Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 19 commits ahead, 5 commits behind jaanos:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2020/21

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2020/21

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Analiza socialno-gospodarskih razlik med zveznimi državami ZDA

Analizirala bom socialne in gospodarske razmere v posameznih zveznih državah ZDA v letu 2019, in sicer njihovo starostno, spolno in rasno sestavo, mediano letnih dohodkov gospodinjstev, delež prebivalstva, ki živi v revščini, delež otrok (od 3 do 17 let), ki se trenutno šolajo, in kolikšen delež le-teh obiskuje privatne šole. Ogledala si bom še realni BDP na prebivalca v zadnjih desetih letih (2010-2019) ter kam in kako močno se je posamezna zvezna država politično nagibala na volitvah zadnjega desetletja (uporabila bom Cook Partisan Votig Index, krajše PVI).

Iskala bom medsebojne odvisnosti med trenutnimi razmerami v vseh zveznih državah ter analizirala, kakšen je bil vpliv gibanja BDP na prebivalca v zadnjih desetih letih na politično usmerjenost posamezne zvezne države.

Na koncu si bom ogledala še, kateri socialni oz. gospodarski kazalniki so trenutno skupni zveznim državam, ki se s PVI (Partisan Voting Index) nagibajo bolj na republikansko oz. na demokratsko stran.

Viri

Tabele

Urejeni podatki se nahajajo v štirih razpredelnicah. Vse meritve si bom ogledala za vsako zvezno državo posebej, zato bo v razpredelnicah v prvem stolpcu vedno ta spremenljivka, v ostalih stolpcih pa si bom ogledala:

 1. tabela - Lastnosti prebivalstva:
 • št. prebivalcev, mediana starosti prebivalcev, razmerje med spoloma, št. belcev
 1. tabela - Socialni kazalniki:
 • mediana letnih dohodkov gospodinjstev, delež revnega prebivalstva, število otrok (od 3. do 17. leta), število trenutno šolanih otrok, delež od teh otrok v privatnih šolskih ustanovah
 1. tabela - Politična usmerjenost:
 • stranka, nagib
 1. tabela - BDP in velikost populacije v zadnjem desetletju:
 • leto, BDP, populacija

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • DT - za prikaz interaktivne tabele
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • tmap - za izrisovanje zemljevidov
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

About

Vzorčni repozitorij za projekt pri predmetu Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2020/21

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published