No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
PROJECT.md
README.md
mqtt-meterkast.ino

README.md

MQTT: Meterkast

Dit is de firmware van de Arduino in de meterkast van Tkkrlab. De Arduino zit via transistors verbonden aan 5 uitgangen welke 4 puls-relais in de meterkast kunnen schakelen. Daarnaast is de Arduino verbonden aan drie energiemeters, een grote schakelaar voor het openen en sluiten van de space en een kleine knop (met LED) om de verlichting te schakelen.

Meer informatie