Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 341 Bytes
// Seriál "Programovací jazyk Go"
//
// Druhá část
//
// Demonstrační příklad číslo 3:
// Celočíselné datové typy bez znaménka
package main
import "fmt"
func main() {
var a uint8 = 10
var b uint16 = 1000
var c uint32 = 10000
var d uint32 = 1000000
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
fmt.Println(c)
fmt.Println(d)
}
You can’t perform that action at this time.