Skip to content
Enables drag'n'drop for not scheduled ticket tasks and reminders
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ajax Add files via upload Jan 17, 2019
inc Add files via upload Jan 17, 2019
tools
.travis.yml Travis and make_release.sh script Feb 28, 2019
LICENSE Initial commit Jan 17, 2019
README.md Update README.md Feb 27, 2019
hook.php Add files via upload Jan 17, 2019
setup.php Updated homepage Feb 21, 2019

README.md

Task'n'drop

Task'Drop Logo

License Twitter Web

English

Enables drag'n'drop for not scheduled ticket tasks and reminders

Setup

Install like any other GLPI plugin. No additional setup is needed

How to use

Go to planning. Just filter a user or a group, and it will show its pending, not scheduled, tasks. Drag'n'drop them onto the desired schedule slot.

Galego

Permite arrastrar e soltar para tarefas de peticións e recordatorios non planificados.

Configuración

Instalar como calquera outro módulo para GLPI. Non é preciso configuración adicional.

Instruccións

Vai a planificación. Simplemente filtra un usuario ou un grupo, e amosará as súas tarefas pendentes, non programadas. Arrastra e solta no espazo de programación desexado.

Español

Permite arrastrar y soltar para tareas de peticiones y recordatorios no planificados.

Configuración

Instalar como cualquier otro plugin para GLPI. No es necesaria configuración adicional.

Instrucciones

Ve a planificación. Simplemente filtra un usuario o un grupo, y mostrará sus tareas pendientes, no programadas. Arrastra y suelta en la ranura de programación deseada.

You can’t perform that action at this time.