This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
So your common files can swim upstream. ><{{{*>
Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.bundle
bin
features
lib
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.textile
Rakefile
trout.gemspec

README.textile

Trout

So your common files can swim upstream.

DEPRECATED

This gem is now deprecated. We no longer use it, and therefore do not maintain it.

If you have a use for it and wish to maintain it please let us know .

Synopsis

Trout allows you to maintain a base version of special files (like Gemfile) in
one repository, and then syncronize just that file with several other
repositories. This means that you can update your Gemfile in the master
repository, and then get the latest of all the common gems that you use in each
project just by running “trout update Gemfile”.

Installation

gem install trout

Usage

Once you have a master repository set up containing the file you want to
syncronize, you can check out that file anywhere using trout:

trout checkout Gemfile git://github.com/someurl

If you update the file in your master repository and want to get the changes,
you can use the update command:

trout update Gemfile

If there are any conflicts, trout will help you resolve them by merging the two
trees using diff3.

Why

I wrote this primarily to manage Gemfiles between projects, hoping to avoid
using an “ancestor” git repository that gets dumped into the git history of
every new project. This also solves the “multiple inheritance” problem of git
repositories if you want to manage different files from different sources.

Author

Copyright 2010 Joe Ferris

                        ;t                         
                       jfLLf                         
                       tLfGfGL                        
                      tLjjEffGDt                        
                     fjfjfffLfGL;                       
                     GffffLLLLLGLGGGGLDL;                    
                    .GfffLLGGGLDLfffffGLGEGGLGf                 
                     :GGGDGLLLLGfLfffGLELEfLfLGLLG               
                   ffDLLLDGLffDDjjjjjLGffEfLLfELGGLLGL,              
                tLfffGfjjLfffjjjjjjjjjjjjjLjDffLELffLLLfLDG             
          jj:   ffLjjGtiittfitGifttfftttDtjtjGtDjjGjjjLfLjffffLG            
          jDGj GDjtjGi;;;t;tt,,it;;Liij;iiGtttttiftLtjjtjjjffffLfffL.          
           ,fLfftjti,;:..:.:.:,G;,G,i;,;t;tijtititLtitjftjGttjjLDffLLLD          
          tjfjL;,:..i.,. .: t::i,,j:,;;;;ii;;tii;fiiDitttGtitttfjjjfDfLG         
         Lfffij....  .i .;:..;;j,;i,,i;;;;t;iGiiiDititiLijttftijttLjfGLGt        
 ;Gf;     fLfjj,,:tt...::,:,::,G,,,fti;iiiti;iiititftjttttjtitiftjiftititfLGLDD        
 fEKDGELt   LLDt;;;;,,,,t,i;ii;;;;i;,iittttttjtjjjtttttttjjttjjjjLjtttitiGtGtffiLGDD,       
 DDGGGffL,ijLLii;jji;titifijjtiti;ifi;i;ij;ttt;tttijtttDtttjjttjjjfjjfjDjttitjGjGGGDEDD.      
 KGDLffLLfLjiijiiijtttjjjjjttiti;ttt;;ttit,i;i;titittjttfttGitDttjjjjjttjjjtffjffjGLDDDDE:     
 EGDLLEGLftLtLtiLjtLjjjjttittiiiiititittiiiittijititttjtitftttittjtttjffjfffjjfLLjLLLGGGEDD    
 iDGLDDDGjjtEjjjtffjfjjjttjjittitttit;tiii;tttttitiijtiittjtttttttGttGjtjffjffLfifLffGGGDGEEKj   
  DGGGGGLfLfjfjjfjjjtttjjjtjttjttjjttitiittiiittitttiiitttttjtjjtititjttjfLLffGtffLffLLLGGDGGGE  
  GGEGLLffjjjfDjfjfjjjjfffffjjtttjttitititttttjttttitttttjjjtitjtfttttjfftGLLGffLLLGGLLtjfffGLLL. 
  LDDGGLfLfffjjtjfLD. ;LLffLLfjjtjtttitittitttttittti;tttiitttttttttjjfffLLLLfjLGLLGLDLffjffLjtL: 
  KDLEGGjfjfjjffG  ttjtLttjfLffjjtttttjttttjttttttjtttttiittttttttjjjLLLGLtLfLLLLLGEGGftLjjt;t 
  jELDEfffjjffj   tttjjtjfitjfffjjjjjjjjjjjtjtttjtttttttttttjjtjjjfftfGLL;GLGLLLLGLf;tLj,G.  
   GDDDLfffjfj    ,ittfjfit  GLfLLLLLLLLLffjttttttttttttttttttjjfjfjjfLGiGLGLLffj;,LjiiG   
   KGKGDLffff     ;iitjff     .fGLGGGijjjjjjttttttttttttttjjfLff,LGjLGDGLLi,;fftDG    
   DELLfjLLL     ,;ijff        DiftjjLffjjjjtttttttjjjjfffjD,itGfGLLfj:tLjtfG    
   ;EfEELfLj     ,;itj        Ljitt EDfLGLffjjjjjjjjjjffLjjtD:fLGijftifjtt;j;t.t.:;t 
   LfKfGDG      :;ij        .,tttfi   :fLLLLLfffffffLfftGGjfffEGGftfi;i;:iLjjit 
   tfDffDf      :i         ,;;itft      ,LLLLLGLfLLGfGGLi.,tKKDffLLGDDGLLL  
    GLEfDf                ;;itjj         jGGGGDfLLGL.:tjGLLLG,     
    DDGDGL                ;;iijj         tjLGGDDKKKKDLGt,: .       
    jfGEj                 ,;it:         tjffLGDLKKKWKK         
    GEfL                 .:;;         tjjffLGjEKEEKKK         
    GLf,                  .          ;jjjjfLfEEEEEKW         
    .Lf                             .tjjjjfiDDEEEEK         
     L                              ttjjjf LEEEE:         
                                   tjjjf  ;ED         
                                    ittj             
                                     :