Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1362 lines (925 sloc) 93.5 KB
layout permalink section traffictypes searchable swagger-source hero-image lang ref title intro links
traffictype
/rautatieliikenne/
Tietolähteet
Rautatieliikenne
true
rail
fi
railway-traffic
Rautatieliikenne
Junien aikataulut, toteumatiedot, sijainnit ja kokoonpanot.

www.digitraffic.fi/rautatieliikenne/

Tämän avoimen rajapinnan tarkoituksena on jakaa tietoa Suomen rataverkolla kulkevien junien aikatauluista, sijainneista, kokoonpanoista sekä täsmällisyystiedoista. Palvelun omistaa Traffic Management Finland ja tietolähteenä toimii Traffic Management Finlandin ratakapasiteetin ja liikenteenohjauksen Liike-perheen sovellukset sekä matkustajainformaatiojärjestelmä MIKU.

Avoimeen dataan tuotavaa tietoa koostetaan eri lähteistä. Lähdejärjestelmien tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä, tietoa ei aina saada tai tieto jää jostakin syystä välittymättä avoimeen dataan. Arkaluonteisia tietoja ei tuoda avoimeen dataan lainkaan. Näistä syistä emme suosittele aineiston käyttämistä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa.

![LIIKE]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/liike.png" }}) ![REAALI]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/reaali.png" }}) ![LOKI]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/loki.png" }})

Rajapinnasta saatavien tietojen avulla on mahdollista vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko junani aikataulussa?
 • Missä junani sijaitsee tällä hetkellä?
 • Millä junalla voin matkustaa paikasta A paikkaan B ajanhetkenä C?
 • Mitkä junat lähtevät ja saapuvat asemalta seuraavaksi?
 • Mistä vaunuista junani koostuu?
 • Mitä palveluita vaunut tarjoavat?
 • Oliko juna aikataulussa esimerkiksi kaksi kuukautta sitten?

Saatavilla on myös Swagger-dokumentaatio

Rajapinnasta saatavien tietojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0.

Sisältö

 1. Yleistä
  1. Palvelun kehittäjäyhteisö
  2. Suunnittellut ominaisuudet
  3. Toteutetut ominaisuudet
  4. HTTPS
  5. Dataa tukevat rajapinnat / työkalut
 2. REST-rajapinnat
  1. Junien tiedot (/trains)
  2. Aktiivisten junien seuranta (/live-trains)
  3. Junien GPS-sijainnit
  4. Tarkempi seuranta kulkutietoviestien avulla (/train-tracking)
  5. Kokoonpanotiedot (/compositions)
  6. Kulkutievarukset (/routesets)
  7. Metatiedot (/metadata)
  8. GraphQL
 3. WebSocket (MQTT)
  1. Yleistä MQTT:stä
  2. Junien kuuntelu
  3. Kokoonpanojen kuuntelu
  4. GPS-sijaintien kuuntelu
  5. Kulkutietoviestien kuuntelu
  6. Kulkutievarauksien kuntelu
 4. Vastaustyypit
  1. Junat
  2. Kokoonpanot
  3. GPS-sijainnit
  4. Kulkutietoviestit
  5. Liikennepaikat
  6. Operaattorit
  7. Syyluokat
  8. Syykoodit
  9. Kolmannen tason syykoodit
  10. Junatyypit
  11. Raideosuudet
  12. Herätepisteet
  13. Aikataulukaudet ja muutosajankohdat
 5. Versionumeroiden käyttö
 6. Avoimen datan käyttölupa

Yleistä

Palvelun kehittäjäyhteisö

Jos sinulla on kysymyksiä tietosisällöstä, kehitysehdotuksia tai tarvitset apua rajapinnan käyttöön, palvelulle on perustettu julkinen rata.digitraffic.fi Google-ryhmä.

Suunnittellut ominaisuudet

Listassa ensimmäisenä oleva pyritään toteuttamaan ensimmäisenä. Ominaisuuksia saatetaan vielä hyllyttää esim. operaattorien liikesalaisuussyistä tai odottamattomien teknisten vaikeuksien takia.

Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia rata.digitraffic.fi -keskusteluryhmässä

Suunnitteilla olevat ominaisuudet:

 • Siri-sanomat
  • Sisältävät asemakuulutusten kaltaista tietoa. Esimerkiksi "Raide 5 on remontissa Pasilassa".
 • Routeset-sanomat
  • Kun juna varaa edestään rataosia kuljettavaksi, tästä syntyy Routeset-sanomia. Myös TrackSet- ja TrackConfirm-sanomat pyritään julkaisemaan.

Toteutetut ominaisuudet

 • 20.5.2019
  • Kulkutievaraukset (routeset-viestit)
 • 22.1.2019
  • Suojattu MQTT-yhteys
 • 16.11.2018
  • Aikataulukaudet ja muutosajankohdat
 • 30.10.2018
  • Kaikki paitsi metadata-tiedot saatavilla MQTT:n kautta
 • 12.9.2018
  • Vanhat GPS-sijainnit zip-paketteina
 • 13.8.2018
  • Junan "myöhässä"-toiminallisuus
 • 21.5.2018
  • Junan sijaintihistorian haku (/train-locations/<departure_date>/<train_number>)
 • 12.2.2018
  • Kokoonpanojen haku versionumeron avulla
 • 5.2.2018
  • GraphQL. Tapa filtteröidä, rajoittaa ja yhdistellä vastauksia
 • 1.2.2018
  • Uusi tyyli etusivulle
  • Vanhat junat ja kokoonpanot zip-paketteina
 • 12.12.2017
  • Junien GPS-sijainnit
 • 03.10.2017
  • Junien tiedot GTFS-muodossa
 • 22.08.2017
  • Swagger-dokumentaatio
 • 20.06.2017
  • MIKU-järjestelmän käsiennusteet (Etelä-Suomen junien tarkemmat ennusteet)
 • 18.05.2017
  • Säännöllisen ja tulevaisuuden kiireellisen kapasiteetin jakaminen
 • 30.03.2017
  • Syytietojen (eli myöhästymissyyn) kolmas taso
 • 24.02.2017
  • Junan lähtövalmiusilmoitus (trainReady).
 • 31.01.2017
  • Junan aikataulun hyväksymishetki (timeTableAcceptanceDate).
 • 24.01.2017
  • Rajapinta, joka palauttaa kaikki muuttuneet junat (/trains?version).
 • 11.01.2017
  • Julkaistu junan aikataulun ratakapasiteettihakemuksen tyyppi.
 • 02.01.2017
  • Syyluokkiin ja -koodeihin viitataan id:llä.
 • 25.11.2016
  • Rajoitettu aikataulurajapinnan käyttöä. Lue alhaalta rajapintakuvauksesta lisätietoa.
 • 23.11.2016
  • Uusi algoritmi ennusteiden tuottamiseen
 • 15.06.2016
  • Kulkutietoviestit asemapaikoittain ja raideosuuksittain
 • 16.03.2016
  • Mahdollisuus kuunnella junia websocketilla
  • Herätepisteet
 • 29.12.2015
  • Toteumatiedon haku aikavälirajoituksin
 • 18.11.2015
  • Aikatauluttomien junien kulkutietoviestit
 • 08.10.2015
  • Raideosuudet
  • Kulkutietoviestit
  • Liikennepaikkaluetteloon lisää tietoja
 • 05.03.2015
  • Operaattoriluettelo junanumeroavaruuksilla
  • Liikennepaikkaluettelo
  • Rajoitetun kokokoonpanotietojen julkaiseminen.
  • Reaaliaikaisen liikennetilanteen ja toteumatiedon julkaiseminen.
  • Voimassa olevan kapasiteetin julkaiseminen.

