Permalink
Browse files

Täsmennetään asennusohjetta

  • Loading branch information...
1 parent 33be733 commit c9ef32fa847e2b9b412f0f53e5587e785540b5bd @tlikonen committed Oct 17, 2011
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 README.org
View
@@ -12,11 +12,11 @@ Ahvenanmaan merkkipäiviä.
** Asentaminen
-Suomalainen kalenteri tulee käyttöön, kun tiedosto
-=suomalainen-kalenteri.el= ladataan ja sen sisältö evaluoidaan. Lienee
-järkevintä ladata se aina automaattisesti, kun Emacsin =calendar=-osa
-ladataan. Emacsin käynnistystiedostoon =~/.emacs= voi laittaa
-esimerkiksi seuraavanlaisen lausekkeen:
+Suomalainen kalenteri tulee käyttöön, kun tiedoston
+=suomalainen-kalenteri.el= sisältämä Emacs Lisp -koodi evaluoidaan.
+Lienee järkevintä asettaa Emacs tekemään se automaattisesti, kun
+=calendar=-osa ladataan. Emacsin käynnistystiedostoon =~/.emacs= tai
+=~/.emacs.d/init.el= voi lisätä esimerkiksi seuraavanlaisen lausekkeen:
#+BEGIN_SRC emacs-lisp
(eval-after-load 'calendar

0 comments on commit c9ef32f

Please sign in to comment.