Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (15 sloc) 492 Bytes
title image published categories ref lang traffictypes tags
LOTJU-Lähdejärjestelmän palvelukatko 03.09.2019 klo 10:00 - 14:00
true
Tiedotteet
2019-09-03-lotju-outage
fi
Tieliikenne
Ylläpito
Rajapinnat

Tiistaina 3.9.2019 klo 10:00 - 14:00 välisenä aikana on käyttökatkoja LOTJUn 2.12.4 version asennuksen takia.

Katkon aikana kamera-, LAM- ja tiesäädatan päivittymisessä esiintyy katkoksia. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.

You can’t perform that action at this time.