HTTPS

Rajapinta tukee sekä HTTP- että HTTPS-muotoa. Suosittelemme HTTPS:n käyttöä.

Dataa tukevat rajapinnat / työkalut

Rajapinnat

Avoimen datan rajapinta tarjoaa sekä on REST- että WebSocket-rajapinnat, joiden vastaukset ovat JSON-formaattia. Rajapinnan tulokset tallennetaan välimuistiin, jossa säilytysaika riippuu tehdystä kyselystä ja muodostetusta vastauksesta, esimerkiksi asematiedot pidetään välimuistissa pidempään kuin reaaliaikaiset kulkutiedot.

Rajapinta on jaettu kuuteen osaan:

Palvelussa on junien aikataulu- ja toteumatiedot noin 720 päivää taaksepäin. Tulevaisuuteen tiedot ovat saatavilla niin pitkälle kuin rataviranomainen on hyväksynyt operaattoreiden aikatauluhakemukset. Rajapinnasta saatavat aikataulut voivat muuttua aikataulujen muutosajankohdissa, joita on noin kolmen kuukauden välein. Tämä koskee erityisesti tavaraliikennettä, mutta myös henkilöliikenteeseen voi tulla muutoksia näissä ajankohdissa. Tämän vuoksi sellaisten junien aikatauluihin, joiden lähtöpäivä on seuraavan muutosajankohdan jälkeen, ei voi täydellä varmuudella luottaa.

Käytettävä versio rajapinnasta kerrotaan osoitteessa. Esimerkiksi http://rata.digitraffic.fi/api/v1/trains/latest/1, jossa v1 on rajapinnan versiotunnus.

Kaikki aikaleimat ovat ISO-8601:n mukaisia (esimerkiksi 2018-03-28T04:35:00.000Z). Huomaa, että aikaleimoissa aikavyökkeenä on Z eli ne ovat UTC-aikaa, eivät Suomen aikaa.

Rajapinnan käytössä on yhtäaikaiseen käyttöön liittyviä rajoituksia. Yhdestä ip-osoitteesta voi olla maksimissaan kaksi yhtäaikaista yhteyttä ja tehdä viisi pyyntöä sekunnissa. Rajoituksen ylittyessä palvelu viivästyttää pyyntöjä tai antaa HTTP 429 -virheen.

Palvelun tilaa voi seurata osoitteessa https://nodeping.com/reports/statusevents/Q8FN33750I.

Junien tiedot (/trains)

Tämän rajapinnan kautta voidaan kysyä junien aikataulutietoja. Erilaisia tapoja kysyä junien tietoja ovat: junanumero, lähtöpäivämäärä, asema ja versio.

Toteumatiedoista osa perustuu liikenteenohjauksen tekemiin käsikirjauksiin, jonka vuoksi osa toteumakirjauksista tehdään tapahtumahetkeä 0-5 minuuttia myöhemmin (siis historiaan). Esimerkiksi Tampereen ja Seinäjoen liikennepaikoilla ei saada automaattisia toteumatietoja, vaan kaikki toteumat perustuvat käsikirjauksiin.

Automaattinen ennusteen laskeminen perustuu toteutuneisiin toteumiin. Historiasta voidaan laskea keskinopeus kuinka nopeasti juna on ajanut liikennepaikkavälin tietyllä kalustolla ja tätä keskinopeutta käytetään ennustenopeutena.

Yhden junan tiedot

URL: /trains/<train_number>?departure_date=<departure_date>&version=<version>

Esimerkkejä

Kuvaus

Palauttaa yhden junan tiedot

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) train_number 1-99999 1, 3402 Junan numero. Esimerkiksi junan "IC 59" junanumero on 59.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Jos parametriksi annetaan "latest", pyritään päättelemään juna joka on lähinnä nykyhetkeä. Päättely tehdään siten, että haetaan kaikki junanumeron junat lähipäiviltä ja etsitään nykyhetkeä lähinnä oleva aikataulurivi (rajauksella 4 tuntia taaksepäin, 16 tuntia eteenpäin. Vertailussa käytetään aikataulurivien suunnitteltuja aikoja.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 159123295871 Versiorajoitus. Jos juna ei ole muuttunut sitten määritellyn version, palautetaan tyhjä tulos.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat -tyyppisen vastauksen.

Päivän junien tiedot

URL: /trains/<departure_date>

Esimerkki: /trains/2017-11-09

Kuvaus

Palauttaa kaikki junat halutulta lähtöpäivämäärältä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date (yyyy-mm-dd) 2017-01-01

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

Kaikkien junien tiedot

URL: /trains?version

Esimerkki: /trains?version=1234567891234

Kuvaus

Palauttaa kaikkien junien tiedot, jotka ovat muuttuneet sitten annetun versionumeron. Vastaus rajoitettu 2500 junaan.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 159123295871 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki junat, jotka ovat muuttuneet sitten version-version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusimmalla versionumerolla muuttuneet junat.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

GTFS

URL:t

Kuvaus

Junien tiedot saa myös GTFS-muodossa (General Transit Feed Specification). Paketti gtfs-all.zip sisältää kaikki junat ja gtfs-passenger.zip sisältää vain matkustajajunat.

Paketti generoidaan uusiksi päivittäin noin klo 5:00. Se sisältää kaikki tulevaisuuden junat ja menneisyyden junat viimeiseltä seitsemältä päivältä.

Paluuarvo

Palauttaa GTFS-muodossa olevan zip-paketin

Vanhat junat zip-paketteina

Vanhojen junien tiedot löytyvät zip-paketteina osoittesta /api/v1/trains/dumps/list.html

Paketin sisältämä json on saman muotoista kuin muutkin juna-vastaukset.

Uusi paketti luodaan joka kuun viides päivä.

Aktiivisten junien seuranta (/live-trains)

Liikennepaikan saapuvat ja lähtevät junat (lukumäärärajoitus)

URL: /live-trains/station/<station_shortcode>?arrived_trains=arrived_trains>&arriving_trains=arriving_trains> &departed_trains=<departed_trains>&departing_trains=<departing_trains>&version=<change_number>

Esimerkkejä:

Kuvaus

Palauttaa asemalla pysähtyvistä junista viimeksi lähteneet tai saapuneet, tai seuraavaksi lähtevät tai saapuvat.

Parametreillä voidaan rajoittaa palautettavien junien määrää. Junien kokonaismäärän rajoitus on 1000. Rajoitusparametrien yhteenlaskettu summa ei siis voi olla tätä suurempi.

Haku tehdään aikatauluaikojen perusteella taakse ja eteenpäin 24 tuntia. Tämä tarkoittaa, että harvaan liikennöidyllä liikennepaikkalla junien määrä saattaa olla pieni.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Koska sama juna voi kuulua useampaan joukkoon (esim. saapunut juna voi olla yhtäaikaisesti myös lähtevä), palautettava kokonaismäärä on yleensä pienempi kuin parametrien summa.

Oletuksena haulla palautetaan vain junat, jotka pysähtyvät asemalle. Parametrin "include_nonstopping" avulla voidaan palauttaa myös junat, jotka ajavat aseman ohi pysähtymättä.

Versionumerohaulla ei palauteta junasta tietoa, mikäli junan tiedot eivät ole muuttuneet kyselyiden välillä. Tämä tarkoittaa, että tulosjoukon koko voi olla tällöin pienempi.

