WIP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 51 commits ahead of davidv1992:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
budgetinfo
chpass
client_lib
doc
factuurbewerk
factuurinfo
factuurinput
gui_lib
madretex
server
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
generate_shortcuts

README.md

madmin

Voorraadboekhouding van Olympus Nijmegen.

Installatie

Download het project en voer generate_shortcuts uit om koppelingen aan te maken. Vergeet niet om client_lib/config/servercall_config.py aan te passen naar de juiste url, poort en prefix.