Commits on Nov 9, 2011
 1. added asset compilation

  Thom Mahoney committed Nov 9, 2011
 2. manually changed mysql2 gem version

  Thom Mahoney committed Nov 9, 2011
 3. specified mysql2 gem version

  Thom Mahoney committed Nov 9, 2011
 4. Reverting previous changes.

  Thom Mahoney committed Nov 9, 2011
 5. removed zurb_foundation gem for testing

  Thom Mahoney committed Nov 9, 2011
 6. RubyRacer Removed

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 7. RubyRacer Removed

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 8. RubyRacer Removed

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 9. RubyRacer Removed

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 10. Oh Hai

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 11. Updated gem.lock

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
 12. MYSQL adaptor

  Amz Web Creations committed Nov 9, 2011
Commits on Nov 8, 2011
 1. Hello World

  Amz Web Creations committed Nov 8, 2011
 2. new Rails app generated by Rails Apps Composer gem

  Amz Web Creations committed Nov 8, 2011