Skip to content
Autoscroll chrome extension
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
README.md
background.js
manifest.json
popup.html
popup.js
screenshot.png

README.md

Autoscroll

Autoscroll chrome extension

Chọn tốc độ cuộn bằng cách kéo thanh trượt, sau đó nhấn nút chạy để kiểm tra.

Khi đã chạy nhấn chọn phím tắt mà bạn đã thiết lập sẽ dừng hoặc tiếp tục.

alt text

You can’t perform that action at this time.