Nimi Formaatti Oletusarvo Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station string "HKI" Aseman lyhenne. Esimerkiksi HKL, TPE, PSL. Lista lyhenteistä löytyy täältä.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) arrived_trains positive integer, 1-600 5 20 Kuinka monta saapunutta junaa palautetaan maksimissaan.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) arriving_trains positive integer, 1-600 5 20 Kuinka monta saapuvaa junaa palautetaan maksimissaan.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) departed_trains positive integer, 1-600 5 20 Kuinka monta lähtenyttä junaa palautetaan maksimissaan.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) departing_trains positive integer, 1-600 5 20 Kuinka monta lähtevää junaa palautetaan maksimissaan.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) include_nonstopping true/false false true Palautetaanko aseman ohi pysähtymättä ajavat junat.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 159123295871 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki junat, jotka ovat muuttuneet sitten version-version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusimmat tiedot.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

Liikennepaikan saapuvat ja lähtevät junat (aikavälirajoitus)

URL: /live-trains/station/<station_shortcode>?minutes_before_departure=<minutes_before_departure>&minutes_after_departure=<minutes_after_departure>&minutes_before_arrival=<minutes_before_arrival>&minutes_after_arrival=<minutes_after_arrival>&version=<change_number>&includeNonstopping=<includeNonstopping

Esimerkiksi: /live-trains/station/HKI?minutes_before_departure=15&minutes_after_departure=15&minutes_before_arrival=15&minutes_after_arrival=15

Kuvaus

Palauttaa asemalla pysähtyvistä junista viimeksi lähteneet tai saapuneet, tai seuraavaksi lähtevät tai saapuvat.

Parametreillä voidaan rajoittaa lähteviä ja saapuvia junia aikamääreiden avulla.

Aikavälirajoituksen maksimikoko on 24 tuntia. Tämä tarkoittaa, että harvaan liikennöidyllä liikennepaikkalla junien määrä saattaa olla pieni.

Oletuksena haulla palautetaan vain junat, jotka pysähtyvät asemalle. Parametrin "include_nonstopping" avulla voidaan palauttaa myös junat, jotka ajavat aseman ohi pysähtymättä.

Versionumerorajoituksen avulla voidaan suodattaa pois junat, jotka eivät ole muuttuneet sitten annetun versionumeron.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Oletusarvo Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station string "HKI" Aseman lyhenne. Esimerkiksi HKL, TPE, PSL. Lista lyhenteistä löytyy täältä.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) minutes_before_departure positive integer, 0-1440 20 Kuinka monta minuuttia juna näytetään ennen sen lähtöä.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) minutes_after_departure positive integer, 0-1440 20 Kuinka monta minuuttia juna näytetään sen lähdön jälkeen.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) minutes_before_arrival positive integer, 0-1440 20 Kuinka monta minuuttia juna näytetään ennen sen saapumista.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) minutes_after_arrival positive integer, 0-1440 20 Kuinka monta minuuttia juna näytetään sen saapumisen jälkeen.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) include_nonstopping true/false false true Palautetaanko aseman ohi pysähtymättä ajavat junat.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 159123295871 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki junat, jotka ovat muuttuneet sitten version-version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusimmat tiedot.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

Reittiperusteinen haku

URL: /live-trains/station/<departure_station_code>/<arrival_station_code>?departure_date=<departure_date>&startDate=<startDate>&endDate=<endDate>&limit=<limit>

Esimerkki: /live-trains/station/HKI/TPE

Kuvaus

Palauttaa junat, jotka kulkevat departure_station_code- ja arrival_station_code-asemien kautta ja pysähtyvät asemilla.

Haku palauttaa vain suorat junayhteydet.. Hakutulos ei siis sisällä operaattorin tarjoamia reittivaihtoehtoja, joissa matkustaja joutuu esimerkiksi vaihtamaan junaa. Päivämääräväli rajattu maksimissaan kahteen päivään.

Oletuksena haulla palautetaan vain junat, jotka pysähtyvät asemallilla. Parametrin "include_nonstopping" avulla voidaan palauttaa myös junat, jotka ajavat asemien ohi pysähtymättä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selite
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_station string "HKI" Lähtöaseman lyhenne. Lyhennekoodit löytyvät täältä.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) arrival_station string "RI" Määränpääaseman lyhenne. Lyhennekoodit löytyvät täältä.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Päivämäärä jolta junia haetaan. Jos lähtöpäivämäärä on tyhjä, etsitään seuraavan 24 tunnin aikana lähteviä junia.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) startDate datetime(ISO 8601) 2017-01-01T23:28:59.564Z departure_date päivämäärän sijasta voidaan määritellä aikaväli, jolta junia haetaan. Tämä parametri määrittelee aikavälin alun. Päivämääräväliä verrataan junan aikataulun mukaisen lähtöaikaan reittihaun lähtöasemalta.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) endDate datetime(ISO 8601) 2017-01-01T23:28:59.564Z Tämä parametri määrittelee aikavälin lopun. Jos tämä parametri jätetään tyhjäksi, haetaan junia seuraavalle 24 tunnille asti.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) limit positive integer 15 Rajaa palautettavien junien määrää. Oletusarvo on 1000.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) include_nonstopping true/false false Palautetaanko aseman ohi pysähtymättä ajavat junat.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

Kohta lähtevien tai saapuvien junien seuranta

URL: /live-trains?version=<version>

Esimerkkejä:

Kuvaus

Palauttaa kaikkien lähiaikoina kulussa olevien junien tiedot.

Kulussa oleva juna määritellään siten, että junan aikataulutapahtuman (suunniteltu, ennuste tai toteuma reitin jollain liikennepaikalla) hetkestä on kulunut alle 4 tuntia nykyhetkeen verrattuna.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) version positive integer 6403053026 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki junat, jotka ovat muuttuneet sitten version-version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusimmat tiedot.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisen vastauksen.

Junan GPS-sijainnit (/train-locations)

Tämän rajapinnan kautta voidaan lukea junan GPS:n tuottamaa sijaintitietoa. Kaikissa junissa ei ole GPS:ää käytössä. Jos näiden junien tarkka sijainti kiinnostaa, voidaan seuraamiseen käyttää käyttää esimerkiksi kulkutietoviestejä.

Junan GPS-laite toimittaa sijainnin tällä hetkellä 15 sekunnin välein. Sijainnit saapuvat kuitenkin eri aikoihin, joten kyselyiden cache-aika on yksi sekunti.

GPS-datan tuotto kytkeytyy päälle ja pois veturin kuljettajan toimesta, joten on mahdollista, että juna tuottaa GPS-dataa vaikka se ei olekaan ajossa. Yli 500 metriä lähimmästä radasta sijaitsevat GPS-sijainnit suodatetaan pois.

Kehittäjien kannattaa huomioida junien sijaintitietojen puutteet sovelluksissaan ja kertoa rajoitteista selkeästi myös sovellusten loppukäyttäjille. Puutteiden ja virheiden vuoksi tietojen käyttöä turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa kannattaa harkita tarkkaan.

Kaikkien junien sijainnit

URL: /train-locations/latest?bbox=<points>

Kuvaus

Palauttaa kaikkien junien GPS-tiedot, jotka ovat olleet aktiivisia viimeisen 15 minuutin sisällä.

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) bbox 4 numeroa 1,1,70,70 Maantieteellinen rajaus WSG84-koordinaateilla. Kahdesta ensimmäisestä ja kahdesta viimeisestä numerosta muodostetaan rajausneliön määrittelevät pisteet

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa GPS-sijainnit -tyyppisen vastauksen.

Yhden junan sijainti

URL: /train-locations/<departure_date>/<train_number>?bbox=<points>

Esimerkkejä:

Kuvaus

Palauttaa junan GPS-sijainnit lähtöpäivänä.

Mikäli lähtöpäivänä käytetään arvoa "latest" palautetaan GPS-sijainti, joka on päivittynyt viimeisen 15 minuutin sisällä.

