Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (31 sloc) 1.84 KB
layout permalink section traffictypes searchable hero-image title lang ref intro
traffictype
/kokeellinen/
Tietolähteet
Tieliikenne
true
road
Kokeelliset tietolähteet
fi
kokeellinen
Avointa dataa Suomen tieverkolta.

Kokeelliset tietolähteet tarjoavat erilaisten kokeellisten hankkeiden tietoja avoimena datana. Kokeellisuus tarkoittaa sitä, että tiedot ovat tarjolla mahdollisesti rajatun ajan ja niiden saatavuus, ajantasaisuus ja sisältö voi muuttua odottamatta.

Tällä hetkellä tarjolla on vain yksi kokeellinen tietolähde.

Siltojen värähtelytiedot

Aurora-hanke on kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisissa olosuhteissa Tunturi-Lapissa. Siihen liittyvän kokeilutien siltojen värähtelyä mitataan kiihtyvyysantureilla.

Data kuvaa siltojen mittauspisteiden kiihtyvyysarvoja ajan suhteen. Kiihtyvyyden arvo ei ole yksiköllinen, vaan se on mittalaitteen ilmoittama jännitearvo ajan funktiona. Näin ollen datasta voidaan esimerkiksi laskea taajuustietoa ilman amplitudin yksikköä.

Mittausdataa otetaan 1 minuutin verran/tiedosto (32kHz näytteenottotaajuus, 4 byteä/näyte, little endian, binäärinen). Tiedostot nimetään tyyliin AL1501962095, missä A=mittaus-kortin identifier (A tai B), L=kanava (L tai R) ja 1501962095=tiedoston luontiaika (epoch, sekunteina)

Tiedostot ovat kooltaan keskimäärin noin 7 megatavun kokoisia.

Tieto kerätään ja julkaistaan kerran kuukaudessa noin kuun puolivälissä.

Listauksen saatavilla olevista tiedostoista saa osoitteesta: http://digitraffic-aurora.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bridge-vibration/index.txt

Tiedoston voi ladata osoitteesta: http://digitraffic-aurora.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bridge-vibration/{objektin-nimi} , jossa {objektin-nimi} on jokin index.txt -listauksessa mainituista.

You can’t perform that action at this time.