Permalink
Browse files

translation update

  • Loading branch information...
1 parent 6e0808c commit 835fab9c5dfe9c05b9f4c7d7917f2408d525a485 root committed with alcarola May 17, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/sv/qtype_stack.php
View
@@ -80,8 +80,8 @@
$string['AT_NOTIMPLEMENTED'] = 'Detta svarstest har inte implementerats ännu.';
$string['checkanswertype'] = 'Kontrollera svarets typ';
$string['defaultprtcorrectfeedback'] = 'Rätt svar, fint jobbat!';
-$string['defaultprtincorrectfeedback'] = 'Ditt svar är felaktigt.';
-$string['defaultprtpartiallycorrectfeedback'] = 'Ditt svar är delvist korrekt.';
+$string['defaultprtincorrectfeedback'] = 'Ditt svar är tyvärr felaktigt. Försök på nytt!';
+$string['defaultprtpartiallycorrectfeedback'] = 'Ditt svar är delvist korrekt. Du uppmanas att korrigera de felaktiga delarna och skicka in dem på nytt.';
$string['Illegal_floats'] = 'Ditt svar innehåller flyttal, vilket är förbjudet i denhär frågan. Du behöver mata in flyttal som bråk, t.ex. 0,33... ska matas in som 1/3.';
$string['inputstatus'] = 'Status';
$string['Lowest_Terms'] = 'Ditt svar innehåller oförkortade bråk. Var snäll och förkorta och försök igen.';

0 comments on commit 835fab9

Please sign in to comment.