Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 367 Bytes
title image published categories ref lang traffictypes tags
Keliennusteet kesätauolla 1.6.–31.8.2019
true
Tiedotteet
2019-05-31-weather-forecast-summer
fi
Tieliikenne
Rajapinnat

Sääennusteet menevät kesätauolle, jolloin data jää viimeiseen saatuun arvoon.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa ja myöhäistä ilmoitusaikaa.

You can’t perform that action at this time.