Skip to content
Diceware en català
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE.md
Makefile
README.md
genera
num-daus-i-paraules.txt
paraules.txt

README.md

diceware.cat

Diceware en Català

El Diceware és un mètode de creació de contrasenyes ideat per Arnold G. Reinhold amb l'objectiu de fer fàcil recordar contrasenyes fortes.

En aquest projecte hi ha una llista de 7776 paraules d'ús freqüent fàcils de recordar en català i quan pugui, o algú m'ajudi, hi afegiré les versions descarregable en PDF i html amb un petit script incorporat que generi contrasenyes al atzar.

Ben aviat tot això estarà publicat a la web diceware.cat.

You can’t perform that action at this time.