Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (32 sloc) 728 Bytes
// Seriál "Programovací jazyk Go"
//
// Dvanáctá část
//
// Demonstrační příklad číslo 8:
// Webová aplikace pro výpočet faktoriálu (příprava)
package main
import (
"fmt"
"html/template"
"net/http"
)
type FactorialPageDynContent struct {
Result int
}
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
t, err := template.ParseFiles("factorial.html")
if err != nil {
writer.WriteHeader(http.StatusNotFound)
fmt.Fprint(writer, "Not found!")
return
}
dynData := FactorialPageDynContent{1}
err = t.Execute(writer, dynData)
if err != nil {
println("Error executing template")
}
}
func main() {
http.HandleFunc("/", mainEndpoint)
http.ListenAndServe(":8000", nil)
}
You can’t perform that action at this time.