Skip to content
Chỉ phát hiện khuôn mặt, nhận diện ở branch FaceRecognition
Branch: master
Clone or download
Latest commit 4b922a9 Apr 18, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs Merge branch 'FaceDetection' Apr 18, 2019
FaceDetection - clean unused project Apr 14, 2019
FaceRecognition - demo Apr 18, 2019
bin add image Apr 18, 2019
lib - demo Apr 18, 2019
.gitignore * runtime error Jun 22, 2018
.gitmodules + add external Oct 24, 2017
FaceDetection_VS2015.sln - clean unused project Apr 14, 2019
FaceRecognition_VS2015.sln - clean unused project Apr 14, 2019
cvconfig.h - remove unused project Apr 5, 2019
opencv_modules.hpp - clean unused project Apr 14, 2019
readme.txt - recognize from video Apr 18, 2019

readme.txt

Đây là chương trình phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng OpenCV. "Phát hiện" nghĩa là chỉ xác định trong ảnh có khuôn mặt người hay không? Nếu có thì ở vị trí nào & có bao nhiêu khuôn mặt. Chương trình không nhận diện khuôn mặt có trong ảnh. 

Chương trình nhận diện khuôn mặt trong branch FaceRecognition: https://github.com/thigiacmaytinh/FaceDetection/tree/FaceRecognition

Thuật toán:
	- Chương trình load config trong file config.ini
	- Dựa vào config mà chương trình sẽ load data và input source tương ứng
	- Có 3 loại input: hình ảnh, camera & video
		+ Đối với hình ảnh chương trình sẽ load rồi hiển thị
		+ Đối với camera & video thì chương trình sẽ play rồi hiển thị realtime

Mọi chi tiết liên hệ:
https://www.facebook.com/groups/thigiacmaytinh
https://www.facebook.com/vohungvi
vohungvi@vohungvi.com
You can’t perform that action at this time.