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) train_number 1-99999 1 Junan numero. Esimerkiksi junan "IC 59" junanumero on 59.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Jos arvo on "latest" (esim. train-locations/latest/1), palautetaan uusin, vähintään 15 minuutin sisällä päivittynyt GPS-sijainti.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) bbox 4 numeroa 1,1,70,70 Maantieteellinen rajaus WSG84-koordinaateilla. Kahdesta ensimmäisestä ja kahdesta viimeisestä numerosta muodostetaan rajausneliön määrittelevät pisteet

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa GPS-sijainnit -tyyppisen vastauksen.

Vanhat sijainnit zip-paketteina

Vanhat sijainnit löytyvät zip-paketteina osoitteesta /api/v1/train-locations/dumps/list.html

Paketin sisältämä json on saman muotoista kuin muutkin GPS-sijainti-vastaukset.

Uusi paketti luodaan joka päivä noin kello 15:30. Paketin sisältö on kaksi päivää vanhaa. Esimerkiksi 11.9.2018 15:30 luodaan päivän 9.9. junat.

Tarkempi seuranta kulkutietoviestien avulla (/train-tracking)

Liikennepaikkakohtaisten toteumien ja ennusteiden lisäksi junaa voidaan seurata ja paikantaa raideosuustarkkuudella kulkutietoviestien avulla

Kun juna saapuu raideosuudelle, aktivoituu raideosuuden anturi ja raideosuus varautuu kyseiselle junalle. Varatumisesta muodostuu "OCCUPY"-tyyppinen kulkutietoviesti. Junan poistuessa raideosuudelta syntyy puolestaan "RELEASE"-tyyppinen kulkutietoviesti. Kulkutietoviestit kertovat siis mitä raideosuuksia juna on varannut itselleen kuljettavaksi.

Kulkutietoviestejä voi seurata kahdella tapaa. Perinteisellä REST-rajapinalla (eli kuten esimerkiksi "live-trains"-liittymää) tai socketeilla (MQTT).

Kulkutietoviestejä kertyy päivittäin yli 300 000. On siis hyvä miettiä halutaanko hyödyntää kulkutietoviestejä vai luvussa 1.1 kuvattuja liikennepaikkakohtaisia toteumia ja ennusteita.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Datan laatu ei ole aina optimaalista. Tunnettuja välillä esiintyviä vikoja:

 • Seuraavan ja edellisen aseman/raideosuuden puuttuvat
 • Junan lähtöpäivämäärä tyhjä
 • Viestejä esiintyy tuplana (samat tiedot, eri id)

Kulkutietoviestit välitetään avoimen datan rajapintaan käytännössä sellaisena kuin ne saadaan kauko-ohjausjärjestelmistä. Virheellisiä viestejä lähettäviä kauko-ohjausjärjestelmiä pyritään korjaamaan jatkuvasti palautteen avulla.

Kaikkien junien seuranta

URL: /train-tracking?version=<version>

Esimerkiksi: /train-tracking?version=65403053026

Kuvaus

Palauttaa kaikki kulkutietoviestit, joiden versionumero on suurempi kuin parametrina annettuna versio.

Maksimissaan palautetaan 2500 kulkutietoviestiä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 6403053026 Versionumero, jota uudemmat kulkutietoviestit palautetaan. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan kulkutietoviestit uusimmalla versionumerolla

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutietoviestit-tyyppisen vastauksen.

Yhden junan seuranta

URL: /train-tracking/<departure_date>/<train_number>?version=<version>

Esimerkki: /train-tracking/2017-01-01/1?version=1000

Kuvaus

Palauttaa halutun yhden junan kulkutietoviestit.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Kyselyyn otetaan mukaan myös kulkutietoviestit, joilla ei ole lähtöpäivämäärää (departureDate) edellisen ja seuraavan vuorokauden rajauksella. Tällöin saattaa palautua "eilisen" kulkutietoviestejä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) train_number 1-99999 1, 3402 Junan numero. Esimerkiksi junan "IC 59" junanumero on 59.
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Jos arvo on "latest" (esim. train-tracking/latest/1) , palauttaa uusimman lähdön kulkutietoviestejä. Palauttaa lisäksi kulkutietoviestit ilman lähtöpäivämäärää +1..-1 päivän rajauksella.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 159123295871 Versiorajoitus. Jos juna ei ole muuttunut sitten määritellyn version, palautetaan tyhjä tulos. Jos tyhjä, ei tehdä versiorajoitusta.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutietoviestit-tyyppisen vastauksen.

Liikennepaikan seuranta

URL: /train-tracking/station/<station>/<departure_date>

Esimerkki: /train-tracking/station/JY/2017-08-01

Kuvaus

Palauttaa liikennepaikan kulkutietoviestit.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Kyselyyn otetaan mukaan myös kulkutietoviestit, joilla ei ole lähtöpäivämäärää (departureDate) edellisen ja seuraavan vuorokauden rajauksella. Tällöin saattaa palautua "eilisen" kulkutietoviestejä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station string "HKI" Liikennepaikan lyhenne. Lyhennekoodit löytyvät täältä
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Palauttaa lisäksi kulkutietoviestit ilman lähtöpäivämäärää hakuparametria seuraavalta päivältä kello 16:00 asti.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutietoviestit-tyyppisen vastauksen.

Raideosuuden seuranta

URL: /train-tracking/station/<station>/<departure_date>/<track_section>

Esimerkkejä:

Kuvaus

Palauttaa liikennepaikan raideosuuden kulkutietoviestit.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Kyselyyn otetaan mukaan myös kulkutietoviestit, joilla ei ole lähtöpäivämäärää (departureDate) edellisen ja seuraavan vuorokauden rajauksella. Tällöin saattaa palautua "eilisen" kulkutietoviestejä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station string "HKI" Liikennepaikan lyhenne. Lyhennekoodit löytyvät täältä
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) track_section string "001" Liikennepaikan raideosuuden lyhenne. Lyhennekoodit löytyvät täältä
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date (yyyy-mm-dd) 2017-01-01 Kulkutietoviestiin liittyvän junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Palauttaa lisäksi kulkutietoviestit ilman lähtöpäivämäärää hakuparametria seuraavalta päivältä kello 16:00 asti. Jos arvo on "latest", palautetaan uusimpia kulkutietoviestejä.
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) limit positive integer 100 Kuinka monta uusinta kulkutietoviestiä kyselyssä palautetaan. Maksimiarvo 1000. Tämä rajaus poissulkee departure_date-rajauksen. Jos departure_date- tai limit-rajoitusta ei anneta, käytetään limit-rajoitusta.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutietoviestit-tyyppisen vastauksen.

Kokoonpanotiedot (/compositions)

Kokoonpanotietoja tulee junille 0-5 tuntia ennen junan lähtö tai pysähdystä, jossa kokoonpano muuttuu.

![warning]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/warn.png" }}) Moottorivaunut (esimerkiksi tyypit Sm3, Sm4, Sm5) on yleisesti ilmoitettu kokoonpanoissa vaunuina.

Junan kokoonpanohaku

URL: /compositions/<departure_date>/<train_number>

Esimerkki: /compositions/2017-01-01/1

Kuvaus

Palauttaa yksittäisen junan kokoonpanotiedot tiettynä päivämääränä.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Selitys
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) train_number 1-99999 1
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kokoonpanot-tyyppisen vastauksen.

Junien kokoonpanohaku

URL: /compositions/<departure_date>

Esimerkki: /compositions/2017-01-01

Kuvaus

Palauttaa junien kokoonpanotiedot halutulta vuorokaudelta.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kokoonpanot-tyyppisen vastauksen.

