Permalink
Browse files

First public version

 • Loading branch information...
0 parents commit 56f5170075a9c19307f8bc28da5f1a4a7d42d5f4 @titoBouzout committed May 30, 2012
Showing with 2,162,061 additions and 0 deletions.
 1. +1,376 −0 Catalan.aff
 2. +107,783 −0 Catalan.dic
 3. +2 −0 Catalan.txt
 4. +1,470 −0 Danish.aff
 5. +153,273 −0 Danish.dic
 6. +13 −0 Danish.txt
 7. +1,418 −0 Dutch.aff
 8. +142,520 −0 Dutch.dic
 9. +92 −0 Dutch.txt
 10. +11,758 −0 French.aff
 11. +71,433 −0 French.dic
 12. +76 −0 French.txt
 13. +820 −0 Greek.aff
 14. +575,134 −0 Greek.dic
 15. +58 −0 Greek.txt
 16. +3,408 −0 Italian.aff
 17. +95,186 −0 Italian.dic
 18. +447 −0 Italian.txt
 19. +7,233 −0 Polish.aff
 20. +300,677 −0 Polish.dic
 21. +544 −0 Polish.txt
 22. +26,488 −0 Portuguese (Brazilian).aff
 23. +307,375 −0 Portuguese (Brazilian).dic
 24. +210 −0 Portuguese (Brazilian).txt
 25. +1,407 −0 Portuguese (European).aff
 26. +43,826 −0 Portuguese (European).dic
 27. +32 −0 Portuguese (European).txt
 28. +1,361 −0 Romanian.aff
 29. +155,290 −0 Romanian.dic
 30. +36 −0 Romanian.txt
 31. +6,822 −0 Spanish.aff
 32. +71,166 −0 Spanish.dic
 33. +176 −0 Spanish.txt
 34. +674 −0 Swedish.aff
 35. +72,372 −0 Swedish.dic
 36. +56 −0 Swedish.txt
 37. +49 −0 readme.md
1,376 Catalan.aff
@@ -0,0 +1,1376 @@
+# =======================================================================================
+# Corrector ortogràfic català
+# Fitxer d'afixos i llista de paraules
+# =======================================================================================
+# Copyright (C) 2002-2008 Joan Moratinos <jmo@softcatala.org>
+# This program is free software; you can redistribute it and/or
+# modify it under the terms of the GNU General Public License
+# as published by the Free Software Foundation; either version 2
+# of the License, or (at your option) any later version.
+# This program is distributed in the hope that it will be useful,
+# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+# GNU General Public License for more details.
+# You should have received a copy of the GNU General Public License
+# along with this program; if not, write to the Free Software
+# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
+# 02111-1307, USA.
+# =======================================================================================
+# Fonts: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, primera edició (1996)
+# Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edició (2007)
+# Diccionari Català/Castellà - Castellà/Català, de Francesc de B. Moll
+# Diccionari d'Ispell, d'Ignasi Labastida
+# Recull de gentilicis, de M.M. Ramon i C. Rigo
+# Amb aportacions de: Miquel Font, Francesc Xavier Moratinos, Jordi Mas, Jordi Mallach,
+# Joan Montané
+# =======================================================================================
+
+# Regles:
+# A Primera conjugació regular
+# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
+# C Pronoms personals enclítics darrere consonant
+# D Pronoms personals enclítics darrere vocal
+# E Plurals afegint una s (sense canvis de so) i plurals de [sx][ct]$ i [aeou]ig
+# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o, però també foscos)
+# G Plurals afegint ns
+# H Quatre formes afegint ns
+# I Plurals afegint o (eventualment amb canvi d'accent)
+# J Quatre formes afegint a/os/es
+# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
+# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
+# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
+# N Verbs en -ir, formes incoatives
+# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugació
+# P Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 sense -c/-gu (perdés)
+# Q Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegués)
+# R Formes de la segona conjugació semblants al gerundi
+# S Formes de la segona conjugació semblants a "plaus", "absols", etc.
+# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
+# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
+# V Article prefixat no combinable (v, versió combinable)
+# W Article personal
+# Y Preposició "de" apostrofada
+# Z Pronoms personals prefixats
+
+SET UTF-8
+
+TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzhàèéíïòóúüç·-'
+
+REP 48
+REP a à
+REP e é
+REP e è
+REP é è
+REP i í
+REP i ï
+REP í ï
+REP o ó
+REP o ò
+REP ó ò
+REP u ú
+REP u ü
+REP ú ü
+REP l l·l
+REP e E
+REP a A
+REP s S
+REP i I
+REP r R
+REP t T
+REP o O
+REP c C
+REP n N
+REP l L
+REP u U
+REP m M
+REP d D
+REP p P
+REP g G
+REP v V
+REP f F
+REP b B
+REP q Q
+REP j J
+REP w W
+REP x X
+REP y Y
+REP z Z
+REP h H
+REP à À
+REP è È
+REP é É
+REP í Í
+REP ï Ï
+REP ò Ò
+REP ó Ó
+REP ú Ú
+REP ü Ü
+
+SFX A Y 355
+SFX A ava ar/CY ava
+SFX A ava ant/C ava
+SFX A ava at/vY ava
+SFX A ava ats/Y ava
+SFX A ava ada/Y ava
+SFX A ava ades/Y ava
+SFX A ava o/Z ava
+SFX A ava e/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava güe/Z guava
+SFX A quava qüe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A çava ce/Z çava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A l·lava l/Z l·lava
+SFX A nnava n/Z nnava
+SFX A ava i/Z eava
+SFX A ava i/Z [^aeo]iava
+SFX A iava i/Z [aeo]iava
+SFX A iava i/Z [^gq]uiava
+SFX A ava u/Z oava
+SFX A ava u/Z [^aeioqg]uava
+SFX A uava u/Z [aeo]uava
+SFX A java ig/Z [^tnri]java
+SFX A java g/Z ijava
+SFX A java j/Z [tnr]java
+SFX A bava b/Z bava
+SFX A cava c/Z cava
+SFX A çava ç/Z çava
+SFX A dava d/Z dava
+SFX A fava f/Z fava
+SFX A gava g/Z gava
+SFX A lava l/Z [^·]lava
+SFX A mava m/Z mava
+SFX A nava n/Z [^ein]nava
+SFX A pava p/Z pava
+SFX A rava r/Z rava
+SFX A sava s/Z [^aeious]sava
+SFX A ssava s/Z ssava
+SFX A tava t/Z tava
+SFX A vava v/Z vava
+SFX A xava x/Z xava
+SFX A zava z/Z zava
+SFX A ava es/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava gües/Z guava
+SFX A quava qües/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A çava ces/Z çava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava a/Z ava
+SFX A ava em/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava güem/Z guava
+SFX A quava qüem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A çava cem/Z çava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava am/Z ava
+SFX A ava eu/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava güeu/Z guava
+SFX A quava qüeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A çava ceu/Z çava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava au/Z ava
+SFX A ava en/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava güen/Z guava
+SFX A quava qüen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A çava cen/Z çava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava aves/Z ava
+SFX A ava ava/Z ava
+SFX A ava àvem/Z ava
+SFX A ava àveu/Z ava
+SFX A ava aven/Z ava
+SFX A ava í/Z [^cçgij]ava
+SFX A cava quí/Z cava
+SFX A çava cí/Z çava
+SFX A gava guí/Z gava
+SFX A java gí/Z java
+SFX A iava í/Z [aeo]iava
+SFX A iava í/Z [^gq]uiava
+SFX A ava í/Z [gq]uiava
+SFX A ava í/Z [^aeou]iava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava à/Z ava
+SFX A ava àrem/Z ava
+SFX A ava àreu/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava aré/Z ava
+SFX A ava aràs/Z ava
+SFX A ava arà/Z ava
+SFX A ava arem/Z ava
+SFX A ava areu/Z ava
+SFX A ava aran/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava aries/Z ava
+SFX A ava aria/Z ava
+SFX A ava aríem/Z ava
+SFX A ava aríeu/Z ava
+SFX A ava arien/Z ava
+SFX A ava i/Z [^cçgjieou]ava
+SFX A ava ï/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ï/Z [aeiou]iava
+SFX A ava ï/Z [gq]uiava
+SFX A iava ï/Z [^gq]uiava
+SFX A guava güi/Z guava
+SFX A quava qüi/Z quava
+SFX A uava uï/Z [^gq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A çava ci/Z çava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava güe/Z guava
+SFX A quava qüe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A çava ce/Z çava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava is/Z [^cçgjieou]ava
+SFX A ava ïs/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ïs/Z [aeiou]iava
+SFX A ava ïs/Z [gq]uiava
+SFX A iava ïs/Z [^gq]uiava
+SFX A guava güis/Z guava
+SFX A quava qüis/Z quava
+SFX A uava uïs/Z [^gq]uava
+SFX A cava quis/Z cava
+SFX A çava cis/Z çava
+SFX A gava guis/Z gava
+SFX A java gis/Z java
