Skip to content
License plate reader source code
C++ C Other
Branch: master
Clone or download
Latest commit 6937e20 Dec 25, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs
IPSScar
IPSSclr Merge branch 'IPSScar' May 5, 2019
bin
doc/IPSSclr
image
lib
.gitmodules
IPSScar_VS2015.sln
IPSSclr_2015.sln
README.md
cvconfig.h
opencv_modules.hpp

README.md

IPSSclr_2015.sln - Giới thiệu giải thuật đọc biển số xe máy - Để build được Debug mode các bạn phải cài đặt Visual Studio 2015 trở lên. Khi cài đặt nhớ chọn C++/CLI như trong hình

IPSScar_VS2015.sln Giới thiệu giải thuật cơ bản để đọc biển số xe hơi (loại dài) ở Việt Nam

You can’t perform that action at this time.