Eindopdracht van Programmeren II: Pentago XL
Java CoffeeScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
lib
src
test/integration
.gitignore
Cakefile
IDEAS.md
MANUAL.md
README.md
TODO.md

README.md

Eindopdracht voor Programmeren II: Pentago XL

Speluitleg

Lees hier de handleiding.

Screenshot

Screenshot van Pentago XL

Pentago XL spelen

Om het spel te spelen dient eerst de server te worden gestart. Download hiervoor PentagoXLServer.jar uit de downloadsectie. Start vervolgens de server op:

$ java -jar PentagoXLServer.jar [PORT]

Nu kan een Pentago XL spel worden gespeeld. Download PentagoXL.jar en start het spel door het bestand dubbel te klikken.

Project compileren & uitvoeren

Alle bestanden compileren

$ mkdir -p bin
$ javac -sourcepath src -d bin -classpath lib/junit.jar src/controllers/*.java src/models/*.java src/models/network/*.java src/models/player/*.java src/models/requestlist/*.java src/models/strategy/*.java src/views/*.java src/tests/*.java

De server CLI starten

$ java -classpath bin/ controllers.ServerController [PORT]

De client GUI starten

$ java -classpath bin/ controllers.ClientController

Unit tests uitvoeren

Geen Windows? Gebruik dan de dubbele punt in -classpath

$ java -classpath bin/;lib/junit.jar junit.textui.TestRunner tests.BoardTest
$ java -classpath bin/;lib/junit.jar junit.textui.TestRunner tests.ChallengeRequestListTest
$ java -classpath bin/;lib/junit.jar junit.textui.TestRunner tests.EventTest
$ java -classpath bin/;lib/junit.jar junit.textui.TestRunner tests.GameRequestListTest.java
$ java -classpath bin/;lib/junit.jar junit.textui.TestRunner tests.MarkTest

Cake bij de coffee

Alle bovenstaande taken, plus meer, kunnen ook met Cake worden uitgevoerd, een variant op Make in Coffeescript. Voer cake uit voor een overzicht van alle beschikbare taken.

Alle bestanden compileren

$ cake compile

Strict compileren:

$ cake --strict compile

Gecompileerde klassen verwijderen

$ cake clean

Project inpakken naar .jar

$ cake build

Unit tests uitvoeren

$ cake test

Integration tests uitvoeren

$ cake integration

Javadoc-documentatie genereren

$ cake doc

De client GUI starten

$ cake client

De server CLI starten

$ cake server

Poort meegeven:

$ cake --port 5555 server