Mycube Doc

Thomas John edited this page Mar 21, 2018 · 22 revisions

Integracja

Dodaj linijkę kodu na początku strony www (jako pierwszy tag script). Znajdziesz go w Ustawieniach. Po stronie panelu Mycube konieczne jest jednorazowe zdefiniowanie wizualizacji i połączeń. Możesz w tym celu użyć Cubebot lub zdefiniować te rzeczy samodzielnie.
Panel: http://mycube.io

Integracja przez php

Możesz użyć php do połączenia z Mycube w celu pobrania wyrenderowanych fragmentów strony i użycia ich w zwracany przez php kodzie.

Data (dane)

Zastaw danych (cube) jest opisany jednym lub wieloma tagami.

Visualizations (wizualizacje)

Static par
{{Show! <vis> <#tag> <opt:call-id>}} - renderowanie dla wszystkich danych opisanych tagiem
{{Vis! <vis> <#tag> <opt:call-id>}} - wstawienie wizualizacji i przekazanie taga
{{par}} - wyświetlenie wartości
{{Format! <par> <opt>}} - wyświetlenie wartości z zachowanie opcji formatowania

Dynamic par (JSON format)
W celu dynamicznej zmiany renderowanych fragmentów, możesz użyć parametrów przekazywanych jako opcjonalny parametr w formacie JSON:
con: name lub call-id
order, type, desc, offs, limit
conditions: nazwa, wartość, typ wartości

Connections (połączenia)

http://.com | #id
... table td
... div.myclass > span
... <jquery selector>

Connection łączy element na stronie z wizualizacją. Opcjonalny parametr przed "|" ogranicza połączenie do wybranej domeny i adresu.

Bezpieczeństwo

Dane są prezentowane poprzez użycie kodu je identyfikujące (są widoczne w treści strony www). Dodatkowo od strony Mycube, może sprawdzana być domena i adres, z którego pochodzi prośba o wygenerowanie fragmentów strony www. Stąd, używanie Mycube powinno być ograniczone do wyświetlania informacji publicznych. Większe bezpieczeństwo gwarantuje użycie Php do pobrania informacji z Mycube (przy użyciu ssl). Używanie panelu Mycube jest zabezpieczone hasłem.
Mycube korzysta z serwerów Digital Ocean.

Plugins

Programy dla agentów nieruchomości

Włączenie po kontakcie mailowym. Parametry: adres pliku xml, czas - std. 15 min. Plugin cyklicznie analizuje plik xml i generuje dane dla myCube.

Przykłady

http://miel.pl

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.