Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 390 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 4.2.2020 10:00 - 12:00
Tiedotteet
fi
true
2020-02-04-release
Tieliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-949 Kelikamerakuvien historia julkiseksi

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.