Kaikkien kokoonpanojen seuranta

URL: /compositions?version=<version>

Esimerkki: /compositions?version=12349873459128375

Kuvaus

Palauttaa kaikki kokoonpanot, jotka ovat uudempia kuin version

Paluuarvo

Palauttaa Kokoonpanot-tyyppisen vastauksen.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 6403053026 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki kokoonpanot, jotka ovat muuttuneet sitten version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusin kokoonpano.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Vanhat kokoonpanot zip-paketteina

Vanhat kokoonpanot löytyvät zip-paketteina osoittesta /api/v1/compositions/dumps/list.html

Paketin sisältämä json on saman muotoista kuin muutkin kokoonpano-vastaukset.

Uusi paketti luodaan joka kuun viides päivä.

Kulkutievaraukset (/routesets)

Jotta juna voi kulkea eteenpäin, sen tarvitsee varata edestään turvallinen kulkutie. Kulkutievaraukset kertovat yksityiskohtaisesti (raideosuus/opastin/vaihe-tasolla), millainen kulkutie edestä on varattu.

Kaikkien kulkutievarauksien seuranta

URL: /routesets?version=<version>

Esimerkki: /routesets?version=12349873459128375

Kuvaus

Palauttaa kaikki kulkutievaraukset, jotka ovat uudempia kuin version

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutievaraukset-tyyppisen vastauksen järjestettynä version-kentän mukaan nousevasti.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki Selitys
![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) version positive integer 6403053026 Versiorajoitus. Palauttaa kaikki kulkutievaraukset, jotka ovat muuttuneet sitten version. Jos versionumeroa ei anneta, palautetaan uusin kulkutievaraus.

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Yhden junan kulkutievaraukset

URL: /routesets/<departure_date>/<train_number>

Esimerkki: /routesets/2019-05-20/1

Kuvaus

Palauttaa yksittäisen junan kulkutievaraukset tiettynä päivämääränä järjestettynä nousevasti messageTime- ja sectionOrder-kentän mukaan

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) train_number 1-99999 1
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date(yyyy-mm-dd) 2017-01-01

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutievaraukset-tyyppisen vastauksen.

Liikennepaikan kulkutievaraukset

URL: /routesets/station/<station>/<departure_date>

Esimerkki: /routesets/station/JY/2019-05-20

Kuvaus

Palauttaa liikennepaikan kulkutievaraukset.

Hakuehdot

     Nimi Formaatti Esimerkki
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station string "HKI"
![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departure_date date (yyyy-mm-dd) 2017-01-01

![pakollinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Pakollinen ![vapaaehtoinen]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Vapaaehtoinen

Paluuarvo

Palauttaa Kulkutievaraukset-tyyppisen vastauksen järjestettynä nousevasti messageTime- ja sectionOrder-kentän mukaan

Metatiedot (/metadata)

Palvelun metatietojen hakurajapinta.

Liikennepaikkatiedot

URL: metadata/stations

Kuvaus

Palauttaa palvelun liikennepaikkojen tiedot. Tiedot päivittyvät lähdejärjestelmästä päivittäin n. klo 1:00.

Paluuarvo

Palauttaa Liikennepaikat-tyyppisen vastauksen.

Operaattoritiedot

URL: metadata/operators

Kuvaus

Palauttaa palvelun operaattoreiden tiedot. Tiedot päivittyvät lähdejärjestelmästä päivittäin n. klo 1:00.

Paluuarvo

Palauttaa Operaattorit-tyyppisen vastauksen.

Syyluokat

URL: metadata/cause-category-codes

Kuvaus

Palauttaa listan palvelussa aktiivisesti käytössä olevista syyluokista. Syyluokat ovat yleisiä kategorioita syytiedoille. Kaikki syyluokat julkaistaan AvoinData-palvelun kautta. Jos haluat listaukseen mukaan käytöstä poistuneet tai käyttöön lisättävät syyluokat, lisää osoitteeseen parametri show_inactive=true.

Paluuarvo

Palauttaa Palauttaa Syyluokat-tyyppisen vastauksen.-tyyppisen vastauksen.

Syykoodit

URL: metadata/detailed-cause-category-codes

Kuvaus

Palauttaa listan palvelussa käytössä olevista syykoodeista. Jokainen syyluokka on jaettu syykoodeihin eli syykoodi on syyluokan alempi taso. Kaikkia syykoodeja ei julkaista. Jos haluat listaukseen mukaan käytöstä poistuneet tai käyttöön lisättävät syykoodit, lisää osoitteeseen parametri show_inactive=true.

Paluuarvo

Palauttaa Syykoodit-tyyppisen vastauksen.

Kolmannen tason syykoodit

URL: metadata /third-cause-category-codes

Kuvaus

Palauttaa listan palvelussa käytössä olevista kolmannen tason syykoodeista. Kolmannen tason syykoodi on syykoodin alempi taso. Kaikkia kolmannen tason syykoodeja ei julkaista. Jos haluat listaukseen mukaan käytöstä poistuneet tai käyttöön lisättävät kolmannen tason syykoodit, lisää osoitteeseen parametri show_inactive=true.

Paluuarvo

Palauttaa Kolmannen tason syykoodit-tyyppisen vastauksen.

Junatyypit

URL: metadata/train-types

Kuvaus

Palauttaa listan palvelussa käytössä olevista junatyypeista (esim. IC, P, P). Jokaisella junatyypillä on yläkäsitteenä junalaji (esim. lähijuna, kaukojuna, tavarajuna).

Paluuarvo

Palauttaa Junatyypit-tyyppisen vastauksen.

Raideosuudet

URL: metadata/track-sections

Kuvaus

Palauttaa listan raideosuuksista. Raideosuus on pienin osuus raiteesta, jonka yksittäinen juna voi varata käyttöönsä ja näin muodostaa turvallisen kulkureitin. Raideosuudella voi siis sijaita maksimissaan yksi juna.

Lista ei kata kaikkia kulkutietoviesteissä esiintyviä raideosuuksia. Datan laatua pyritään parantamaan.

Paluuarvo

Palauttaa Raideosuudet-tyyppisen vastauksen.

Herätepisteet

URL: metadata/train-running-message-rules

Kuvaus

Herätepiste kuvaa miten kulkutietoviesti muunnetaan aikataulurivin toteumaksi taustajärjestelmässä.

Esimerkiksi kun saadaan kulkutietoviesti, joka vastaa herätepisteessä määriteltyä liikennepaikkaa, raideosuutta, varautumisen tyyppiä ja seuraavaa liikennepaikkaa, haetaan kulkutietoviestissä määritellyn junan aikataulurivi, joka vastaa herätepisteessä määritelty liikennepaikkaa ja aikataulurivityyppiä. Aikatauluriville kirjataan toteuma, joka on kulkutietoviestin aikaleima lisättynä offset-arvolla.

Paluuarvo

Palauttaa Herätepisteet-tyyppisen vastauksen.

Aikataulukaudet ja muutosajankohdat

URL: metadata/time-table-periods

Kuvaus

Aikataulukausi kuvaa ajanjaksoa, jolle haetaan säännöllisiä aikatauluja. Junan aikataulu on säännöllinen, jos sen vastauksessa on mukana arvo timetableType:"REGULAR".

Muutosajankohta on ajankohta aikataulukauden sisällä, jolloin jäljellä olevaan aikataulukauteen voidaan hakea muutoksia.

Muutosajankohtia voidaan käyttää arvioimaan junan aikataulun luotettavuutta eli sitä voiko se enää muuttua. Jos juna esimerkiksi lähtee 1.2.2018 ja seuraava muutosajankohta on 1.3.2018, junan aikataulu ei voi enää muuttua.

