Skip to content
InputBlocker je malý programček, ktorý na určitý čas dokáže zablokovať (zakázať) myš a klávesnicu. Skvelé pri dieťati, ktoré chce pozerať rozprávky a zároveň trieskať do klávesnice/myši/touchpadu. ;)
AutoIt
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
inputblocker_1.0.au3

README.md

InputBlocker

Autor: Tibor Repček

Web: http://tiborepcek.com/input-blocker/

InputBlocker

InputBlocker je malý programček, ktorý na určitý čas dokáže zablokovať (zakázať) myš a klávesnicu. Skvelé pri dieťati, ktoré chce pozerať rozprávky a zároveň trieskať do klávesnice/myši/touchpadu. ;)

Tento program je napísaný v skriptovacom jazyku AutoIt 3 a primárne je určený pre operačný systém Windows (testované na XP až 8). Nefunguje na Linuxe cez Wine a ani na Mac OS X cez WineBottler.

You can’t perform that action at this time.