+SFX A ava es/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava es/Z [^gq]uava
+SFX A guava gües/Z guava
+SFX A quava qües/Z quava
+SFX A cava ques/Z cava
+SFX A çava ces/Z çava
+SFX A gava gues/Z gava
+SFX A java ges/Z java
+SFX A ava i/Z [^cçgjieou]ava
+SFX A ava ï/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ï/Z [aeiou]iava
+SFX A guava güi/Z guava
+SFX A quava qüi/Z quava
+SFX A uava uï/Z [^gq]uava
+SFX A cava qui/Z cava
+SFX A çava ci/Z çava
+SFX A gava gui/Z gava
+SFX A java gi/Z java
+SFX A ava e/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava e/Z [^gq]uava
+SFX A guava güe/Z guava
+SFX A quava qüe/Z quava
+SFX A cava que/Z cava
+SFX A çava ce/Z çava
+SFX A gava gue/Z gava
+SFX A java ge/Z java
+SFX A ava em/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava em/Z [^gq]uava
+SFX A guava güem/Z guava
+SFX A quava qüem/Z quava
+SFX A cava quem/Z cava
+SFX A çava cem/Z çava
+SFX A gava guem/Z gava
+SFX A java gem/Z java
+SFX A ava eu/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava eu/Z [^gq]uava
+SFX A guava güeu/Z guava
+SFX A quava qüeu/Z quava
+SFX A cava queu/Z cava
+SFX A çava ceu/Z çava
+SFX A gava gueu/Z gava
+SFX A java geu/Z java
+SFX A ava in/Z [^cçgjieou]ava
+SFX A ava ïn/Z [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ïn/Z [aeiou]iava
+SFX A ava ïn/Z [gq]uiava
+SFX A iava ïn/Z [^gq]uiava
+SFX A guava güin/Z guava
+SFX A quava qüin/Z quava
+SFX A uava uïn/Z [^gq]uava
+SFX A cava quin/Z cava
+SFX A çava cin/Z çava
+SFX A gava guin/Z gava
+SFX A java gin/Z java
+SFX A ava en/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava en/Z [^gq]uava
+SFX A guava güen/Z guava
+SFX A quava qüen/Z quava
+SFX A cava quen/Z cava
+SFX A çava cen/Z çava
+SFX A gava guen/Z gava
+SFX A java gen/Z java
+SFX A ava és/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava és/Z [^gq]uava
+SFX A guava güés/Z guava
+SFX A quava qüés/Z quava
+SFX A cava qués/Z cava
+SFX A çava cés/Z çava
+SFX A gava gués/Z gava
+SFX A java gés/Z java
+SFX A ava às/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava esses/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava assis/Z ava
+SFX A ava ares/Z ava
+SFX A ava essis/Z [^gq]uava
+SFX A ava esses/Z [^gq]uava
+SFX A guava güessis/Z guava
+SFX A quava qüessis/Z quava
+SFX A guava güesses/Z guava
+SFX A quava qüesses/Z quava
+SFX A cava quessis/Z cava
+SFX A cava quesses/Z cava
+SFX A çava cessis/Z çava
+SFX A çava cesses/Z çava
+SFX A gava guessis/Z gava
+SFX A gava guesses/Z gava
+SFX A java gessis/Z java
+SFX A java gesses/Z java
+SFX A ava és/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava és/Z [^gq]uava
+SFX A guava güés/Z guava
+SFX A quava qüés/Z quava
+SFX A cava qués/Z cava
+SFX A çava cés/Z çava
+SFX A gava gués/Z gava
+SFX A java gés/Z java
+SFX A ava às/Z ava
+SFX A ava ara/Z ava
+SFX A ava éssim/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava éssem/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava àssim/Z ava
+SFX A ava àrem/Z ava
+SFX A ava éssim/Z [^gq]uava
+SFX A ava éssem/Z [^gq]uava
+SFX A guava güéssim/Z guava
+SFX A quava qüéssim/Z quava
+SFX A guava güéssem/Z guava
+SFX A quava qüéssem/Z quava
+SFX A cava quéssim/Z cava
+SFX A cava quéssem/Z cava
+SFX A çava céssim/Z çava
+SFX A çava céssem/Z çava
+SFX A gava guéssim/Z gava
+SFX A gava guéssem/Z gava
+SFX A java géssim/Z java
+SFX A java géssem/Z java
+SFX A ava éssiu/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava ésseu/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava àssiu/Z ava
+SFX A ava àreu/Z ava
+SFX A ava éssiu/Z [^gq]uava
+SFX A ava ésseu/Z [^gq]uava
+SFX A guava güéssiu/Z guava
+SFX A quava qüéssiu/Z quava
+SFX A guava güésseu/Z guava
+SFX A quava qüésseu/Z quava
+SFX A cava quéssiu/Z cava
+SFX A cava quésseu/Z cava
+SFX A çava céssiu/Z çava
+SFX A çava césseu/Z çava
+SFX A gava guéssiu/Z gava
+SFX A gava guésseu/Z gava
+SFX A java géssiu/Z java
+SFX A java gésseu/Z java
+SFX A ava essin/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava essen/Z [^cçgju]ava
+SFX A ava assin/Z ava
+SFX A ava aren/Z ava
+SFX A ava essin/Z [^gq]uava
+SFX A ava essen/Z [^gq]uava
+SFX A guava güessin/Z guava
+SFX A quava qüessin/Z quava
+SFX A guava güessen/Z guava
+SFX A quava qüessen/Z quava
+SFX A cava quessin/Z cava
+SFX A cava quessen/Z cava
+SFX A çava cessin/Z çava
+SFX A çava cessen/Z çava
+SFX A gava guessin/Z gava
+SFX A gava guessen/Z gava
+SFX A java gessin/Z java
+SFX A java gessen/Z java
+SFX A ava a/D ava
+SFX A ava i/D [^cçgjeiou]ava
+SFX A ava ï/D [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ï/D [aeiou]iava
+SFX A ava ï/D [gq]uiava
+SFX A iava ï/D [^gq]uiava
+SFX A guava güi/D guava
+SFX A quava qüi/D quava
+SFX A uava uï/D [^gq]uava
+SFX A cava qui/D cava
+SFX A çava ci/D çava
+SFX A gava gui/D gava
+SFX A java gi/D java
+SFX A ava e/D [^cçgju]ava
+SFX A ava e/D [^gq]uava
+SFX A guava güe/D guava
+SFX A quava qüe/D quava
+SFX A cava que/D cava
+SFX A çava ce/D çava
+SFX A gava gue/D gava
+SFX A java ge/D java
+SFX A ava em/C [^cçgju]ava
+SFX A ava em/C [^gq]uava
+SFX A guava güem/C guava
+SFX A quava qüem/C quava
+SFX A cava quem/C cava
+SFX A çava cem/C çava
+SFX A gava guem/C gava
+SFX A java gem/C java
+SFX A ava eu/C [^cçgju]ava
+SFX A ava eu/C [^gq]uava
+SFX A guava güeu/C guava
+SFX A quava qüeu/C quava
+SFX A cava queu/C cava
+SFX A çava ceu/C çava
+SFX A gava gueu/C gava
+SFX A java geu/C java
+SFX A ava au/C ava
+SFX A ava in/C [^cçgjeiou]ava
+SFX A ava ïn/C [^aeiou][eio]ava
+SFX A iava ïn/C [aeiou]iava
+SFX A ava ïn/C [gq]uiava
+SFX A iava ïn/C [^gq]uiava
+SFX A guava güin/C guava
+SFX A quava qüin/C quava
+SFX A uava uïn/C [^gq]uava
+SFX A cava quin/C cava
+SFX A çava cin/C çava
+SFX A gava guin/C gava
+SFX A java gin/C java
+SFX A ava en/C [^cçgju]ava
+SFX A ava en/C [^gq]uava
+SFX A guava güen/C guava
+SFX A quava qüen/C quava
+SFX A cava quen/C cava
+SFX A çava cen/C çava
+SFX A gava guen/C gava
+SFX A java gen/C java
+
+SFX B Y 45
+SFX B t da t
+SFX B u va u
+SFX B c ga c
+SFX B 0 sa [^àèéíòóú]s
+SFX B às assa às
+SFX B ès essa ès
+SFX B és essa és
+SFX B ís issa [^aeou]ís
+SFX B ís ïssa [aeo]ís
+SFX B ís issa [gq]uís
+SFX B ís ïssa [^gq]uís
+SFX B òs ossa òs
+SFX B ós ossa ós
+SFX B ús ussa [^aeoi]ús
+SFX B ús üssa [aeoi]ús
+SFX B 0 s t
+SFX B 0 s u
+SFX B 0 s c
+SFX B 0 sos [^àèéíòóú]s
+SFX B às assos às
+SFX B ès essos ès
+SFX B és essos és
+SFX B ís issos [^aeou]ís
+SFX B ís ïssos [aeo]ís
+SFX B ís issos [gq]uís
+SFX B ís ïssos [^gq]uís
+SFX B òs ossos òs
+SFX B ós ossos ós
+SFX B ús ussos [^aeoi]ús
+SFX B ús üssos [aeoi]ús
+SFX B t des t
+SFX B u ves u
+SFX B c gues c
+SFX B 0 ses [^àèéíòóú]s
+SFX B às asses às
+SFX B ès esses ès
+SFX B és esses és
+SFX B ís isses [^aeou]ís
+SFX B ís ïsses [aeo]ís
+SFX B ís isses [gq]uís
+SFX B ís ïsses [^gq]uís
+SFX B òs osses òs
+SFX B ós osses ós
+SFX B ús usses [^aeoi]ús
+SFX B ús üsses [aeoi]ús
+
+SFX C Y 81
+SFX C 0 -ne .
+SFX C 0 -me .
+SFX C 0 -nos .
+SFX C 0 -te .
+SFX C 0 -vos .
+SFX C 0 -se .
+SFX C 0 -lo .
+SFX C 0 -la .
+SFX C 0 -li .
+SFX C 0 -los .
+SFX C 0 -les .
+SFX C 0 -ho .
+SFX C 0 -hi .
+SFX C 0 -se't .
+SFX C 0 -se-us .
+SFX C 0 -se'm .
+SFX C 0 -te'm .
+SFX C 0 -vos-em .
+SFX C 0 -se'ns .
+SFX C 0 -te'ns .
+SFX C 0 -vos-ens .
+SFX C 0 -se'l .
+SFX C 0 -te'l .
+SFX C 0 -vos-el .
+SFX C 0 -me'l .
+SFX C 0 -nos-el .
+SFX C 0 -los-el .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -se'ls .
+SFX C 0 -te'ls .
+SFX C 0 -vos-els .
+SFX C 0 -me'ls .
+SFX C 0 -nos-els .
+SFX C 0 -los-els .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -se-la .
+SFX C 0 -te-la .
+SFX C 0 -vos-la .
+SFX C 0 -me-la .
+SFX C 0 -nos-la .
+SFX C 0 -los-la .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -se-les .
+SFX C 0 -te-les .
+SFX C 0 -vos-les .
+SFX C 0 -me-les .
+SFX C 0 -nos-les .
+SFX C 0 -los-les .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -se-li .
+SFX C 0 -te-li .
+SFX C 0 -vos-li .
+SFX C 0 -me-li .
+SFX C 0 -nos-li .
+SFX C 0 -s'ho .
+SFX C 0 -t'ho .
+SFX C 0 -vos-ho .
+SFX C 0 -m'ho .
+SFX C 0 -nos-ho .
+SFX C 0 -los-ho .
+SFX C 0 -li-ho .
+SFX C 0 -se'n .
+SFX C 0 -te'n .
+SFX C 0 -vos-en .
+SFX C 0 -me'n .
+SFX C 0 -nos-en .
+SFX C 0 -l'en .
+SFX C 0 -los-en .
+SFX C 0 -la'n .
+SFX C 0 -les-en .
+SFX C 0 -li'n .
+SFX C 0 -s'hi .
+SFX C 0 -t'hi .
