Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 432 Bytes
// Seriál "Programovací jazyk Go"
//
// Dvanáctá část
//
// Demonstrační příklad číslo 2:
// Alternativní způsob vytvoření sekvence bajtů z řetězce
package main
import (
"net/http"
)
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
response := "Hello world!\n"
writer.Write([]byte(response))
}
func main() {
http.HandleFunc("/", mainEndpoint)
http.ListenAndServe(":8000", nil)
}
You can’t perform that action at this time.