Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
front
inc
locales
tools
.travis.yml
LICENSE
README.md
hook.php
setup.php

README.md

YAGP

Yet Another GLPI Plugin

YAGP Logo

English

YAGP is a plugin to enable some tweaks that might make your life easier as a GLPI admin.

Setup

 1. Install like any other GLPI plugin.
 2. Enable your desired features on the plugin configuration.

Features

 • Change ticket solved date to last task end time: It will alter your ticket solved time to match exactly when your last ticket task ended. No more SLA problems, because a technician forgot to add a solution.

 • Auto-renew tacit contracts: When a contract is set as tacit, its Initial contract period will auto increment with renewal date.

Galego

YAGP é un módulo para habilitar algúns axustes que poden facer a túa vida máis fácil como administrador GLPI.

Configuración

 1. Instalar como calquera outro módulo para GLPI.
 2. Activa as funcionalidades que queiras na configuración do módulo.

Funcionalidades

Podes atopar as seguintes funcións:

 • Cambiar a data da resolución da petición á hora de finalización da derradeira tarefa: alterará o tempo de resolución da peticiónpara que coincida exactamente coa data en que finalizou a última tarefa. Non máis problemas de SLA, porque un técnico esqueceu engadir unha solución
 • Auto-anovación de contratos tácitos: cando se establece un contrato como tácito, o seu período de contratación inicial aumentará automaticamente coa data de anovación.

Español

Añade la posibilidad de registrar el tiempo real de ejecución de cada tarea en GLPI.

Configuración

 1. Instalar como cualquier otro plugin para GLPI.
 2. Activa las funcionalidades que desees en la configuración del módulo.

Instrucciones

puedes encontrar las siguientes funcionalidades:

 • Cambiar la fecha de resolución del ticket a la hora de finalización de la última tarea: Alterará el tiempo de resolución de su ticket para que coincida exactamente con la fecha en que finalizó su última tarea de ticket. No más problemas de SLA, porque un técnico se olvidó de añadir una solución
 • Auto renovación tácita de contratos: Cuando un contrato se establece como tácito, su período de contrato inicial se incrementará automáticamente con la fecha de renovación.
You can’t perform that action at this time.