+SFX C 0 -vos-hi .
+SFX C 0 -m'hi .
+SFX C 0 -nos-hi .
+SFX C 0 -l'hi .
+SFX C 0 -los-hi .
+SFX C 0 -la-hi .
+SFX C 0 -les-hi .
+SFX C 0 -n'hi .
+
+SFX D Y 81
+SFX D 0 'n .
+SFX D 0 'm .
+SFX D 0 'ns .
+SFX D 0 't .
+SFX D 0 -us .
+SFX D 0 's .
+SFX D 0 'l .
+SFX D 0 -la .
+SFX D 0 -li .
+SFX D 0 'ls .
+SFX D 0 -les .
+SFX D 0 -ho .
+SFX D 0 -hi .
+SFX D 0 -se't .
+SFX D 0 -se-us .
+SFX D 0 -se'm .
+SFX D 0 -te'm .
+SFX D 0 -us-em .
+SFX D 0 -se'ns .
+SFX D 0 -te'ns .
+SFX D 0 -us-ens .
+SFX D 0 -se'l .
+SFX D 0 -te'l .
+SFX D 0 -us-el .
+SFX D 0 -me'l .
+SFX D 0 'ns-el .
+SFX D 0 'ls-el .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 -se'ls .
+SFX D 0 -te'ls .
+SFX D 0 -us-els .
+SFX D 0 -me'ls .
+SFX D 0 'ns-els .
+SFX D 0 'ls-els .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -se-la .
+SFX D 0 -te-la .
+SFX D 0 -us-la .
+SFX D 0 -me-la .
+SFX D 0 'ns-la .
+SFX D 0 'ls-la .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -se-les .
+SFX D 0 -te-les .
+SFX D 0 -us-les .
+SFX D 0 -me-les .
+SFX D 0 'ns-les .
+SFX D 0 'ls-les .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -se-li .
+SFX D 0 -te-li .
+SFX D 0 -us-li .
+SFX D 0 -me-li .
+SFX D 0 'ns-li .
+SFX D 0 -s'ho .
+SFX D 0 -t'ho .
+SFX D 0 -us-ho .
+SFX D 0 -m'ho .
+SFX D 0 'ns-ho .
+SFX D 0 'ls-ho .
+SFX D 0 -li-ho .
+SFX D 0 -se'n .
+SFX D 0 -te'n .
+SFX D 0 -us-en .
+SFX D 0 -me'n .
+SFX D 0 'ns-en .
+SFX D 0 -l'en .
+SFX D 0 'ls-en .
+SFX D 0 -la'n .
+SFX D 0 -les-en .
+SFX D 0 -li'n .
+SFX D 0 -s'hi .
+SFX D 0 -t'hi .
+SFX D 0 -us-hi .
+SFX D 0 -m'hi .
+SFX D 0 'ns-hi .
+SFX D 0 -l'hi .
+SFX D 0 'ls-hi .
+SFX D 0 -la-hi .
+SFX D 0 -les-hi .
+SFX D 0 -n'hi .
+
+SFX E Y 14
+SFX E 0 s [^ans]
+SFX E 0 s [^íéè]n
+SFX E ín ins ín
+SFX E èn ens èn
+SFX E én ens én
+SFX E 0 os [sx][ct]
+SFX E ig jos [aeo]ig
+SFX E a es [^cçgju]a
+SFX E a es [^gq]ua
+SFX E ua ües [gq]ua
+SFX E ca ques ca
+SFX E ça ces ça
+SFX E ga gues ga
+SFX E ja ges ja
+
+SFX F Y 18
+SFX F 0 a [^eosxç]
+SFX F e a e
+SFX F o a o
+SFX F 0 s [^asçx]
+SFX F a es a
+SFX F 0 os [sx][ct]
+SFX F 0 es [^aeocçgsux]
+SFX F a es a
+SFX F 0 s e
+SFX F o es [^jgc]o
+SFX F jo ges jo
+SFX F go gues go
+SFX F co ques co
+SFX F c ques c
+SFX F ç ces ç
+SFX F g gues g
+SFX F 0 es [^gq]u
+SFX F u ües [gq]u
+
+SFX G Y 15
+SFX G 0 ns a
+SFX G 0 ns e
+SFX G 0 ns i
+SFX G 0 ns o
+SFX G 0 ns u
+SFX G à ans à
+SFX G è ens è
+SFX G é ens é
+SFX G í ins [^aeou]í
+SFX G í ins [gqaeoi]uí
+SFX G í ïns [^gqaeoi]uí
+SFX G í ïns [aeo]í
+SFX G ò ons ò
+SFX G ó ons ó
+SFX G ú uns ú
+
+SFX H Y 33
+SFX H 0 na [aeiou]
+SFX H à ana à
+SFX H è ena è
+SFX H é ena é
+SFX H í ina [^aeou]í
+SFX H í ina [gq]uí
+SFX H í ïna [^gq]uí
+SFX H í ïna [aeo]í
+SFX H ò ona ò
+SFX H ó ona ó
+SFX H ú una ú
+SFX H 0 ns [aeiou]
+SFX H à ans à
+SFX H è ens è
+SFX H é ens é
+SFX H í ins [^aeou]í
+SFX H í ins [gq]uí
+SFX H í ïns [^gq]uí
+SFX H í ïns [aeo]í
+SFX H ò ons ò
+SFX H ó ons ó
+SFX H ú uns ú
+SFX H 0 nes [aeiou]
+SFX H à anes à
+SFX H è enes è
+SFX H é enes é
+SFX H í ines [^aeou]í
+SFX H í ines [gq]uí
+SFX H í ïnes [^gq]uí
+SFX H í ïnes [aeo]í
+SFX H ò ones ò
+SFX H ó ones ó
+SFX H ú unes ú
+
+SFX I Y 13
+SFX I 0 os [^s]
+SFX I 0 os [^àèéíòóú]s
+SFX I às asos às
+SFX I ès esos ès
+SFX I és esos és
+SFX I ís isos [^aeou]ís
+SFX I ís ïsos [aeo]ís
+SFX I ís isos [gq]uís
+SFX I ís ïsos [^gq]uís
+SFX I òs osos òs
+SFX I ós osos ós
+SFX I ús usos [^aeoi]ús
+SFX I ús üsos [aeoi]ús
+
+SFX J Y 28
+SFX J 0 a [^s]
+SFX J 0 a [^àèéíòóú]s
+SFX J às asa às
+SFX J ès esa ès
+SFX J és esa és
+SFX J ís isa ís
+SFX J òs osa òs
+SFX J ós osa ós
+SFX J ús usa ús
+SFX J 0 os [^s]
+SFX J 0 os [^àèéíòóú]s
+SFX J às asos às
+SFX J ès esos ès
+SFX J és esos és
+SFX J ís isos ís
+SFX J òs osos òs
+SFX J ós osos ós
+SFX J ús usos ús
+SFX J 0 es [^sç]
+SFX J ç ces ç
+SFX J 0 es [^àèéíòóú]s
+SFX J às ases às
+SFX J ès eses ès
+SFX J és eses és
+SFX J ís ises ís
+SFX J òs oses òs
+SFX J ós oses ós
+SFX J ús uses ús
+
+SFX K Y 19
+SFX K ari ària ari
+SFX K aci àcia aci
+SFX K adi àdia adi
+SFX K ori òria ori
+SFX K emi èmia emi
+SFX K oli òlia oli
+SFX K ogen ògena ogen
+SFX K ogin ògina ogin
+SFX K 0 s [aeiou]
+SFX K ogen ògens ogen
+SFX K ogin ògins ogin
+SFX K ari àries ari
+SFX K adi àdies adi
+SFX K aci àcies aci
+SFX K ori òries ori
+SFX K emi èmies emi
+SFX K oli òlies oli
+SFX K ogen ògenes ogen
+SFX K ogin ògines ogin
+
+SFX L Y 17
+SFX L ini ínia ini
+SFX L igi ígia igi
+SFX L igin ígina igin
+SFX L igen ígena igen
+SFX L agen àgena agen
+SFX L umen úmena umen
+SFX L 0 s i
+SFX L igin ígins igin
+SFX L igen ígens igen
+SFX L agen àgens agen
+SFX L umen úmens umen
+SFX L ini ínies ini
+SFX L igi ígies igi
+SFX L igin ígines igin
+SFX L igen ígenes igen
+SFX L agen àgenes agen
+SFX L umen úmenes umen
+
+SFX M Y 124
+SFX M iré ir/CY iré
+SFX M iré int/C iré
+SFX M iré it/vY [^aeiou]iré
+SFX M iré it/vY [gq]uiré
+SFX M iré ït/vY [^gq]uiré
+SFX M iré ït/vY [aeio]iré
+SFX M iré its/Y [^aeiou]iré
+SFX M iré its/Y [gq]uiré
+SFX M iré ïts/Y [^gq]uiré
+SFX M iré ïts/Y [aeio]iré
+SFX M iré ida/Y [^aeiou]iré
+SFX M iré ida/Y [gq]uiré
+SFX M iré ïda/Y [^gq]uiré
+SFX M iré ïda/Y [aeio]iré
+SFX M iré ides/Y [^aeiou]iré
+SFX M iré ides/Y [gq]uiré
+SFX M iré ïdes/Y [^gq]uiré
+SFX M iré ïdes/Y [aeio]iré
+SFX M iré im/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré im/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïm/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïm/Z [aeio]iré
+SFX M iré iu/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré iu/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïu/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïu/Z [aeio]iré
+SFX M iré ia/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ia/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïa/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïa/Z [aeio]iré
+SFX M iré ies/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ies/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïes/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïes/Z [aeio]iré
+SFX M iré ia/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ia/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïa/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïa/Z [aeio]iré
+SFX M iré íem/Z iré
+SFX M iré íeu/Z iré
+SFX M iré ien/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ien/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïen/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïen/Z [aeio]iré
+SFX M iré í/Z iré
+SFX M iré ires/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ires/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïres/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïres/Z [aeio]iré
+SFX M iré í/Z iré
+SFX M iré írem/Z iré
+SFX M iré íreu/Z iré
+SFX M iré iren/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré iren/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïren/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïren/Z [aeio]iré
+SFX M iré iré/Z iré
+SFX M iré iràs/Z iré
+SFX M iré irà/Z iré
+SFX M iré irem/Z iré
+SFX M iré ireu/Z iré
+SFX M iré iran/Z iré
+SFX M iré iria/Z iré
+SFX M iré iries/Z iré
+SFX M iré iria/Z iré
+SFX M iré iríem/Z iré
+SFX M iré iríeu/Z iré
+SFX M iré irien/Z iré
+SFX M iré im/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré im/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïm/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïm/Z [aeio]iré
