Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (26 sloc) 743 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 4.6.2019 10:00 - 12:00
Tiedotteet
fi
true
2019-06-04-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-700 road-web toistuva 500 Internal Server Error
  • DPO-425 Controller kaikille raw.githubista tuleville schemoille
  • DPO-707 DATEXIIResponseSchema_1_1.xsd
  • DPO-814 Testin kannassa kovaa kuormaa ja io:ta
  • DPO-805 Uusi tmc-aineisto aiheuttaa virheen
  • DPO-806 Geometryssä type (point, linestring) duplikoituu

MERI

  • DPO-442 - Merenkulun älypoijudata - BETA -> tuotanto

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.