Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (22 sloc) 603 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 3.12.2019 10:00 - 12:00
Tiedotteet
fi
true
2019-12-03-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-967 Datex2-häiriötiedotteiden hakuun päättyneiden tiedotteiden aikarajaus
  • DPO-966 Code-description rajapintoihin myös englanninkieliset selitteet

MERI

  • DPO-966 Code-description rajapintoihin myös englanninkieliset selitteet

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.