Paluuarvo

Palauttaa Aikataulukaudet ja muutosajankohdat-tyyppisen vastauksen.

GraphQL

GraphQL voidaan käyttää vastausten rajoittamiseen, filtteröintiin ja yhdistelyyn. GraphQL:än avulla voidaan esimerkiksi rajata mukaan vain tietyt json-kentät tai filtteröidä vastausta käyttäen mitä tahansa vastauksesta löytyvää json-kenttää.

GraphQL-kyselyitä voi kokeilla ja kirjoitella GraphiQL-työkalulla osoitteessa https://rata.digitraffic.fi/api/v1/graphql/graphiql

Jokaista kyselyä voidaan filtteröidä where-parametrillä, joka on json-query -tyyppinen string.

Esimerkkejä

Vain tiettyjen kenttien (junanumero ja operaattori) poiminta vastaukseen: kokeile

{
 viewer {
  getStationsTrainsUsingGET(station: "HKI") {
   trainNumber
   operatorShortCode
  }
 }
}

Sisällön filtteröinti (vain U-junat): kokeile

{
 viewer {
  getStationsTrainsUsingGET(station: "HKI", where:"[*commuterLineID=U]") {
   trainNumber
   commuterLineID
  }
 }
}

Ensimmäisen alkion poiminta: kokeile

{
 viewer {
  getStationsTrainsUsingGET(station: "HKI", where:"[*][0]") {
   trainNumber
   operatorShortCode
  }
 }
}

Kyselyiden yhdistäminen (junan aikataulu ja kokoonpano samassa kyselyssä): kokeile

{
 viewer {
  getTrainByTrainNumberAndDepartureDateUsingGET(train_number: "1", departure_date: "2017-12-28") {
   departureDate
   trainNumber
   trainType
  }
  getCompositionByTrainNumberAndDepartureDateUsingGET(train_number: "1", departure_date: "2017-12-28") {
   departureDate
   trainNumber
  }
 }
}

GraphQL-kysely omassa sovelluksessa

GraphQL-kysely on POST-tyyppinen pyyntö osoitteeseen https://rata.digitraffic.fi/api/v1/graphql/graphiql/?.

HTTP-pyyntöön tulee lisätä otsikko Content-Type: application/json

Itse kysely on jsonia POST:n bodyssä. Esimerkiksi:

{"query":"{ viewer {  getCompositionsByDepartureDateUsingGET(departure_date:\"2017-12-26\", where:\"[*trainType=S]\"){   trainType trainNumber  } } }"}

Kokonaisuudessaan homma näyttää REST-pluginissa tältä:

![GraphQL Postmanissa]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/graphql.png" }})

WebSocket (MQTT)

Aktiivisen hakemisen sijasta dataa voidaan myös kuunnella. Tähän käytetään MQTT-protokollaa.

Yleistä MQTT:stä

MQTT vastaa kolmesta portista

 1. Suojattu WebSocket osoitteessa rata.digitraffic.fi:443. Esimerkki: http://jsfiddle.net/r4f7b2qe/
 2. Suojaamaton WebSocket osoitteessa rata.digitraffic.fi:80. Esimerkki: http://jsfiddle.net/nj9dg6hp/
 3. Normaalin TCP-yhteyden kautta osoitteessa rata.digitraffic.fi:1883. TCP-porttiin ei voi selaimessa ottaa suoraan yhteyttä, joten esimerkkiä ei ole mahdollista muodostaa

MQTT:ssä kuunneltava data määritellään topicin avulla. Osia topic:sta voidaan korvata wildcard-merkeillä "#" ja "+". Esimerkiksi voidaan kuunnella kaikki kokoonpanoja topicista compositions/# tai vain yksittäisen junan kokoonpanoa topicista compositions/+/5/#. Lisätietoa täältä

Junien kuuntelu

Topic: trains/<departure_date>/<train_number>/<train-category>/<train-type>/<operator>/<commuter-line>/<running-currently>/<timetable-type>

Esimerkki: http://jsfiddle.net/q07ad2hb/

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisiä vastauksia.

Liikennepaikan junien kuuntelu

Topic: trains-by-station/<station>/

Esimerkki: http://jsfiddle.net/bkeav28u/

Paluuarvo

Palauttaa junat-tyyppisiä vastauksia.

GPS-sijaintien kuuntelu

Topic: train-locations/<departure_date>/<train_number>/

Esimerkki: http://jsfiddle.net/r4f7b2qe/

Paluuarvo

Palauttaa kokoonpanot-tyyppisiä vastauksia.

Kulkutietoviestien kuuntelu

Topic: train-tracking/<departure_date>/<train_number>/<type>/<station>/<track_section>/<previous_station>/<next_station>/<previous_track_section>/<next_track_section>

Esimerkki: http://jsfiddle.net/cb2uj7kg/2/

Paluuarvo

Palauttaa kulkutietoviestit-tyyppisiä vastauksia.

Kulkutievarauksien kuuntelu

Topic: routesets/<departure_date>/<train_number>

Esimerkki: http://jsfiddle.net/ytx5n9m1/

Paluuarvo

Palauttaa kulkutievaraukset-tyyppisiä vastauksia.

Kokoonpanojen kuuntelu

Topic: compositions/<departure_date>/<train_number>/<train_category>/<train_type>/<operator>

Esimerkki: http://jsfiddle.net/3k4e8wyf/

Paluuarvo

Palauttaa kokoonpanot-tyyppisiä vastauksia.

Vastaustyypit

Kaikki vastaukset ovat JSON-formaattia. Eri vastaustyypit ovat kuvattu alla.

Jokainen tyypin kenttä on kuvattu ikonilla, jotka tarkoittavat:

![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) Ei voi olla tyhjä ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) Voi olla tyhjä ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Komentti, jos tarpeen

Junat

Järjestetty kenttien departureDate ja trainNumber mukaisesti nousevaan järjestykseen.

