Permalink
Browse files

Up_to_date Hungarian translation

Signed-off-by: Gergely <t-gely@freemail.hu>
  • Loading branch information...
1 parent 6bfe84a commit 81388bd0e9f2564a848ce1e5872e4daf213e0a83 @tgely committed Apr 8, 2011
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 osCommerce/OM/Core/Site/Admin/languages/hu_HU/CoreUpdate.php
@@ -22,6 +22,8 @@
icon_view_announcement = Közlemények megtekintése
icon_view_contents = Tartalom megtekintése
+up_to_date = A telepítés naprakész!
+
ms_error_select_version_to_view = Hiba: megtekintéshez válasszon egy elérhető verzió csomagot.
ms_error_local_update_package_does_not_exist = Hiba: nem lehet letölteni és menteni a frissítő csomagot. Kérem ellenőrizze az osCommerce/OM/Work/CoreUpdate könyvtár engedélyeit és próbálja újra.
ms_error_wrong_version_to_update_from = Hiba: ellenőrizze a feltöltő csomagot.

0 comments on commit 81388bd

Please sign in to comment.