Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (17 sloc) 782 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Rata: sijainnilliset vastaukset saa GeoJson-muodossa
Tiedotteet
fi
true
2019-08-19-release
Rautatieliikenne
Rajapinnat

Sijainnilliset vastaukset saa nykyään GeoJson-muodossa lisäämällä osoitteseen .geojson

GeoJson-muotoa on helpompi piirtää kartalle. Vastauksen voi esimerkiksi suoraan kopioida ja liittää parhaaksi katsomaansa GeoJson-piirtäjään, vaikkapa http://geojson.io

Esimerkkejä:

You can’t perform that action at this time.