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainNumber: 1-99999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan numero. Esim junan "IC 59" junanumero on 59
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departureDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan operoiman operaattorin UIC-koodi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorShortCode: vr, vr-track, destia, ... ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Lista operaattoreista löytyy täältä.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainType: IC, P, S, ...
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainCategory: lähiliikenne, kaukoliikenne, tavaraliikenne, ...
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) commuterLineID: Z, K, N....
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) runningCurrently: true/false ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko juna tällä hetkellä kulussa
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) cancelled: true/false ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Totta, jos junan peruminen on tehty 10 vuorokauden sisällä. Yli 10 vuorokautta sitten peruttuja junia ei palauteta rajapinnassa laisinkaan.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) version: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Versionumero, jossa juna on viimeksi muuttunut
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timetableType: REGULAR tai ADHOC. ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kertoo onko junan aikataulu haettu säännöllisenä (REGULAR) vai kiireellisenä yksittäistä päivää koskevana (ADHOC).
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timetableAcceptanceDate: datetime. ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin viranomainen on hyväksynyt junan aikataulun.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) deleted: true,false ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Vain /trains/version -rajapinnassa käytetty attribuutti, joka kertoo onko juna poistettu eli peruttu yli kymmenen päivää ennen lähtöä.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timeTableRows ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kuvaa saapumisia ja lähtöjä liikennepaikoilta. Järjestetty reitin mukaiseen järjestykseen.
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainStopping true,false ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Pysähtyykö juna liikennepaikalla
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman lyhennekoodi
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationcUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman UIC-koodi
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) countryCode: "FI", "RU"
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) type: "ARRIVAL" tai "DEPARTURE" ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Pysähdyksen tyyppi
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) commercialStop: boolean ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko pysähdys kaupallinen. Annettu vain pysähdyksille, ei läpiajoille. Mikäli junalla on osaväliperumisia, saattaa viimeinen perumista edeltävä pysähdys jäädä virheellisesti ei-kaupalliseksi.
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) commercialTrack: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Suunniteltu raidenumero, jolla juna pysähtyy tai jolta se lähtee. Raidenumeroa ei saada junille, joiden lähtöön on vielä yli 10 päivää. Operatiivisissa häiriötilanteissa raide voi olla muu.
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) cancelled: true/false ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Totta, jos lähtö tai saapuminen on peruttu
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) scheduledTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulun mukainen pysähtymis- tai lähtöaika
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) liveEstimateTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ennuste. Tyhjä jos juna ei ole matkalla
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) estimateSource: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ennusteen lähde. Lisätietoa lähteistä täältä.
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) unknownDelay: boolean ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Jos ennustetta ei voida antaa luotettavasti, liikenteenohjaaja voi kytkeä unknownDelay-bitin päälle. Bitti tarkoittaa, että juna on myöhässä, mutta ei osata kertoa kuinka paljon. Lisätietoa: https://www.liikennevirasto.fi/-/juna-myohassa-eika-arviota-lahtoajasta-asemien-nayttotaulut-kertovat-taman-pian-uudella-tavalla
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) actualTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aika jolloin juna saapui tai lähti asemalta
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) differenceInMinutes: integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Vertaa aikataulun mukaista aikaa ennusteeseen tai toteutuneeseen aikaan ja kertoo erotuksen minuutteina
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) causes ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syytiedot. Kuvaavat syitä miksi juna oli myöhässä tai etuajassa pysähdyksellä. Kaikkia syyluokkia ja -tietoja ei julkaista.
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) categoryCodeId ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Yleisen syyluokan yksilöivä tunnus. Lista syyluokista löytyy osoitteesta metadata/cause-category-codes
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) categoryCode ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Yleisen syyluokan koodi. Huom. ei yksilöivä.
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) detailedCategoryCodeId ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tarkemman syykoodin yksilöivä tunnus. Lista syykoodeista löytyy osoitteesta täältä
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) detailedCategoryCode ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tarkempi syykoodin koodi. Huom. ei yksilöivä
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) thirdCategoryCodeId ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kolmannen tason syykoodin tunnus.
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) thirdCategoryCode ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kolmannen tason syykoodin koodi. Huom. ei yksilöivä
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) trainReady ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan lähtövalmius. Operaattorin tulee tehdä lähtövalmiusilmoitus liikenteenohjaajalle aina kun junan kokoonpanovaihtuu tai se lähtee ensimmäiseltä pysäkiltään.
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) source ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tapa, jolla lähtövalmiusilmoitus on tehty.
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) accepted ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko lähtövalmiusilmoitus hyväksytty.
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timestamp ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aika jolloin lähtövalmiusilmoitus on päätetty.

Kokoonpanot

Järjestetty kenttien departureDate ja trainNumber mukaisesti nousevaan järjestykseen.

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainNumber: 1-99999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan numero. Esim junan "IC 59" junanumero on 59
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departureDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan operoiman operaattorin UIC-koodi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorShortCode: vr, vr-track, destia, ... ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Lista operaattoreista löytyy täältä.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainCategory: lähiliikenne, kaukoliikenne, tavaraliikenne
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainType: P, S, IC, IC2, MUS, etc.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) version: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Versionumero, jossa juna on viimeksi muuttunut
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) journeySections ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kuvaa junan yhtä matkaosuutta, joka ajetaan samalla kokoonpanolla
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) beginTimeTableRow ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aloitus
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman lyhennekoodi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationcUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman UIC-koodi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) countryCode: "FI" or "RU"
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) type: "ARRIVAL" tai "DEPARTURE" ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Pysähdyksen tyyppi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) scheduledTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulun mukainen pysähtymis- tai lähtöaika
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) endTimeTableRow ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Lopetus
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman lyhennekoodi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationcUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aseman UIC-koodi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) countryCode: "FI" tai "RU"
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) type: "ARRIVAL" tai "DEPARTURE" ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Pysähdyksen tyyppi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) scheduledTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulun mukainen pysähtymis- tai lähtöaika
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) locomotives ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kokoonpanon veturit
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) location: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Veturin paikka kokoonpanossa. Pienin numero on junan kärjessä
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) locomotiveType: SR1, SR2, ... ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Veturin tyyppi
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) powerType: Diesel, Sähkö, ... ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Veturin vetovoimalaji
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) wagons ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kokoonpanon vaunut
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }})location: integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Vaunun paikka kokoonpanossa. Pienin numero on junan kärjessä
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }})salesNumber: 0-99 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Vaunun myyntinumero. Lukee esimerkiksi matkustajan junalipussa. 0 jos ei tiedossa.
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})length: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Vaunun pituus senttimetreinä
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})playground : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa leikkipaikka
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})pet: true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa lemmikkivaunu
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})catering : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa ravintolavaunu
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})video : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa videonäyttömahdollisuus
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})luggage : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa matkatavarasäilytysmahdollisuus
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})smoking : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Saako vaunussa tupakoida
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})disabled : true ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko vaunussa invalidiystävällinen
   • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }})wagonType ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Suomalainen sarjatunnus vaunulle. Ilmaisee vaunun tyypin sekä vaunun palvelut. Kaikille vaunuille ei välttämättä löydy sarjatunnusta. Lisätietoa http://fi.wikipedia.org/wiki/Sarjatunnus
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) totalLength: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan kokonaispituus metreissä
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) maximumSpeed: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan kokoonpanolle ilmoitettu maksiminopeus kilometreina tunnissa

GPS-sijainnit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainNumber: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan numero. Esim junan "IC 59" junanumero on 59
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departureDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Voi olla tyhjä tapauksissa, jossa junan aikataulua ei tunneta.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timestamp: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikaleima jolloin sijainti on luettu
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) location: geojson ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainti GeoJSON-muodossa
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) speed: number ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan nopeus

Kulkutietoviestit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutietoviestin yksilöivä numero.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) version: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Versionumero, jossa kulkutietoviesti on viimeksi muuttunut
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainNumber: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan numero. Esim junan "IC 59" junanumero on 59
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) departureDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Voi olla tyhjä tapauksissa, jossa junan aikataulua ei tunneta.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timestamp: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tapahtuman ajanhetki
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trackSection: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tapahtuman raideosuuden tunniste. Lista raideosuuksista löytyy täältä.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) nextTrackSection: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Seuraava raideosuuden tunniste, jolle juna ajaa.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) previousTrackSection: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Raideosuuden tunniste, jolta juna tuli.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan tunniste, jonka alueella raideosuus on. Lista liikennepaikoista löytyy täältä.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) nextStation: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan tunniste, jonka alueella juna aiemmin oli.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) previousStation: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png"}}) Liikennepaikan tunniste, jonka alueelle juna ajaa seuraavaksi.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) type: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Tapahtuman tyyppi. OCCUPY tarkoittaa, että juna varasi raideosuuden. RELEASE tarkoittaa, että juna vapautti raideosuuden.

