Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoscroll

Autoscroll chrome extension

Chọn tốc độ cuộn bằng cách kéo thanh trượt, sau đó nhấn nút chạy để kiểm tra.

Khi đã chạy nhấn chọn phím tắt mà bạn đã thiết lập sẽ dừng hoặc tiếp tục.

alt text

About

Autoscroll chrome extension

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published