Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
100 lines (93 sloc) 2.47 KB

Chuyển đổi nhà đăng ký

Danh sách

Tìm kiếm danh sách tên miền chuyển đổi nhà đăng ký

API: /api/rms/v1/domaintransfer/list
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "page": 0,
  "pageSize": 30,
  "name": "example.vn"
}

page: trang, mặc định 0
pageSize: số lượng KH lấy về, mặc định 30
name: tên miền

Mở khóa

Mở khóa tên miền để chuyển đổi sang nhà đăng ký mới

API: /api/rms/v1/domaintransfer/unlock
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "id": 0
}

id (bắt buộc): id tên miền

Khóa

Khóa tên miền lại

API: /api/rms/v1/domaintransfer/lock
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "id": 0
}

id (bắt buộc): id tên miền

Chấp nhận

Chấp nhận chuyển đổi nhà đăng ký

API: /api/rms/v1/domaintransfer/approve
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "id": 0
}

id (bắt buộc): id tên miền

Từ chối

Chấp nhận chuyển đổi nhà đăng ký

API: /api/rms/v1/domaintransfer/reject
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "id": 0
}

id (bắt buộc): id tên miền

Gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu chuyển đổi tên miền

API: /api/rms/v1/domaintransfer/request
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "name": "example.vn",
  "authCode": "xxxxxx",
  "registrar": "inet"
}

name (bắt buộc): tên miền
authCode (bắt buộc): mã auth code của tên miền
registrar (bắt buộc): nhà đăng ký tên miền request

Hủy bỏ yêu cầu

Hủy bỏ yêu cầu chuyển đổi nhà đăng ký

API: /api/rms/v1/domaintransfer/cancel
Phương thức: POST
Dữ liệu data body mẫu(JSON):

{
  "id": 0
}

id (bắt buộc): id tên miền