+SFX M iré iu/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré iu/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïu/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïu/Z [aeio]iré
+SFX M iré ís/Z iré
+SFX M iré ira/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ira/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïra/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïra/Z [aeio]iré
+SFX M iré issis/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré issis/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïssis/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïssis/Z [aeio]iré
+SFX M iré isses/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré isses/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïsses/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïsses/Z [aeio]iré
+SFX M iré ires/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ires/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïres/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïres/Z [aeio]iré
+SFX M iré ís/Z iré
+SFX M iré ira/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré ira/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïra/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïra/Z [aeio]iré
+SFX M iré íssim/Z iré
+SFX M iré íssem/Z iré
+SFX M iré írem/Z iré
+SFX M iré íssiu/Z iré
+SFX M iré ísseu/Z iré
+SFX M iré íreu/Z iré
+SFX M iré issin/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré issin/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïssin/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïssin/Z [aeio]iré
+SFX M iré issen/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré issen/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïssen/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïssen/Z [aeio]iré
+SFX M iré iren/Z [^aeiou]iré
+SFX M iré iren/Z [gq]uiré
+SFX M iré ïren/Z [^gq]uiré
+SFX M iré ïren/Z [aeio]iré
+SFX M iré im/C [^aeiou]iré
+SFX M iré im/C [gq]uiré
+SFX M iré ïm/C [^gq]uiré
+SFX M iré ïm/C [aeio]iré
+SFX M iré iu/C [^aeiou]iré
+SFX M iré iu/C [gq]uiré
+SFX M iré ïu/C [^gq]uiré
+SFX M iré ïu/C [aeio]iré
+
+SFX N Y 62
+SFX N iré eixo/Z iré
+SFX N iré esc/Z iré
+SFX N iré isc/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré isc/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïsc/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïsc/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixes/Z iré
+SFX N iré ixes/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré ixes/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïxes/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïxes/Z [aeio]iré
+SFX N iré eix/Z iré
+SFX N iré ix/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré ix/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïx/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïx/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixen/Z iré
+SFX N iré ixen/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré ixen/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïxen/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïxen/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixi/Z iré
+SFX N iré esqui/Z iré
+SFX N iré isca/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré isca/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïsca/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïsca/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixis/Z iré
+SFX N iré esquis/Z iré
+SFX N iré isques/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré isques/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïsques/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïsques/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixi/Z iré
+SFX N iré esqui/Z iré
+SFX N iré isca/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré isca/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïsca/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïsca/Z [aeio]iré
+SFX N iré eixin/Z iré
+SFX N iré esquin/Z iré
+SFX N iré isquen/Z [^aeiou]iré
+SFX N iré isquen/Z [gq]uiré
+SFX N iré ïsquen/Z [^gq]uiré
+SFX N iré ïsquen/Z [aeio]iré
+SFX N iré eix/C iré
+SFX N iré ix/C [^aeiou]iré
+SFX N iré ix/C [gq]uiré
+SFX N iré ïx/C [^gq]uiré
+SFX N iré ïx/C [aeio]iré
+SFX N iré eixi/D iré
+SFX N iré esqui/D iré
+SFX N iré isca/D [^aeiou]iré
+SFX N iré isca/D [gq]uiré
+SFX N iré ïsca/D [^gq]uiré
+SFX N iré ïsca/D [aeio]iré
+SFX N iré eixin/C iré
+SFX N iré esquin/C iré
+SFX N iré isquen/C [^aeiou]iré
+SFX N iré isquen/C [gq]uiré
+SFX N iré ïsquen/C [^gq]uiré
+SFX N iré ïsquen/C [aeio]iré
+
+SFX O Y 12
+SFX O a a/Z a
+SFX O a es/Z a
+SFX O a a/Z a
+SFX O ia íem/Z [^eu]ia
+SFX O ïa íem/Z ïa
+SFX O eia èiem/Z eia
+SFX O uia úiem/Z uia
+SFX O ia íeu/Z [^eu]ia
+SFX O ïa íeu/Z ïa
+SFX O eia èieu/Z eia
+SFX O uia úieu/Z uia
+SFX O a en/Z a
+
+SFX P Y 46
+SFX P és o/Z [^c]és
+SFX P cés ço/Z cés
+SFX P és í/Z és
+SFX P és eres/Z és
+SFX P és é/Z és
+SFX P és érem/Z és
+SFX P és éreu/Z és
+SFX P és eren/Z és
+SFX P és i/Z és
+SFX P és a/Z [^cgu]és
+SFX P cés ça/Z cés
+SFX P gés ja/Z gés
+SFX P és is/Z és
+SFX P és es/Z és
+SFX P és i/Z és
+SFX P és a/Z [^cgu]és
+SFX P cés ça/Z cés
+SFX P gés ja/Z gés
+SFX P és em/Z és
+SFX P és eu/Z és
+SFX P és in/Z és
+SFX P és en/Z és
+SFX P és és/Z és
+SFX P és era/Z és
+SFX P és essis/Z és
+SFX P és eres/Z és
+SFX P és esses/Z és
+SFX P és és/Z és
+SFX P és era/Z és
+SFX P és éssim/Z és
+SFX P és éssem/Z és
+SFX P és érem/Z és
+SFX P és éssiu/Z és
+SFX P és ésseu/Z és
+SFX P és éreu/Z és
+SFX P és essin/Z és
+SFX P és essen/Z és
+SFX P és eren/Z és
+SFX P és i/D és
+SFX P és a/D [^cgu]és
+SFX P cés ça/D cés
+SFX P gés ja/D gés
+SFX P és em/C és
+SFX P és eu/C és
+SFX P és in/C és
+SFX P és en/C és
+
+SFX Q Y 42
+SFX Q gués c/Z gués
+SFX Q qués c/Z qués
+SFX Q és í/Z és
+SFX Q és eres/Z és
+SFX Q és é/Z és
+SFX Q és érem/Z és
+SFX Q és éreu/Z és
+SFX Q és eren/Z és
+SFX Q és i/Z és
+SFX Q gués ga/Z gués
+SFX Q qués ca/Z qués
+SFX Q és is/Z és
+SFX Q és es/Z és
+SFX Q és i/Z és
+SFX Q gués ga/Z gués
+SFX Q qués ca/Z qués
+SFX Q és em/Z és
+SFX Q és eu/Z és
+SFX Q és in/Z és
+SFX Q és en/Z és
+SFX Q és és/Z és
+SFX Q és era/Z és
+SFX Q és essis/Z és
+SFX Q és esses/Z és
+SFX Q és eres/Z és
+SFX Q és és/Z és
+SFX Q és era/Z és
+SFX Q és éssim/Z és
+SFX Q és éssem/Z és
+SFX Q és érem/Z és
+SFX Q és éssiu/Z és
+SFX Q és ésseu/Z és
+SFX Q és éreu/Z és
+SFX Q és essin/Z és
+SFX Q és essen/Z és
+SFX Q és eren/Z és
+SFX Q és i/D és
+SFX Q gués ga/D gués
+SFX Q qués ca/D qués
+SFX Q és em/C és
+SFX Q és in/C és
+SFX Q és en/C és
+
+SFX R Y 7
+SFX R t t/C t
+SFX R ent em/Z ent
+SFX R int im/Z int
+SFX R ent eu/Z ent
+SFX R int iu/Z int
+SFX R ent eu/C ent
+SFX R int iu/C int
+
+SFX S Y 11
+SFX S 0 s/Z [^nçx]
+SFX S ç ces/Z ç
+SFX S 0 es/Z x
+SFX S 0 s/Z [^èé]n
+SFX S èn ens/Z èn
+SFX S én ens/Z én
+SFX S 0 en/Z [^nç]
+SFX S ç cen/Z ç
+SFX S 0 en/Z [^èé]n
+SFX S èn enen/Z èn
+SFX S én enen/Z én
+
+SFX T Y 12
+SFX T é é/Z é
+SFX T é às/Z é
+SFX T é à/Z é
+SFX T é em/Z é
+SFX T é eu/Z é
+SFX T é an/Z é
+SFX T é ia/Z é
+SFX T é ies/Z é
+SFX T é ia/Z é
+SFX T é íem/Z é
+SFX T é íeu/Z é
+SFX T é ien/Z é
+
+SFX U Y 25
+SFX U 0 o/Z [^gl]
+SFX U g g/Z g
+SFX U l lo/Z ll
+SFX U l l/Z ll
+SFX U s s/Z s
+SFX U t t/Z t
+SFX U y y/Z y
+SFX U 0 s/Z [^gsx]
+SFX U 0 es/Z [gsx]
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 is/Z .
+SFX U 0 es/Z .
+SFX U 0 i/Z .
+SFX U 0 a/Z [^g]
+SFX U g ja/Z g
+SFX U 0 in/Z .
+SFX U 0 en/Z .
+SFX U 0 i/D .
+SFX U 0 a/D [^g]
+SFX U g ja/D g
+SFX U 0 in/C .
+SFX U 0 en/C .
