@thamizha

தமிழா! - ThamiZha!

தமிழ் நிரலாளர்கள் அடங்கிய ஒரு தன்னார்வக் குழு

 • OMTAMIL Kural for Desktop & Mobile Devices

  HTML 5 8 MIT Updated Jul 12, 2018
 • நம் சமூகத் தளம்:

  HTML 5 6 Updated Nov 10, 2017
 • A collection of opensource Tamil unicode fonts

  HTML 9 4 Updated Jun 4, 2017
 • எழில் - ஒரு தமிழ் நிரலாக்க மொழி; தமிழ் மாணவர்களுக்கு இது முதல்முறை கணிப்பொறி நிரல் ஏழுத உதவும் (Ezhil, is a fun Tamil programming language for K-12).

  Python 1 37 GPL-3.0 Updated Dec 28, 2015
 • An opensource keyboard manager

  C++ 12 8 Updated Oct 14, 2015
 • 3 2 issues need help Updated Sep 30, 2015
 • Peyar iOS application

  Objective-C Updated Jan 8, 2015
 • பயர்பாக்ஸ் இயங்குதளத்திற்கான தமிழ்ப் பெயர் செயலி

  CSS 1 Updated Dec 23, 2014
 • லிப்ரெஓபிஸுக்கான இலக்கணப்பிழைத்திருத்தி

  Java 4 2 GPL-3.0 Updated Aug 30, 2014
 • C++ 3 2 GPL-3.0 Updated Aug 26, 2014
 • ஹன்ஸ்பெல் தமிழ் சொற்பிழைத்திருத்தி

  Shell 20 9 Updated Aug 10, 2014
 • Tamil keyboard for Firefox, Thunderbird and related mozilla based products.

  JavaScript 1 Updated Nov 10, 2013
 • Tamil Input application for Android OS

  Java 15 16 Updated Apr 13, 2013
 • Thamizha website.

  JavaScript 4 Updated Feb 20, 2013
 • Repository for thamizha cd releases

  1 Updated Jan 13, 2013
 • Karthika - A offline Tamil Wiktionary in Python

  Python 13 5 Updated Jun 27, 2012
 • An app to help you decide your baby's name!

  JavaScript 1 Updated May 12, 2012
 • Tamilvisai for IOS

  1 1 Updated Feb 20, 2012
 • Tamil Baby Names Mobile App

  JavaScript 2 Updated Feb 17, 2012
 • beta site code

  PHP 1 Updated Jan 17, 2012
 • A sample project to act as Documentation site reference

  1 1 Updated Nov 19, 2011
 • "Visaineri" is created on the basis of rules governing the tamil grammar. When a Verse is entered, it is parsed with grammar rules which we have specified in Backus-Naur format and if succeeds, the Verse will be displayed with its constituents like Character, Syllable, Word, Line, etc... in XML format.

  Python 8 1 Updated Oct 9, 2011
 • Tamil Names Reference Site

  PHP 4 1 Updated Aug 22, 2011
 • Chrome Extension to type in Tamil language

  JavaScript 2 1 Updated Jul 14, 2011
 • Tamil children's names app for IOS. Based on peyar project.

  1 Created Feb 16, 2012
 • Adhiyan is a firefox extension to convert and view TSCII/TUNE/TAB/TAM/DailyThanthi/Dinamani/Chenet/Kambar encoded Tamil content to UNICODE Tamil.

  1 Created Jul 14, 2011