This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Browse files

a little color

  • Loading branch information...
jferris committed Sep 10, 2010
1 parent fb3decf commit 4c511092dc5f421b74fc59fd5a63631da732836e
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +44 −0 README.textile
View
@@ -46,3 +46,47 @@ h2. Author
Copyright 2010 Joe Ferris
+<pre>
+ ;t
+ jfLLf
+ tLfGfGL
+ tLjjEffGDt
+ fjfjfffLfGL;
+ GffffLLLLLGLGGGGLDL;
+ .GfffLLGGGLDLfffffGLGEGGLGf
+ :GGGDGLLLLGfLfffGLELEfLfLGLLG
+ ffDLLLDGLffDDjjjjjLGffEfLLfELGGLLGL,
+ tLfffGfjjLfffjjjjjjjjjjjjjLjDffLELffLLLfLDG
+ jj: ffLjjGtiittfitGifttfftttDtjtjGtDjjGjjjLfLjffffLG
+ jDGj GDjtjGi;;;t;tt,,it;;Liij;iiGtttttiftLtjjtjjjffffLfffL.
+ ,fLfftjti,;:..:.:.:,G;,G,i;,;t;tijtititLtitjftjGttjjLDffLLLD
+ tjfjL;,:..i.,. .: t::i,,j:,;;;;ii;;tii;fiiDitttGtitttfjjjfDfLG
+ Lfffij.... .i .;:..;;j,;i,,i;;;;t;iGiiiDititiLijttftijttLjfGLGt
+ ;Gf; fLfjj,,:tt...::,:,::,G,,,fti;iiiti;iiititftjttttjtitiftjiftititfLGLDD
+ fEKDGELt LLDt;;;;,,,,t,i;ii;;;;i;,iittttttjtjjjtttttttjjttjjjjLjtttitiGtGtffiLGDD,
+ DDGGGffL,ijLLii;jji;titifijjtiti;ifi;i;ij;ttt;tttijtttDtttjjttjjjfjjfjDjttitjGjGGGDEDD.
+ KGDLffLLfLjiijiiijtttjjjjjttiti;ttt;;ttit,i;i;titittjttfttGitDttjjjjjttjjjtffjffjGLDDDDE:
+ EGDLLEGLftLtLtiLjtLjjjjttittiiiiititittiiiittijititttjtitftttittjtttjffjfffjjfLLjLLLGGGEDD
+ iDGLDDDGjjtEjjjtffjfjjjttjjittitttit;tiii;tttttitiijtiittjtttttttGttGjtjffjffLfifLffGGGDGEEKj
+ DGGGGGLfLfjfjjfjjjtttjjjtjttjttjjttitiittiiittitttiiitttttjtjjtititjttjfLLffGtffLffLLLGGDGGGE
+ GGEGLLffjjjfDjfjfjjjjfffffjjtttjttitititttttjttttitttttjjjtitjtfttttjfftGLLGffLLLGGLLtjfffGLLL.
+ LDDGGLfLfffjjtjfLD. ;LLffLLfjjtjtttitittitttttittti;tttiitttttttttjjfffLLLLfjLGLLGLDLffjffLjtL:
+ KDLEGGjfjfjjffG ttjtLttjfLffjjtttttjttttjttttttjtttttiittttttttjjjLLLGLtLfLLLLLGEGGftLjjt;t
+ jELDEfffjjffj tttjjtjfitjfffjjjjjjjjjjjtjtttjtttttttttttjjtjjjfftfGLL;GLGLLLLGLf;tLj,G.
+ GDDDLfffjfj ,ittfjfit GLfLLLLLLLLLffjttttttttttttttttttjjfjfjjfLGiGLGLLffj;,LjiiG
+ KGKGDLffff ;iitjff .fGLGGGijjjjjjttttttttttttttjjfLff,LGjLGDGLLi,;fftDG
+ DELLfjLLL ,;ijff DiftjjLffjjjjtttttttjjjjfffjD,itGfGLLfj:tLjtfG
+ ;EfEELfLj ,;itj Ljitt EDfLGLffjjjjjjjjjjffLjjtD:fLGijftifjtt;j;t.t.:;t
+ LfKfGDG :;ij .,tttfi :fLLLLLfffffffLfftGGjfffEGGftfi;i;:iLjjit
+ tfDffDf :i ,;;itft ,LLLLLGLfLLGfGGLi.,tKKDffLLGDDGLLL
+ GLEfDf ;;itjj jGGGGDfLLGL.:tjGLLLG,
+ DDGDGL ;;iijj tjLGGDDKKKKDLGt,: .
+ jfGEj ,;it: tjffLGDLKKKWKK
+ GEfL .:;; tjjffLGjEKEEKKK
+ GLf, . ;jjjjfLfEEEEEKW
+ .Lf .tjjjjfiDDEEEEK
+ L ttjjjf LEEEE:
+ tjjjf ;ED
+ ittj
+ :
+</pre>

0 comments on commit 4c51109

Please sign in to comment.