+
+PFX V N 60
+PFX V 0 l' [1aàeèéiíoòóhuú]
+PFX V 0 L' [1aàeèéiíoòóhuú]
+PFX V 0 l' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX V 0 L' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX V 0 s' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX V 0 S' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX V 0 s' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX V 0 S' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX V a l'A a
+PFX V a L'A a
+PFX V a s'A a
+PFX V a S'A a
+PFX V à l'À à
+PFX V à L'À à
+PFX V à s'À à
+PFX V à S'À à
+PFX V e l'E e
+PFX V e L'E e
+PFX V e s'E e
+PFX V e S'E e
+PFX V è l'È è
+PFX V è L'È è
+PFX V è s'È è
+PFX V è S'È è
+PFX V é l'É é
+PFX V é L'É é
+PFX V é s'É é
+PFX V é S'É é
+PFX V i l'I i
+PFX V i L'I i
+PFX V i s'I i
+PFX V i S'I i
+PFX V í l'Í í
+PFX V í L'Í í
+PFX V í s'Í í
+PFX V í S'Í í
+PFX V o l'O o
+PFX V o L'O o
+PFX V o s'O o
+PFX V o S'O o
+PFX V ò l'Ò ò
+PFX V ò L'Ò ò
+PFX V ò s'Ò ò
+PFX V ò S'Ò ò
+PFX V ó l'Ó ó
+PFX V ó L'Ó ó
+PFX V ó s'Ó ó
+PFX V ó S'Ó ó
+PFX V u l'U u
+PFX V u L'U u
+PFX V u s'U u
+PFX V u S'U u
+PFX V ú l'Ú ú
+PFX V ú L'Ú ú
+PFX V ú s'Ú ú
+PFX V ú S'Ú ú
+PFX V h l'H h
+PFX V h L'H h
+PFX V h s'H h
+PFX V h S'H h
+
+PFX v Y 60
+PFX v 0 l' [1aàeèéiíoòóhuú]
+PFX v 0 L' [1aàeèéiíoòóhuú]
+PFX v 0 l' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX v 0 L' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX v 0 s' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX v 0 S' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX v 0 s' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX v 0 S' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX v a l'A a
+PFX v a L'A a
+PFX v a s'A a
+PFX v a S'A a
+PFX v à l'À à
+PFX v à L'À à
+PFX v à s'À à
+PFX v à S'À à
+PFX v e l'E e
+PFX v e L'E e
+PFX v e s'E e
+PFX v e S'E e
+PFX v è l'È è
+PFX v è L'È è
+PFX v è s'È è
+PFX v è S'È è
+PFX v é l'É é
+PFX v é L'É é
+PFX v é s'É é
+PFX v é S'É é
+PFX v i l'I i
+PFX v i L'I i
+PFX v i s'I i
+PFX v i S'I i
+PFX v í l'Í í
+PFX v í L'Í í
+PFX v í s'Í í
+PFX v í S'Í í
+PFX v o l'O o
+PFX v o L'O o
+PFX v o s'O o
+PFX v o S'O o
+PFX v ò l'Ò ò
+PFX v ò L'Ò ò
+PFX v ò s'Ò ò
+PFX v ò S'Ò ò
+PFX v ó l'Ó ó
+PFX v ó L'Ó ó
+PFX v ó s'Ó ó
+PFX v ó S'Ó ó
+PFX v u l'U u
+PFX v u L'U u
+PFX v u s'U u
+PFX v u S'U u
+PFX v ú l'Ú ú
+PFX v ú L'Ú ú
+PFX v ú s'Ú ú
+PFX v ú S'Ú ú
+PFX v h l'H h
+PFX v h L'H h
+PFX v h s'H h
+PFX v h S'H h
+
+PFX W N 4
+PFX W 0 n' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX W 0 l' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX W 0 N' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX W 0 L' [AÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+
+PFX Y Y 28
+PFX Y 0 d' [1aàeèéiíoòóhuúAÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX Y 0 D' [1aàeèéiíoòóhuúAÀEÈÉIÍOÒÓHUÚ]
+PFX Y a d'A a
+PFX Y a D'A a
+PFX Y à d'À à
+PFX Y à D'À à
+PFX Y e d'E e
+PFX Y e D'E e
+PFX Y è d'È è
+PFX Y è D'È è
+PFX Y é d'É é
+PFX Y é D'É é
+PFX Y i d'I i
+PFX Y i D'I i
+PFX Y í d'Í í
+PFX Y í D'Í í
+PFX Y o d'O o
+PFX Y o D'O o
+PFX Y ò d'Ò ò
+PFX Y ò D'Ò ò
+PFX Y ó d'Ó ó
+PFX Y ó D'Ó ó
+PFX Y u d'U u
+PFX Y u D'U u
+PFX Y ú d'Ú ú
+PFX Y ú D'Ú ú
+PFX Y h d'H h
+PFX Y h D'H h
+
+PFX Z Y 5
+PFX Z 0 n' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX Z 0 m' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX Z 0 t' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX Z 0 s' [aàeèéiíoòóhuú]
+PFX Z 0 l' [aàeèéiíoòóhuú]
107,783 Catalan.dic
107,783 additions, 0 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
2 Catalan.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+LLICÈNCIES:
+Diccionari ortogràfic : LGPL, GPL
1,470 Danish.aff
@@ -0,0 +1,1470 @@
+#Stavekontrolden version 1.6
+#Denne fil er en del af Stavekontrolden - et softwareprodukt, der gør det muligt at stavekontrollere på dansk.
+
+#Copyright (C) 2010 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
+#Website: http://www.stavekontrolden.dk
+#E-mail: info@stavekontrolden.dk
+
+#License
+
+#GPL 2.0/LGPL 2.1/MPL 1.1 tri-license
+
+#This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of one or more of the following, the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; version 2.1 of the License, GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; version 2.0 of the License, and Mozilla Public License as published by the The Mozilla Foundation; version 1.1 of the License.
+
+#This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License, GNU General Public License, and Mozilla Public License for more details.
+
+#You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License and GNU General Public along with this library; if not, write to the:
+
+#Free Software Foundation, Inc.
+#51 Franklin Street, Fifth Floor
+#Boston
+#MA 02110-1301 USA
+
+#You should have received a copy of the Mozilla Public License along with this library; if not, visit http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
+
+SET UTF-8
+TRY esrntliadkogmufbvphæøyjåcSMAKBHTLzRNEGéJVFDCwPIxOZ'.UWqØYÅüXQöèóáúðëÆíÖäÜÁàôïêÞÓÿîçãÒÍ.
+FLAG num
+KEY qwertyuiopå|asdfghjklæø|zxcvbnm
+#Til sammensætninger: Bindestreg er et ord i sammensætninger
+COMPOUNDMIN 1
+COMPOUNDWORDMAX 3
+WORDCHARS -
+#Undlad at foreslå opdeling af ord - opdeling vil forårsage flere fejl end det vil afhjælpe
+NOSPLITSUGS
+
+NOSUGGEST 1111
+
+REP 100
+REP k g
+REP g k
+REP b p
+REP p b
+REP o å
+REP å o
+REP m n
+REP n m
+REP s c
+REP c s
+REP æ e
+REP e æ
+REP i e
+REP e i
+REP a e
+REP e a
+REP j g
+REP g j
+REP d t
+REP t d
+REP o u
+REP u o
+REP d g
+REP v hv
+REP hv v
+REP sj ti
+REP ti j
+REP j ti
+REP t ss
+REP f ph
+REP ph f
+REP nn nd
+REP nd nn
+REP ll ld
+REP ld ll
+REP k ch
+REP ch k
+REP ch sj
+REP ch j
+REP kk gg
+REP gg kk
+REP mm nn
+REP nn mm
+REP bb pp
+REP pp bb
+REP n nn
+REP nn n
+REP l ll
+REP ll l
+REP k kk
+REP kk k
+REP g gg
+REP gg g
+REP m mm
+REP mm m
+REP p pp
+REP pp p
+REP s ss
+REP ss s
+REP f ff
+REP ff f
+REP d dd
+REP dd d
+REP t tt
+REP tt t
+REP mang ment #varesortimanget -> varesortimentet
+REP ch tj #chekke -> tjekke
+REP and an
+REP t s #invation -> invasion
+REP t ed
+REP in ind
+REP ind in
+REP ud u
+REP ud uden
+REP rd r
+REP dt t
+REP dt d
+REP ene ende
+REP ende ene
+REP erer ere
+REP ene erne #lærene -> lærerne
+REP e en
+REP x ks #syntax -> syntaks
+REP e de
+REP sj ch
+REP øv eu #øvforisk -> euforisk
+REP ø eu #øforisk -> euforisk
+REP y ud
+REP sj g
+REP ds c
+REP u in #ueffektiv -> ineffektiv
+REP in u #inkorrekte -> ukorrekt
+REP ind u #indkorrekte -> ukorrekt
+REP je æ #kjekke -> kække
+REP le ti #stalestikkerne -> statistikkerne
+REP op efter #opfølgeren -> efterfølgeren
+REP ede te #låsede -> låste
+REP i i_ #iaften -> i aften
+REP hen hen_ #henover -> hen over
+REP ved ved_ #vedlige -> ved lige
+
+#Verbum, svagt bøjet, -ede i datid
+SFX 6 Y 4
+SFX 6 0 de/148,944 e +DATID
+SFX 6 0 ede/944,148 [^e] +DATID
+SFX 6 0 et/944,148 [^e] +PERF_PART
+SFX 6 0 t/148,944 e +PERF_PART
+#Substantiv, fælleskøn
+SFX 7 Y 4
+SFX 7 0 n/70,944 e +BESTEMT_ENTAL
+SFX 7 0 en/70,944 [^e] +PLUR_UBEK
+SFX 7 0 ns/73,10,53,944,945 e +GENITIV
+SFX 7 0 ens/944 [^e] +GENITIV
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -er i flertal
+SFX 9 Y 120
+SFX 9 0 bet/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ber/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 berne/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 bets/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 bers/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 bernes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cet/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cer/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cerne/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cets/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cers/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 cernes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 det/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 der/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 derne/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 dets/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ders/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 dernes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 fet/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 fer/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ferne/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 fets/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 fers/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 fernes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 get/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ger/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 gerne/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 gets/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 gers/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 gernes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 het/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 her/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 herne/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 hets/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 hers/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 hernes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jet/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jer/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jerne/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jets/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jers/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 jernes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ket/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ker/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 kerne/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 kets/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 kers/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 kernes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 let/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ler/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 lerne/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 lets/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 lers/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 lernes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 met/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 mer/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 merne/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 mets/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 mers/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 mernes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 net/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ner/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 nerne/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 nets/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ners/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 nernes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 pet/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 per/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 perne/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 pets/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 pers/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 pernes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qet/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qer/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qerne/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qets/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qers/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 qernes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ret/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 rer/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 rerne/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 rets/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 rers/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 rernes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 set/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ser/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 serne/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 sets/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 sers/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 sernes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 tet/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ter/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 terne/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 tets/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ters/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ternes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 vet/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 ver/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 verne/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 vets/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 vers/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 vernes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 wet/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 wer/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 werne/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 wets/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 wers/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 wernes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xet/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xer/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xerne/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xets/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xers/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 xernes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zet/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zer/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zerne/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zets/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zers/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 9 0 zernes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Substantiv, intetkøn
+SFX 10 Y 4
+SFX 10 0 t/70,944 e +BESTEMT_ENTAL
+SFX 10 0 et/70,944 [^e] +BESTEMT_ENTAL
+SFX 10 0 ts/944 e +GENITIV
+SFX 10 0 ets/944 [^e] +GENITIV
+#Substantiv, flertal, med -e
+SFX 20 Y 6
+SFX 20 0 ne/70,944 er +PLUR_BEK
+SFX 20 0 ene/70,944 [^e][^r] +PLUR_BEK
+SFX 20 0 e/70,944 . +PLUR_UBEK
+SFX 20 0 es/944 . +GENITIV
+SFX 20 0 enes/944 [^e][^r] +PLUR_BEK
+SFX 20 0 nes/944 er +GENITIV
+#Ulovligt ord
+FORBIDDENWORD 36
+#Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -er i flertal
+SFX 46 Y 120
+SFX 46 0 ben/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ber/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 berne/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 bens/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 bers/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 bernes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cen/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cer/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cerne/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cens/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cers/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 cernes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 den/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 der/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 derne/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 dens/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ders/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 dernes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 fen/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 fer/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ferne/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 fens/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 fers/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 fernes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 gen/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ger/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 gerne/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 gens/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 gers/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 gernes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 hen/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 her/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 herne/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 hens/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 hers/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 hernes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jen/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jer/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jerne/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jens/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jers/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 jernes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ken/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ker/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 kerne/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 kens/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 kers/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 kernes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 len/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ler/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 lerne/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 lens/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 lers/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 lernes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 men/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 mer/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 merne/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 mens/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 mers/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 mernes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 nen/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ner/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 nerne/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 nens/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ners/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 nernes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 pen/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 per/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 perne/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 pens/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 pers/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 pernes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qen/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qer/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qerne/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qens/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qers/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 qernes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ren/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 rer/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 rerne/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 rens/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 rers/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 rernes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 sen/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ser/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 serne/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 sens/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 sers/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 sernes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ten/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ter/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 terne/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 tens/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ters/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ternes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ven/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 ver/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 verne/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 vens/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 vers/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 vernes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 wen/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 wer/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 werne/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 wens/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 wers/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 wernes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xen/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xer/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xerne/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xens/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xers/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 xernes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zen/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zer/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zerne/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zens/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zers/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 46 0 zernes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Dobbeltkonsonant NeedAffix
