Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
inc
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAGP

Yet Another GLPI Plugin

YAGP Logo

English

YAGP is a plugin to enable some tweaks that might make your life easier as a GLPI admin.

Setup

 1. Install like any other GLPI plugin.
 2. Enable your desired features on the plugin configuration.

Features

 • Change ticket solved date to last task end time: It will alter your ticket solved time to match exactly when your last ticket task ended. No more SLA problems, because a technician forgot to add a solution.

 • Auto-renew tacit contracts: When a contract is set as tacit, its Initial contract period will auto increment with renewal date.

 • Fixed Menu: GLPI menu becames sticky, and it will not slide up.

 • Go to ticket: Add a new search box on the top bar to access a ticket by number. It will change your current entity if it needs to.

Galego

YAGP é un módulo para habilitar algúns axustes que poden facer a túa vida máis fácil como administrador GLPI.

Configuración

 1. Instalar como calquera outro módulo para GLPI.
 2. Activa as funcionalidades que queiras na configuración do módulo.

Funcionalidades

Podes atopar as seguintes funcións:

 • Cambiar a data da resolución da petición á hora de finalización da derradeira tarefa: alterará o tempo de resolución da peticiónpara que coincida exactamente coa data en que finalizou a última tarefa. Non máis problemas de SLA, porque un técnico esqueceu engadir unha solución
 • Auto-anovación de contratos tácitos: cando se establece un contrato como tácito, o seu período de contratación inicial aumentará automaticamente coa data de anovación.
 • Menú fixo: o menú GLPI faise pegajoso e non se desprazará cara arriba.
 • Ir a ticket: engade un novo cadro de busca na barra superior para acceder a un ticket por número. Cambiará a súa entidade actual se o precisa.

Español

Añade la posibilidad de registrar el tiempo real de ejecución de cada tarea en GLPI.

Configuración

 1. Instalar como cualquier otro plugin para GLPI.
 2. Activa las funcionalidades que desees en la configuración del módulo.

Instrucciones

puedes encontrar las siguientes funcionalidades:

 • Cambiar la fecha de resolución del ticket a la hora de finalización de la última tarea: Alterará el tiempo de resolución de su ticket para que coincida exactamente con la fecha en que finalizó su última tarea de ticket. No más problemas de SLA, porque un técnico se olvidó de añadir una solución
 • Auto renovación tácita de contratos: Cuando un contrato se establece como tácito, su período de contrato inicial se incrementará automáticamente con la fecha de renovación.
 • Menú fijo: El menú GLPI se vuelve fijo y no se desliza hacia arriba.
 • Ir a petición:: Agregue un nuevo cuadro de búsqueda en la barra superior para acceder a una petición identificándola por su número. Cambiará su entidad actual si es necesario.