Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (15 sloc) 464 Bytes
title image published categories ref lang traffictypes tags
PORTNET-integraation palvelukatko 17.09.2019
true
Tiedotteet
2019-09-17-portnet-outage
fi
Meriliikenne
Ylläpito
Rajapinnat

Tiistaina 17.9.2019 on PORTNET-integraation palvelukatko lähdejärjestelmän päivittymisen vuoksi. Tiedotamme häiriön päätyttyä.

Katkon aikana satamakäyntien tiedot eivät päivity. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.

You can’t perform that action at this time.