+NEEDAFFIX 53
+#Proprium
+SFX 55 Y 4
+SFX 55 0 s [^s] +GENITIV
+SFX 55 0 s +GENITIV
+SFX 55 0 ' s +GENITIV
+SFX 55 0 es s +GENITIV
+#Genitiv
+SFX 70 Y 5
+SFX 70 0 s/944 [^s] +GENITIV
+SFX 70 0 es/944 s +GENITIV
+SFX 70 0 ’s/944 s +GENITIV
+SFX 70 0 '/944 s +GENITIV
+SFX 70 0 es/944 s +GENITIV
+#Substantiv, flertal, med -er
+SFX 73 Y 8
+SFX 73 0 er/70,944 [^e] +PLUR_UBEK
+SFX 73 0 erne/70,944 [^e] +PLUR_BEK
+SFX 73 0 rne/944 e +PLUR_BEK
+SFX 73 0 rnes/70,944 e +GENITIV
+SFX 73 0 r/70,944 e +PLUR_UBEK
+SFX 73 0 ernes/944 [^e] +GENITIV
+SFX 73 0 ers/944 [^e] +GENITIV
+SFX 73 0 rs/944 e +GENITIV
+#Substantiv, flertal, med -re
+SFX 84 Y 4
+SFX 84 0 re/70,944 .
+SFX 84 0 ne/70,944 .
+SFX 84 0 nes/944,944 . +GENITIV
+SFX 84 0 res . +GENITIV
+#Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
+SFX 85 Y 4
+SFX 85 er rene/944 er +PLUR_BEK
+SFX 85 er ernes/944 er +GENITIV
+SFX 85 er re/944 er +PLUR_UBEK
+SFX 85 er res/944 er +GENITIV
+#Substantiv, bekendt form fælleskøn med -ren eller -eren
+SFX 115 Y 4
+SFX 115 er ren/944 er +BESTEMT_ENTAL
+SFX 115 0 en/944 . +BESTEMT_ENTAL
+SFX 115 0 ens/944 . +GENITIV
+SFX 115 er rens/944 er +GENITIV
+#Substantiv, bekendt form intetkøn med -ret eller -eret
+SFX 118 Y 4
+SFX 118 0 et/944 . +BESTEMT_ENTAL
+SFX 118 er ret/944 er +BESTEMT_ENTAL
+SFX 118 er rets/944 er +GENITIV
+SFX 118 0 ets/944 . +GENITIV
+#Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -re i flertal
+SFX 130 Y 19
+SFX 130 0 z/53,84,7,945 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 x/53,84,7,945 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 w/53,84,7,945 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 v/53,84,7,945 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 t/53,84,7,945 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 s/53,84,7,945 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 r/53,84,7,945 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 q/53,84,7,945 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 n/53,84,7,945 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 l/53,84,7,945 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 j/53,84,7,945 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 h/53,84,7,945 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 g/53,84,7,945 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 p/53,84,7,945 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 c/53,84,7,945 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 f/53,84,7,945 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 d/53,84,7,945 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 b/53,84,7,945 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 130 0 k/53,84,7,945 k +KONSONANT_FORDOBLING
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -re i flertal
+SFX 131 Y 19
+SFX 131 0 j/53,84,10,945 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 m/53,84,10,945 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 n/53,84,10,945 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 b/53,84,10,945 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 c/53,84,10,945 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 d/53,84,10,945 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 f/53,84,10,945 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 s/53,84,10,945 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 z/53,84,10,945 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 k/53,84,10,945 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 g/53,84,10,945 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 h/84,10,53,945 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 l/84,10,53,945 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 p/84,10,53,945 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 q/84,10,53,945 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 r/84,10,53,945 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 x/84,10,53,945 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 t/53,84,10,945 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 131 0 v/53,84,10,945 v +KONSONANT_FORDOBLING
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -e i flertal
+SFX 132 Y 120
+SFX 132 0 bet/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 be/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 bene/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 bets/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 bes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 benes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 cet/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ce/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 cene/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 cets/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ces/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 cenes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 det/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 de/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 dene/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 dets/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 des/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 denes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fet/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fe/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fene/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fets/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 fenes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 get/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ge/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 gene/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 gets/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ges/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 genes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 het/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 he/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 hene/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 hets/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 hes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 henes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 jet/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 je/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 jene/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 jets/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 jes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 jenes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ket/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ke/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 kene/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 kets/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 kes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 kenes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 let/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 le/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 lene/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 lets/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 les/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 lenes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 met/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 me/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 mene/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 mets/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 mes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 menes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 net/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ne/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 nene/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 nets/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 nes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 nenes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 pet/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 pe/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 pene/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 pets/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 pes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 penes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qet/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qe/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qene/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qets/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 qenes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ret/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 re/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 rene/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 rets/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 res/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 renes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 set/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 se/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 sene/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 sets/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ses/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 senes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 tet/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 te/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 tene/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 tets/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 tes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 tenes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 vet/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ve/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 vene/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 vets/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ves/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 venes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 wet/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 we/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 wene/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 wets/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 wes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 wenes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xet/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xe/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xene/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xets/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 xenes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 zet/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 ze/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 zene/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 zets/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 zes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 132 0 zenes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -e i flertal
+SFX 133 Y 120
+SFX 133 0 ben/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 be/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 bene/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 bens/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 bes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 benes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 cen/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ce/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 cene/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 cens/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ces/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 cenes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 den/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 de/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 dene/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 dens/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 des/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 denes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fen/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fe/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fene/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fens/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 fenes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 gen/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ge/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 gene/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 gens/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ges/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 genes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 hen/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 he/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 hene/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 hens/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 hes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 henes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 jen/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 je/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 jene/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 jens/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 jes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 jenes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ken/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ke/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 kene/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 kens/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 kes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 kenes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 len/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 le/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 lene/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 lens/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 les/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 lenes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 men/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 me/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 mene/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 mens/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 mes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 menes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 nen/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ne/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 nene/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 nens/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 nes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 nenes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 pen/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 pe/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 pene/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 pens/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 pes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 penes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qen/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qe/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qene/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qens/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 qenes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ren/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 re/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 rene/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 rens/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 res/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 renes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 sen/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 se/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 sene/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 sens/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ses/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 senes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ten/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 te/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 tene/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 tens/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 tes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 tenes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ven/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ve/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 vene/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 vens/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ves/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 venes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 wen/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 we/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 wene/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 wens/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 wes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 wenes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xen/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xe/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xene/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xens/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 xenes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 zen/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 ze/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 zene/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 zens/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 zes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 133 0 zenes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Verbum, svagt bøjet, -te i datid
+SFX 140 Y 2
+SFX 140 e te/148,944 . +DATID
+SFX 140 e t/148,944 . +PERF_PART
+#Verbum, svagt bøjet
+SFX 143 Y 43
+SFX 143 0 r/944 . +NUTID
+SFX 143 0 nde/148,944 e +PRÆSENS_PART
+SFX 143 be 0 bbe +IMPERATIV
+SFX 143 ce 0 cce +IMPERATIV
+SFX 143 de 0 dde +IMPERATIV
+SFX 143 fe 0 ffe +IMPERATIV
+SFX 143 ge 0 gge +IMPERATIV
+SFX 143 he 0 hhe +IMPERATIV
+SFX 143 je 0 jje +IMPERATIV
+SFX 143 ke 0 kke +IMPERATIV
+SFX 143 le 0 lle +IMPERATIV
+SFX 143 me 0 mme +IMPERATIV
+SFX 143 ne 0 nne +IMPERATIV
+SFX 143 pe 0 ppe +IMPERATIV
+SFX 143 qe 0 qqe +IMPERATIV
+SFX 143 re 0 rre +IMPERATIV
+SFX 143 se 0 sse +IMPERATIV
+SFX 143 te 0 tte +IMPERATIV
+SFX 143 ve 0 vve +IMPERATIV
+SFX 143 we 0 wwe +IMPERATIV
+SFX 143 xe 0 xxe +IMPERATIV
+SFX 143 ze 0 zze +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^b]be +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^c]ce +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^d]de +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^f]fe +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^g]ge +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^h]he +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^j]je +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^k]ke +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^l]le +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^m]me +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^n]ne +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^p]pe +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^q]qe +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^r]re +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^s]se +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^t]te +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^v]ve +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^w]we +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^x]xe +IMPERATIV
+SFX 143 e 0 [^z]ze +IMPERATIV
+SFX 143 0 ende/944,148 [^e] +PRÆSENS_PART
+#Verbum, passiv
+SFX 148 Y 1
+SFX 148 0 s/148,944 [^s] +PASSIV
+#Adjektiv, svagt bøjet med komparation
+SFX 207 Y 8
+SFX 207 0 e/70,944 . +PLUR_UBEK
+SFX 207 0 ere/70,944 . +KOMPARATIV
+SFX 207 0 st/70,944 . +SUPERLATIV
+SFX 207 0 ste/70,944 . +SUPERLATIV_PLURALIS
+SFX 207 0 es/944 . +GENITIV
+SFX 207 0 eres/944 . +GENITIV
+SFX 207 0 sts/944 . +GENITIV
+SFX 207 0 stes/944 . +GENITIV
+#Adjektiv, svagt bøjet uden komparation
+SFX 913 Y 2
+SFX 913 0 e/944 . +PLUR_BEK
+SFX 913 0 t/944 [^t] +BESTEMT_ENTAL
+#Adjektiv, d erstatter t med komparation
+SFX 914 Y 4
+SFX 914 t de/70,70,944 . +PLUR_BEK
+SFX 914 t dere/70,944 . +KOMPARATIV
+SFX 914 t dest/70,944 . +SUPERLATIV
+SFX 914 t deste/70,944 . +SUPERLATIV_PLURALIS
+#Adjektiv, d erstatter t uden komparation
+SFX 915 Y 4
+SFX 915 t de/70 . +PLUR_BEK
+SFX 915 0 s/944,944 [^s] +GENITIV
+SFX 915 0 '/944 s +GENITIV
+SFX 915 0 es/944 s +GENITIV
+#Adjektiv, ender på -ende
+SFX 916 Y 3
+SFX 916 0 s/944,944 [^s] +GENITIV
+SFX 916 0 '/944 s +GENITIV
+SFX 916 0 es/944 s +GENITIV
+#Adjektiv, ender på -isk
+SFX 917 Y 4
+SFX 917 0 e/944 . +PLUR_BEK
+SFX 917 0 s/944 [^s] +GENITIV
+SFX 917 0 '/944 s +GENITIV
+SFX 917 0 es/944 . +GENITIV
+#Sammensætning, fugeelement -s-
+SFX 939 Y 2
+SFX 939 0 s/942,945,946 .
