Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (21 sloc) 1.13 KB
title categories image lang published ref traffictypes tags
Rata: junien ja kokoonpanojen versiohistoria saatavilla
Tiedotteet
fi
true
2019-10-15-release
Rautatieliikenne
Rajapinnat

Junien ja kokoonpanojen versiohistoria on nyt saatavilla virallisen rajapinnan kautta

Kyseessä on rajapinta, jolla voi tarkastella junan tai kokoonpanon tilaa tietyllä ajanhetkellä (eli tietyssä versiossa). Esimerkiksi historiatyökalu (https://rata.digitraffic.fi/history) käyttää rajapintaa

Versiohistoriaa säilytetään 14 päivän ajan

Esimerkkejä:

Dokumentaatio

You can’t perform that action at this time.