Permalink
Browse files

la til tekst pga oppdatert foil

  • Loading branch information...
perry- committed May 18, 2012
1 parent 95aab81 commit c2bd17ad6f85db1adb310505bdead831def898e0
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 Forelesning 08/8.1.md
View
@@ -53,10 +53,10 @@ Når en utfører kvalitativ vurdering benytter en seg av skalaer. Disse må en s
Når en benytter seg av kategorier er det svært viktig å gi en kort beskrivelse av hva hver enkelt kategori impliserer. Dette gjøres ved å relatere det til noe kjent, det vil si for eksempel prosjektets størrelse, selskapets turn-over og/eller selskapets profitt. Et eksempel på dette er for konsekvenser si at kategorien __høy__ vil bli gitt konsekvenser som på en alvorlig måte setter prosjektets lønnsomhet i fare. I tilfellet for sannsynlighet kan en si at __lav__ betyr at hendelsen _kan_ intreffe, men bare i ekstreme tilfeller.
Produktet av `konsekvens * sannsynlighet` brukes for å videre bestemme viktigheten av en risiko. En generell regel er at en kun vil se på de risikoer over en gitt sperregrense (M eller L).
-
+Konsekvens burde ikke bli brukt uten andre variabler for å vurdere risiko, man må også ta med sannsynlighet eller hendelsesfrekvens (hvor ofte forekommer feilen?). Så lenge man bruker den samme kvalitative måleenheten for sannsynlighet og hendelsesfrekvens, kan man bruke denne regneregelen.
#### GALE-modellen
-GALE-modellen er en metode som brukes for beslutningstaking hvor en vil bestemme seg for om hvorvidt en forandring skal introduseres eller ei. Modellen er noe mer komplisert enn den versjonen som benyttes i dette kurset, hvor kun risikovurderingsskjemaet benyttes. Dette skjemaet fokuserer på avvik fra nåværende gjennomsnitt.
+GALE-modellen er en metode som brukes for beslutningstaking hvor en vil bestemme seg for om hvorvidt en forandring skal introduseres eller ei. Modellen er noe mer komplisert enn den versjonen som benyttes i dette kurset, hvor kun risikovurderingsskjemaet benyttes. Dette skjemaet fokuserer på avvik fra nåværende gjennomsnitt. Allikevel må man sammenligne det nåværende systemet med noe annet, og ikke skrive setninger som "Antallet problemer med høy konsekvensrate er mye høyere enn snittet" (her vet man ikke hva "snittet" vil si).
GALE-indeksen regnes ut på bruk av vurdering av en hendelses _frekvens_, _sannsynligheten_ for at en oppstått hendelse skal forårsake problemer og hendelsens _alvorlighet_. Risikoindeksen er definert som `I = Fe + Pe + S`.

0 comments on commit c2bd17a

Please sign in to comment.