+SFX 939 0 s/943,945,946 .
+#Sammensætning, fugeelement -e-
+SFX 940 Y 2
+SFX 940 0 e/942,946,945 .
+SFX 940 0 e/943,946,945 .
+#Sammensætning, fugeelement Ø
+SFX 941 Y 2
+SFX 941 0 0/942,946,945 .
+SFX 941 0 0/943,946,945 .
+#Sammensætning, start
+COMPOUNDBEGIN 942
+#Sammensætning, midte
+COMPOUNDMIDDLE 943
+#Sammensætning, slut
+COMPOUNDEND 944
+#Sammensætning, tillad affix inde i sammensætning
+COMPOUNDPERMITFLAG 945
+#Sammensætning, kun i sammensætninger
+ONLYINCOMPOUND 946
+#Sammensætning, bindestreg
+PFX 947 Y 1
+PFX 947 0 -/945 .
+#Adjektiv, svagt bøjet med komparation, -est
+SFX 962 Y 8
+SFX 962 0 ere/70,944 . +KOMPARATIV
+SFX 962 0 e/70,944 . +PLUR_BEK
+SFX 962 0 est/70,944 . +SUPERLATIV
+SFX 962 0 este/70,944 . +SUPERLATIV_PLURALIS
+SFX 962 0 estes/944 . +GENITIV
+SFX 962 0 ests . +GENITIV
+SFX 962 0 eres/944 . +GENITIV
+SFX 962 0 es/944 . +GENITIV
+#Sammensætning, ord sidst i sammensætning
+SFX 976 Y 1
+SFX 976 0 0/945,944 .
+#Adjektiv, dobbeltkonsonant
+SFX 1025 Y 20
+SFX 1025 0 b/207,53,945 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 c/207,53,945 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 d/53,207,945 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 f/53,207,945 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 g/53,207,945 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 h/53,207,945 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 j/53,207,945 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 k/53,207,945 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 l/53,207,945 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 m/53,207,945 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 n/53,207,945 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 p/53,207,945 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 q/53,207,945 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 r/53,207,945 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 s/53,207,945 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 t/53,207,945 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 v/53,207,945 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 w/53,207,945 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 x/53,207,945 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1025 0 z/53,207,945 z +KONSONANT_FORDOBLING
+#Adjektiv, d erstatter t med komparation, -est
+SFX 1062 Y 4
+SFX 1062 t dere/70,944 . +KOMPARATIV
+SFX 1062 t de/70,944 . +PLUR_BEK
+SFX 1062 t dest/70,944 . +SUPERLATIV
+SFX 1062 t deste/70,944 . +SUPERLATIV_PLURALIS
+#Adjektiv, dobbeltkonsonant, -est
+SFX 1106 Y 20
+SFX 1106 0 b/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 c/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 d/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 f/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 g/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 h/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 j/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 k/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 l/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 m/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 n/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 q/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 p/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 r/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 s/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 t/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 v/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 w/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 x/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 1106 0 z/53,962,945 . +KONSONANT_FORDOBLING
+#Substantiv, ubestemt
+SFX 190 Y 3
+SFX 190 0 s [^s] +GENITIV
+SFX 190 0 ' s +GENITIV
+SFX 190 0 es s +GENITIV
+#Substantiv, torso, fælleskøn
+SFX 193 Y 2
+SFX 193 0 en/70,944 [^e] +BESTEMT_ENTAL
+SFX 193 0 n/70,944 e +BESTEMT_ENTAL
+#Substantiv, torso, intetkøn
+SFX 194 Y 2
+SFX 194 0 et/70,944 [^e] +BESTEMT_ENTAL
+SFX 194 0 t/70,944 e +BESTEMT_ENTAL
+#Substantiv, flertal, med Ø
+SFX 252 Y 2
+SFX 252 0 ene/944 . +PLUR_BEK
+SFX 252 0 enes/944 . +GENITIV
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -Ø i flertal
+SFX 254 Y 80
+SFX 254 0 bet/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 bene/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 bets/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 benes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 cet/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 cene/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 cets/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 cenes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 det/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 dene/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 dets/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 denes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 fet/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 fene/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 fets/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 fenes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 get/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 gene/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 gets/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 genes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 het/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 hene/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 hets/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 henes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 jet/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 jene/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 jets/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 jenes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 ket/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 kene/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 kets/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 kenes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 let/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 lene/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 lets/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 lenes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 met/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 mene/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 mets/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 menes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 net/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 nene/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 nets/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 nenes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 pet/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 pene/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 pets/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 penes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 qet/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 qene/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 qets/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 qenes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 ret/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 rene/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 rets/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 renes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 set/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 sene/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 sets/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 senes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 tet/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 tene/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 tets/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 tenes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 vet/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 vene/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 vets/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 venes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 wet/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 wene/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 wets/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 wenes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 xet/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 xene/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 xets/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 xenes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 zet/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 zene/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 zets/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 254 0 zenes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -Ø i flertal
+SFX 267 Y 80
+SFX 267 0 ben/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 bens/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 bene/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 benes/944 b +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 cen/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 cens/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 cene/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 cenes/944 c +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 den/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 dens/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 dene/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 denes/944 d +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 fen/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 fens/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 fene/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 fenes/944 f +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 gen/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 gens/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 gene/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 genes/944 g +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 hen/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 hens/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 hene/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 henes/944 h +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 jen/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 jens/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 jene/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 jenes/944 j +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 ken/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 kens/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 kene/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 kenes/944 k +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 len/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 lens/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 lene/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 lenes/944 l +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 men/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 mens/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 mene/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 menes/944 m +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 nen/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 nens/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 nene/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 nenes/944 n +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 pen/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 pens/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 pene/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 penes/944 p +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 qen/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 qens/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 qene/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 qenes/944 q +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 ren/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 rens/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 rene/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 renes/944 r +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 sen/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 sens/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 sene/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 senes/944 s +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 ten/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 tens/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 tene/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 tenes/944 t +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 ven/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 vens/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 vene/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 venes/944 v +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 wen/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 wens/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 wene/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 wenes/944 w +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 xen/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 xens/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 xene/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 xenes/944 x +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 zen/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 zens/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 zene/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+SFX 267 0 zenes/944 z +KONSONANT_FORDOBLING
+
+#Adjektiv, svagt bøjet, intetkøn
+SFX 366 Y 1
+SFX 366 0 t/70,944 [^t] +BESTEMT_ENTAL
+#Apostrof, fælleskøn
+SFX 401 Y 1
+SFX 401 0 '/53,7,73,70,945 .
+#Apostrof, intetkøn
+SFX 402 Y 1
+SFX 402 0 '/53,10,73,70,945 .
+#Apostrof NeedAffix
+
+#Sammensætning, fugeelement -
+SFX 466 Y 2
+SFX 466 0 -/942,945 .
+SFX 466 0 -/943,945,943 .