Kulkutievaraukset

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) version: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Versionumero, jossa kulkutievaraus on viimeksi muuttunut
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) messageTime: datetime ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikaleima jolloin kulkutievaraus on luettu
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainNumber: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan numero. Esim junan "IC 59" junanumero on 59
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) departureDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junan ensimmäisen lähdön päivämäärä. Voi olla tyhjä tapauksissa, jossa junan aikataulua ei tunneta.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) routeType: character ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Varauksen tyyppi. T=junakulkutie, S=vaihtokulkutie ja C=kulkutien purkaminen
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) clientSystem: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutievarauksen luoneen kauko-ohjausjärjestelmän nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) routesections ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Lista raideosuuksista/vaihteista/elementeistä, jotka on varattu kulkutieksi
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) sectionId: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Varattavan osuuden tunnus
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikka, jossa varaus sijaitsee
  • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) commercialTrackId: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Raiteen kaupallinen tunnus

Liikennepaikat

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) passengerTraffic: boolean ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Onko liikennepaikalla kaupallista matkustajaliikennettä
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) countryCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan maatunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationName: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan lyhenne
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) stationUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan maakohtainen UIC-koodi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) latitude: decimal ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan latitude "WGS 84"-muodossa
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) longitude: decimal ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan longitudi "WGS 84"-muodossa
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) type: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Liikennepaikan tyyppi. STATION = asema, STOPPING_POINT = seisake, TURNOUT_IN_THE_OPEN_LINE = linjavaihde

Operaattorit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Operaattorin yksilöivä tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorName: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Operaattorin nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Operaattorin lyhenne
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) operatorUICCode: 1-9999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Operaattorin UIC-koodi
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) trainNumbers ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Operaattorin käytössäolevat junanumeroavaruudet.
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junanumeroavaruuden yksilöivä tunnus
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) bottomLimit: 1-99999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junanumeroiden alaraja
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) topLimit: 1-99999 ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junanumeroiden yläraja
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainCategory: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junalaji

Syyluokat

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syyluokan yksilöivä tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) categoryCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syyluokan tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) categoryName: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syyluokan suomenkielinen nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) validFrom: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin syyluokka astuu voimaan. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) validTo: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin syyluokka poistuu voimasta. Voi olla tyhjä, jolloin syyluokka on toistaiseksi voimassa. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) passengerTerm ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Matkustajatiedotustermi. Matkustajaläheinen kuvaus syyluokasta
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) fi: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Suomenkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) en: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Englanninkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) sv: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ruotsinkielinen käännös

Syykoodit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syykoodin yksilöivä tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) detailedCategoryCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syykoodin tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) detailedCategoryName: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Syykoodin suomenkielinen nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) validFrom: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin syykoodi astuu voimaan. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) validTo: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin syykoodi poistuu voimasta. Voi olla tyhjä, jolloin syykoodi on toistaiseksi voimassa. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) passengerTerm ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Matkustajatiedotustermi. Matkustajaläheinen kuvaus syykoodista
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) fi: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Suomenkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) en: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Englanninkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) sv: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ruotsinkielinen käännös

Kolmannen tason syykoodit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kolmannen tason syykoodin yksilöivä tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) thirdCategoryCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kolmannen tason syykoodin tunnus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) thirdCategoryName: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kolmannen tason syykoodin suomenkielinen nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) validFrom: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin kolmannen tason syykoodin astuu voimaan. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) validTo: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ajanhetki jolloin kolmannen tason syykoodin astuu poistuu voimasta. Voi olla tyhjä, jolloin kolmannen tason syykoodin astuu on toistaiseksi voimassa. Ajanhetki viittaa junan lähtöpäivämäärään.
 • ![Optional]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/optional.png" }}) passengerTerm ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Matkustajatiedotustermi. Matkustajaläheinen kuvaus kolmannen tason syykoodista
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) fi: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Suomenkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) en: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Englanninkielinen käännös
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) sv: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ruotsinkielinen käännös

Junatyypit

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) name: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junatyypin nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainCategory ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junalaji
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) name: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Junalajin nimi

Raideosuudet

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) station: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Raideosuuden liikennepaikan lyhenne. Lista liikennepaikoista löytyy täältä.
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trackSectionCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Raideosuuden tunnus. Yksilöivä tieto
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) ranges ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Raideosuuden sijainnit. Raideosuudella voi olla monta sijaintia, jos se sijaitsee usealla eri ratanumerolla.
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id : positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin yksilöivä numero
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) startLocation: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin alkukohta
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) track: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ratanumero
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) kilometres: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{"/img/rata/info.png" }}) Sijainnin kilometri-komponentti. Sijainti kilometreina rataverkon nollapisteestä.
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) metres: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin metri-komponentti. Eli ylijäävä osuus kilometreistä.
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) endLocation ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin loppukohta
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) track: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Ratanumero
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) kilometres: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin kilometri-komponentti. Sijainti kilometreina radan alkuosasta
   • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) metres: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Sijainnin metri-komponentti. Eli ylijäävä osuus kilometreistä.

Herätepisteet

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Herätepisteen yksilöivä numero
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainRunningMessageTrackSection: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutietoviestin raideosuus
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainRunningMessageStationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutietoviestin liikennepaikka
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainRunningMessageNextStationShortCode: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutietoviestin seuraava liikennepaikka
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) trainRunningMessageType ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kulkutietoviestin tyyppi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timeTableRowStationShortCode ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulurivin liikennepaikka
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) timeTableRowType ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulurivin tyyppi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) offset ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Kuinka paljon aikaa sekunteina kulkutietoviestin aikaleimaan lisätään, jotta saadaan aikataulurivin toteuma

Aikataulukaudet ja muutosajankohdat

 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulukauden yksilöivä numero
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) name: string ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulukauden nimi
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) effectiveFrom: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulukauden alkupäivämäärä
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) effectiveTo: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulukauden loppupäivämäärä
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) capacityAllocationConfirmDate: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Päivämäärä jolloin viranomainen tekee päätöksen kapasiteettihakemukselle
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) capacityRequestSubmissionDeadline: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Viimeinen päivämäärä, jolloin operaattorin kapasiteettihakemuksia aikataulukaudelle otetaan vastaan
 • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) changeDates ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Aikataulukauden muutosajankohdat
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) id: positive integer ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Muutosajankohdan yksilöivä numero
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) effectiveFrom: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Muutosajankohdan alkupäivämäärä
  • ![Required]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/required.png" }}) capacityRequestSubmissionDeadline: date ![Info]({{ site.baseurl }}{{ "/img/rata/info.png" }}) Viimeinen päivämäärä, jolloin operaattorin kapasiteettihakemuksia muutosajankohtaan otetaan vastaan

Versionumeroiden käyttö

Useissa rajapinnan pyynnöissä parametrina on mukana version, joka rajaa vastauksesta pois junat, jotka eivät ole päivittyneet sitten version määrittelemän versionumeron.

Esimerkiksi kysely /live-trains/station/HKI?arrived_trains=5 saattaisi palauttaa seuraavan vastauksen:

[
  {
   "trainNumber":44,
   "departureDate":"2017-01-01",
   "operatorUICCode":10,
   "operatorShortCode":"vr",
   "trainType":"S",
   "trainCategory":"Long-distance",
   "runningCurrently":true,
   "cancelled":false,
   "version":3657782905,
   "timeTableRows":...

Jos kyselyyn lisättäisiin versionumero /live-trains/station/HKI?arrived_trains=5&version=3657782905, ei junaa 44 palautettaisi vastauksessa ennenkuin se on muuttunut.

Vastaanottajan on siis parsittava vastauksesta suurin versionumero ja käytettävä sitä seuraavassa kyselyssä parametrina.

Avoimen datan käyttölupa

Rajapinnasta saatavien tietojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0.

Käyttöehdot -sivulla on lisätietoja käyttöluvasta ja ohjeita lähteen nimeämiseen.

Väylän avoimen datan sivustolla on lisätietoja käyttöluvasta ja ohjeita lähteen nimeämiseen.

You can’t perform that action at this time.