Skip to content
License plate reader source code
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs - remove x64 Dec 11, 2018
IPSScar - remove x64 Dec 11, 2018
IPSSclr Merge branch 'IPSScar' May 5, 2019
bin add file Dec 11, 2018
doc/IPSSclr - guide install C++/CLI May 11, 2019
image
lib add file Dec 11, 2018
.gitmodules add submodule Dec 11, 2018
IPSScar_VS2015.sln - remove x64 Dec 11, 2018
IPSSclr_2015.sln - build with VS 2015 May 5, 2019
README.md - guide install C++/CLI May 11, 2019
cvconfig.h add file Dec 11, 2018
opencv_modules.hpp

README.md

IPSSclr_2015.sln - Giới thiệu giải thuật đọc biển số xe máy - Để build được Debug mode các bạn phải cài đặt Visual Studio 2015 trở lên. Khi cài đặt nhớ chọn C++/CLI như trong hình

IPSScar_VS2015.sln Giới thiệu giải thuật cơ bản để đọc biển số xe hơi (loại dài) ở Việt Nam

You can’t perform that action at this time.