+#Proprium med mulighed for retning som præfix
+PFX 699 Y 261
+PFX 699 A Norda/55 A
+PFX 699 A Syda/55 A
+PFX 699 A Vesta/55 A
+PFX 699 A Østa/55 A
+PFX 699 A Nordvesta/55 A
+PFX 699 A Nordøsta/55 A
+PFX 699 A Sydvesta/55 A
+PFX 699 A Sydøsta/55 A
+PFX 699 A Midta/55 A
+PFX 699 B Nordb/55 B
+PFX 699 B Sydb/55 B
+PFX 699 B Vestb/55 B
+PFX 699 B Østb/55 B
+PFX 699 B Nordvestb/55 B
+PFX 699 B Nordøstb/55 B
+PFX 699 B Sydvestb/55 B
+PFX 699 B Sydøstb/55 B
+PFX 699 B Midtb/55 B
+PFX 699 C Nordc/55 C
+PFX 699 C Sydc/55 C
+PFX 699 C Vestc/55 C
+PFX 699 C Østc/55 C
+PFX 699 C Nordvestc/55 C
+PFX 699 C Nordøstc/55 C
+PFX 699 C Sydvestc/55 C
+PFX 699 C Sydøstc/55 C
+PFX 699 C Midtc/55 C
+PFX 699 D Nordd/55 D
+PFX 699 D Sydd/55 D
+PFX 699 D Vestd/55 D
+PFX 699 D Østd/55 D
+PFX 699 D Nordvestd/55 D
+PFX 699 D Nordøstd/55 D
+PFX 699 D Sydvestd/55 D
+PFX 699 D Sydøstd/55 D
+PFX 699 D Midtd/55 D
+PFX 699 E Norde/55 E
+PFX 699 E Syde/55 E
+PFX 699 E Veste/55 E
+PFX 699 E Øste/55 E
+PFX 699 E Nordveste/55 E
+PFX 699 E Nordøste/55 E
+PFX 699 E Sydveste/55 E
+PFX 699 E Sydøste/55 E
+PFX 699 E Midte/55 E
+PFX 699 F Nordf/55 F
+PFX 699 F Sydf/55 F
+PFX 699 F Vestf/55 F
+PFX 699 F Østf/55 F
+PFX 699 F Nordvestf/55 F
+PFX 699 F Nordøstf/55 F
+PFX 699 F Sydvestf/55 F
+PFX 699 F Sydøstf/55 F
+PFX 699 F Midtf/55 F
+PFX 699 G Nordg/55 G
+PFX 699 G Sydg/55 G
+PFX 699 G Vestg/55 G
+PFX 699 G Østg/55 G
+PFX 699 G Nordvestg/55 G
+PFX 699 G Nordøstg/55 G
+PFX 699 G Sydvestg/55 G
+PFX 699 G Sydøstg/55 G
+PFX 699 G Midtg/55 G
+PFX 699 H Nordh/55 H
+PFX 699 H Sydh/55 H
+PFX 699 H Vesth/55 H
+PFX 699 H Østh/55 H
+PFX 699 H Nordvesth/55 H
+PFX 699 H Nordøsth/55 H
+PFX 699 H Sydvesth/55 H
+PFX 699 H Sydøsth/55 H
+PFX 699 H Midth/55 H
+PFX 699 I Nordi/55 I
+PFX 699 I Sydi/55 I
+PFX 699 I Vesti/55 I
+PFX 699 I Østi/55 I
+PFX 699 I Nordvesti/55 I
+PFX 699 I Nordøsti/55 I
+PFX 699 I Sydvesti/55 I
+PFX 699 I Sydøsti/55 I
+PFX 699 I Midti/55 I
+PFX 699 J Nordj/55 J
+PFX 699 J Sydj/55 J
+PFX 699 J Vestj/55 J
+PFX 699 J Østj/55 J
+PFX 699 J Nordvestj/55 J
+PFX 699 J Nordøstj/55 J
+PFX 699 J Sydvestj/55 J
+PFX 699 J Sydøstj/55 J
+PFX 699 J Midtj/55 J
+PFX 699 K Nordk/55 K
+PFX 699 K Sydk/55 K
+PFX 699 K Vestk/55 K
+PFX 699 K Østk/55 K
+PFX 699 K Nordvestk/55 K
+PFX 699 K Nordøstk/55 K
+PFX 699 K Sydvestk/55 K
+PFX 699 K Sydøstk/55 K
+PFX 699 K Midtk/55 K
+PFX 699 L Nordl/55 L
+PFX 699 L Sydl/55 L
+PFX 699 L Vestl/55 L
+PFX 699 L Østl/55 L
+PFX 699 L Nordvestl/55 L
+PFX 699 L Nordøstl/55 L
+PFX 699 L Sydvestl/55 L
+PFX 699 L Sydøstl/55 L
+PFX 699 L Midtl/55 L
+PFX 699 M Nordm/55 M
+PFX 699 M Sydm/55 M
+PFX 699 M Vestm/55 M
+PFX 699 M Østm/55 M
+PFX 699 M Nordvestm/55 M
+PFX 699 M Nordøstm/55 M
+PFX 699 M Sydvestm/55 M
+PFX 699 M Sydøstm/55 M
+PFX 699 M Midtm/55 M
+PFX 699 N Nordn/55 N
+PFX 699 N Sydn/55 N
+PFX 699 N Vestn/55 N
+PFX 699 N Østn/55 N
+PFX 699 N Nordvestn/55 N
+PFX 699 N Nordøstn/55 N
+PFX 699 N Sydvestn/55 N
+PFX 699 N Sydøstn/55 N
+PFX 699 N Midtn/55 N
+PFX 699 O Nordo/55 O
+PFX 699 O Sydo/55 O
+PFX 699 O Vesto/55 O
+PFX 699 O Østo/55 O
+PFX 699 O Nordvesto/55 O
+PFX 699 O Nordøsto/55 O
+PFX 699 O Sydvesto/55 O
+PFX 699 O Sydøsto/55 O
+PFX 699 O Midto/55 O
+PFX 699 P Nordp/55 P
+PFX 699 P Sydp/55 P
+PFX 699 P Vestp/55 P
+PFX 699 P Østp/55 P
+PFX 699 P Nordvestp/55 P
+PFX 699 P Nordøstp/55 P
+PFX 699 P Sydvestp/55 P
+PFX 699 P Sydøstp/55 P
+PFX 699 P Midtp/55 P
+PFX 699 Q Nordq/55 Q
+PFX 699 Q Sydq/55 Q
+PFX 699 Q Vestq/55 Q
+PFX 699 Q Østq/55 Q
+PFX 699 Q Nordvestq/55 Q
+PFX 699 Q Nordøstq/55 Q
+PFX 699 Q Sydvestq/55 Q
+PFX 699 Q Sydøstq/55 Q
+PFX 699 Q Midtq/55 Q
+PFX 699 R Nordr/55 R
+PFX 699 R Sydr/55 R
+PFX 699 R Vestr/55 R
+PFX 699 R Østr/55 R
+PFX 699 R Nordvestr/55 R
+PFX 699 R Nordøstr/55 R
+PFX 699 R Sydvestr/55 R
+PFX 699 R Sydøstr/55 R
+PFX 699 R Midtr/55 R
+PFX 699 S Nords/55 S
+PFX 699 S Syds/55 S
+PFX 699 S Vests/55 S
+PFX 699 S Østs/55 S
+PFX 699 S Nordvests/55 S
+PFX 699 S Nordøsts/55 S
+PFX 699 S Sydvests/55 S
+PFX 699 S Sydøsts/55 S
+PFX 699 S Midts/55 S
+PFX 699 T Nordt/55 T
+PFX 699 T Sydt/55 T
+PFX 699 T Vestt/55 T
+PFX 699 T Østt/55 T
+PFX 699 T Nordvestt/55 T
+PFX 699 T Nordøstt/55 T
+PFX 699 T Sydvestt/55 T
+PFX 699 T Sydøstt/55 T
+PFX 699 T Midtt/55 T
+PFX 699 U Nordu/55 U
+PFX 699 U Sydu/55 U
+PFX 699 U Vestu/55 U
+PFX 699 U Østu/55 U
+PFX 699 U Nordvestu/55 U
+PFX 699 U Nordøstu/55 U
+PFX 699 U Sydvestu/55 U
+PFX 699 U Sydøstu/55 U
+PFX 699 U Midtu/55 U
+PFX 699 V Nordv/55 V
+PFX 699 V Sydv/55 V
+PFX 699 V Vestv/55 V
+PFX 699 V Østv/55 V
+PFX 699 V Nordvestv/55 V
+PFX 699 V Nordøstv/55 V
+PFX 699 V Sydvestv/55 V
+PFX 699 V Sydøstv/55 V
+PFX 699 V Midtv/55 V
+PFX 699 W Nordw/55 W
+PFX 699 W Sydw/55 W
+PFX 699 W Vestw/55 W
+PFX 699 W Østw/55 W
+PFX 699 W Nordvestw/55 W
+PFX 699 W Nordøstw/55 W
+PFX 699 W Sydvestw/55 W
+PFX 699 W Sydøstw/55 W
+PFX 699 W Midtw/55 W
+PFX 699 X Nordx/55 X
+PFX 699 X Sydx/55 X
+PFX 699 X Vestx/55 X
+PFX 699 X Østx/55 X
+PFX 699 X Nordvestx/55 X
+PFX 699 X Nordøstx/55 X
+PFX 699 X Sydvestx/55 X
+PFX 699 X Sydøstx/55 X
+PFX 699 X Midtx/55 X
+PFX 699 Y Nordy/55 Y
+PFX 699 Y Sydy/55 Y
+PFX 699 Y Vesty/55 Y
+PFX 699 Y Østy/55 Y
+PFX 699 Y Nordvesty/55 Y
+PFX 699 Y Nordøsty/55 Y
+PFX 699 Y Sydvesty/55 Y
+PFX 699 Y Sydøsty/55 Y
+PFX 699 Y Midty/55 Y
+PFX 699 Z Nordz/55 Z
+PFX 699 Z Sydz/55 Z
+PFX 699 Z Vestz/55 Z
+PFX 699 Z Østz/55 Z
+PFX 699 Z Nordvestz/55 Z
+PFX 699 Z Nordøstz/55 Z
+PFX 699 Z Sydvestz/55 Z
+PFX 699 Z Sydøstz/55 Z
+PFX 699 Z Midtz/55 Z
+PFX 699 Æ Nordæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Sydæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Vestæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Østæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Nordvestæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Nordøstæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Sydvestæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Sydøstæ/55 Æ
+PFX 699 Æ Midtæ/55 Æ
+PFX 699 Ø Nordø/55 Ø
+PFX 699 Ø Sydø/55 Ø
+PFX 699 Ø Vestø/55 Ø
+PFX 699 Ø Østø/55 Ø
+PFX 699 Ø Nordvestø/55 Ø
+PFX 699 Ø Nordøstø/55 Ø
+PFX 699 Ø Sydvestø/55 Ø
+PFX 699 Ø Sydøstø/55 Ø
+PFX 699 Ø Midtø/55 Ø
+PFX 699 Å Nordå/55 Å
+PFX 699 Å Sydå/55 Å
+PFX 699 Å Vestå/55 Å
+PFX 699 Å Østå/55 Å
+PFX 699 Å Nordvestå/55 Å
+PFX 699 Å Nordøstå/55 Å
+PFX 699 Å Sydvestå/55 Å
+PFX 699 Å Sydøstå/55 Å
+PFX 699 Å Midtå/55 Å
+#Sammensætning, fugeelement fjern e
+SFX 404 Y 2
+SFX 404 e 0/946,943 .
+SFX 404 e 0/946,945,942 .
+#Sammensætning, fugeelement fjern e tilføj s
+SFX 405 Y 2
+SFX 405 e s/946,942,945 .
+SFX 405 e s/946,943,945 .
+#Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, torso
+SFX 736 Y 20