="Otsi sektsioone"
section_created="Sektsioon <strong>{name}</strong> on loodud."
section_deleted="Sektsioonid on kustutatud: <strong>{name}</strong>."
section_head="Saidi sektsioonid"
section_longtitle="Sektsiooni pealkiri"
section_name="Sektsiooni nimi"
@@ -771,7 +780,11 @@ css_update_failed="Stiilide <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
edit_skin="Muuda teemat"
form_creation_failed="Vormide <strong>{list}</strong> loomine ebaõnnestus."
form_deletion_failed="Vormide <strong>{list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
form_files_deletion_failed="Vormi failide <strong>{$list}</strong> kustutamine ebaõnnestus."
form_import_failed="Vormide <strong>{list}</strong> importimine ebaõnnestus."
form_not_found="Vormi andmeid ei leitud: <strong>{list}</strong>."
form_update_failed="Vormide <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
page_not_found="Lehekülje andmeid ei leitud: <strong>{list}</strong>."
page_update_failed="Lehekülgede <strong>{list}</strong> uuendamine ebaõnnestus."
search_skins="Otsi teemasid"
skin_author="Teema autor"
@@ -798,6 +811,7 @@ skin_unknown="Tundmatud teemad: <strong>{list}</strong>."
skin_updated="Teemad on uuendatud: <strong>{list}</strong>."
skin_version="Teema versioon"
[tag]
active_class="Aktiivse nimekirja elemendi CSS-i klass"
allowoverride="Luba vormide ülekirjutamist?"
breadcrumb_linked="Navigeerimisriba lingituna?"
breadcrumb_separator="Navigeerimisriba eraldaja"

0 comments on commit 730a001

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.